Tải bản đầy đủ

Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning


Đổi mới phương pháp giảng dạy
Đổi mới phương pháp giảng dạy


kỹ thuật với blended learning
kỹ thuật với blended learning


Ths. Nguyễn Tường Dũng
Ths. Nguyễn Tường Dũng


Ths. Nguyễn Tường Dũng
Ths. Nguyễn Tường Dũng

I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật
I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật
I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật
I. Đổi mới pp giảng dạy kỹ thuật
1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học

1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học
1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học
1. Các thành tố cơ bản của qt dạy học
2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy
2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy
2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy
2. Thế nào là đổi mới pp giảng dạy
3. Mục tiêu giáo dục mới
3. Mục tiêu giáo dục mới
3. Mục tiêu giáo dục mới
3. Mục tiêu giáo dục mới
4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường
4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường
4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường
4. Nhiệm vụ của thầy, học sinh và nhà trường

1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học
1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học
1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học
1. Các thành tố cơ bản của q/t dạy học
1. Mục tiêu
1. Mục tiêu
1. Mục tiêu
1. Mục tiêu
2. Nội dung
2. Nội dung
2. Nội dung
2. Nội dung
3. Phương pháp
3. Phương pháp
3. Phương pháp
3. Phương pháp
4. Phương tiện dạy học
4. Phương tiện dạy học
4. Phương tiện dạy học
4. Phương tiện dạy học
5. Tổ chức dạy học
5. Tổ chức dạy học
5. Tổ chức dạy học
5. Tổ chức dạy học


6. Đánh giá
6. Đánh giá
6. Đánh giá
6. Đánh giá


Dạy học vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật.

Đòi hỏi ở người thầy sự hiểu biết đến mức uyên thâm về
tri thức cơ bản và lại luôn được bổ sung, đổi mới, đồng
thời lại phải có nhiều phương pháp để vận dụng trong
những tình huống cụ thể và phù hợp nhất.

Những phương pháp này lại phải luôn được “mài sắc,
gọt, giũa” trong thực tiễn giảng dạy.

Nhân cách của người thầy cùng sự say mê, yêu nghề,
dành tất cả tâm hồn và sức lực cho nghề này là bí quyết
để đi đến những thành công trong sự nghiệp giáo dục.
Improve the distribution of information
2. Đổi mới phương pháp giảng dạy
2. Đổi mới phương pháp giảng dạy
2. Đổi mới phương pháp giảng dạy
2. Đổi mới phương pháp giảng dạy


Không có nghĩa là phủ nhận các phương pháp dạy học
truyền thống

Không có nghĩa là người thầy phải sáng tạo ra một cách
giảng dạy hoàn toàn mới.

Vận dụng một cách sáng tạo những cách thức tổ chức
hoạt động nhận thức cho sinh viên, nhằm đạt được mục
tiêu dạy học.

Người thầy đóng vai trò là người tổ chức, người hướng
dẫn làm sao cho sinh viên chủ động, sáng tạo trong việc
tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và ứng dụng các tri
thức tiếp thu được vào thực tiễn sinh động của cuộc
sống.
Improve the distribution of information
Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt)
Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt)
Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt)
Đổi mới phương pháp giảng dạy (tt)

Improve the distribution of information
Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất
Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất
Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất
Thế nào là pp giảng dạy tốt nhất
2. Hi u qu nh tệ ả ấ
2. Hi u qu nh tệ ả ấ
2. Hi u qu nh tệ ả ấ
2. Hi u qu nh tệ ả ấ
1. M c tiêu giáo d cụ ụ
1. M c tiêu giáo d cụ ụ
1. M c tiêu giáo d cụ ụ
1. M c tiêu giáo d cụ ụ

Improve the distribution of information
3. Mục tiêu giáo dục là gì?
3. Mục tiêu giáo dục là gì?
3. Mục tiêu giáo dục là gì?
3. Mục tiêu giáo dục là gì?
2. K năngỹ
2. K năngỹ
2. K năngỹ
2. K năngỹ
1. Ki n th cế ứ
1. Ki n th cế ứ
1. Ki n th cế ứ
1. Ki n th cế ứ
3. Thái độ
3. Thái độ
3. Thái độ
3. Thái độ

THỰC TẾ
(Kiến thức
kỹ năng, thái độ mới)
SAU KHI HỌC
(kiến thức,
kỹ năng, thái độ)
MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI NHANH CHÓNG
(Nhu cầu doanh nghiệp, xã hội, công nghệ mới…)
CHUYỂN DI
KIẾN THỨC
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
NĂNG ĐỘNG- SÁNG TẠO

Improve the distribution of information
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)
Mục tiêu giáo dục mới là gì? (tt)

Improve the distribution of information
Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới
Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới
Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới
Muốn đạt mục tiêu giáo dục mới
2.
2.
C
C
h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ
h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ
2.
2.
C
C
h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ
h đ ng h c, quy t c 30-70%ủ ộ ọ ắ
1.
1.
C
C
ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử
ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử
1.
1.
C
C
ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử
ách h c, cách l y và x lý thông tinọ ấ ử
3.
3.
C
C
ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề
ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề
thông
thông
3.
3.
C
C
ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề
ông ngh m i- thông tin, truy n ệ ớ ề
thông
thông

Học sinh
Thầy giáo
Nhà trường
-
dạy cách
học
-
Chủ động
học
Nhiệm vụ của thầy, hs, nhà trường
Nhiệm vụ của thầy, hs, nhà trường
Nhiệm vụ của thầy, hs, nhà trường
Nhiệm vụ của thầy, hs, nhà trường
-
tạo điều
kiện, công
nghệ mới

Nội dung
Hoạt động
Khóa học
Học tập
Vấn đề
Tri thức
Công nghệ
Chuyên gia
Thông hoạt
Thiết kế
Tư vấn
Chẩn đoán
Điều phối
Tiên phong
Vai trò của người thầy
Vai trò của người thầy
Vai trò của người thầy
Vai trò của người thầy

Các yêu cầu cho người thầy
Các yêu cầu cho người thầy
Các yêu cầu cho người thầy
Các yêu cầu cho người thầy
1. Kiến thức chuyên môn, tự học
1. Kiến thức chuyên môn, tự học
1. Kiến thức chuyên môn, tự học
1. Kiến thức chuyên môn, tự học
2. Truyền thông tốt
2. Truyền thông tốt
2. Truyền thông tốt
2. Truyền thông tốt
3. Tạo không khí vui vẻ
3. Tạo không khí vui vẻ
3. Tạo không khí vui vẻ
3. Tạo không khí vui vẻ
4. Nhiều phong cách dạy học
4. Nhiều phong cách dạy học
4. Nhiều phong cách dạy học
4. Nhiều phong cách dạy học
5. Quản lý lớp học tốt, thời gian
5. Quản lý lớp học tốt, thời gian
5. Quản lý lớp học tốt, thời gian
5. Quản lý lớp học tốt, thời gian
6. Điều chỉnh tốc độ
6. Điều chỉnh tốc độ
6. Điều chỉnh tốc độ
6. Điều chỉnh tốc độ
7. Kỹ năng đặt câu hỏi
7. Kỹ năng đặt câu hỏi
7. Kỹ năng đặt câu hỏi
7. Kỹ năng đặt câu hỏi
8. Kỹ năng toàn cầu
8. Kỹ năng toàn cầu
8. Kỹ năng toàn cầu
8. Kỹ năng toàn cầu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×