Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tăng huyết áp part 4 pdf

Tổn thơng cơ quan tiền lâm sàngTổn thơng cơ quan tiền lâm sàng
DTT trên DTT trên ĐĐTTĐĐ (Sokolov(Sokolov Lyon>38) hoặcLyon>38) hoặc
DTT trên siêu âm: Khối cơ thất trái nam>125g/mDTT trên siêu âm: Khối cơ thất trái nam>125g/m
22
, ,
nnữữ>110g/m>110g/m
22
NTM NTM ĐĐM cảnh >0,9mm hoặc có MVXM cảnh >0,9mm hoặc có MVX
Tốc độ lan truyền sóng mạch cảnhTốc độ lan truyền sóng mạch cảnh đùi>12m/sđùi>12m/s
Chỉ số áp lực cổ chânChỉ số áp lực cổ chân cánh tay<0,9cánh tay<0,9
TTăăng nhẹ creatinin huyết thanh: nam 115ng nhẹ creatinin huyết thanh: nam 115 133 133 mol/L, nmol/L, nữữ
107107 124 124 mol/Lmol/L
Giảm mức lọc cầu thận (theo công thức): Giảm mức lọc cầu thận (theo công thức):
<60ml/min/1,73m<60ml/min/1,73m
22
hoặc độ thanh thải creatinin<60ml/minhoặc độ thanh thải creatinin<60ml/min
Microalbumin niệu:30Microalbumin niệu:30 300mg/24h hoặc chỉ số 300mg/24h hoặc chỉ số
albumin/creatinin>22(nam) và >31(nalbumin/creatinin>22(nam) và >31(nữữ) mg/g creatinin) mg/g creatinin
Bệnh kèm theoBệnh kèm theo
ĐĐái tháo đờngái tháo đờng
ĐĐờng huyết đói >7mmol/L, nhiều lầnờng huyết đói >7mmol/L, nhiều lần

ĐĐờng huyết sau ờng huyết sau ăăn >11mmol/Ln >11mmol/L
Bệnh mạch não: NMN, XHN, TIABệnh mạch não: NMN, XHN, TIA
Bệnh tim: NMCT, đau thắt ngực, tái thông mạch Bệnh tim: NMCT, đau thắt ngực, tái thông mạch
vành, suy timvành, suy tim
Bệnh thận: Bệnh thận do Bệnh thận: Bệnh thận do ĐĐTTĐĐ, suy thận (cre ht , suy thận (cre ht
nam>133, nnam>133, nữữ>124mmol/L; protein niệu>300mg/24h>124mmol/L; protein niệu>300mg/24h
Bệnh mạch ngoại viBệnh mạch ngoại vi
Bệnh võng mạc tiến triển: xuất huyết, xuất tiết, phù Bệnh võng mạc tiến triển: xuất huyết, xuất tiết, phù
gaigai
Nguy cơ cao/rất caoNguy cơ cao/rất cao
HATT HATT 180 mmHg và /hoặc HATTr 180 mmHg và /hoặc HATTr 110 mmHg110 mmHg
HATT > 160 mmHg và HATTr < 70 mmHgHATT > 160 mmHg và HATTr < 70 mmHg
ĐĐái tháo đờngái tháo đờng
Hội chứng chuyển hóaHội chứng chuyển hóa
> 3 yếu tố nguy cơ tim mạch> 3 yếu tố nguy cơ tim mạch
Có một hoặc nhiều tổn thơng cơ quan đích tiền Có một hoặc nhiều tổn thơng cơ quan đích tiền
lâm sànglâm sàng
DTT trên DTT trên ĐĐTTĐĐ hoặc SÂ timhoặc SÂ tim
Dầy NTM hoặc MVX Dầy NTM hoặc MVX ĐĐM cảnhM cảnh
TTăăng tính cứng động mạchng tính cứng động mạch
Creatinin huyết thanh tCreatinin huyết thanh tăăng mức độ vừang mức độ vừa
Giảm mức lọc cầu thận hoặc thanh thải creatininGiảm mức lọc cầu thận hoặc thanh thải creatinin
Microalbumin niệu hoặc protein niệuMicroalbumin niệu hoặc protein niệu
Bệnh tim mạch hoặc bệnh thận Bệnh tim mạch hoặc bệnh thận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×