Tải bản đầy đủ

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

ẢNH CỦA MỘT VẬT QUAẢNH CỦA MỘT VẬT QUA
THẤU KÍNHTHẤU KÍNH
CÔNG THỨC THẤU KÍNHCÔNG THỨC THẤU KÍNH
Tiết 52:Tiết 52:
I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT
VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH:
• Vật thật ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
TKPK
TKHT
• Vật thật
ảnh thật, ngược chiều vật.
ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT
VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH:
1) Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính :
B
B
O
O
Vẽ 2 trong 3 tia sau :

a) Tia sáng qua quang tâm O, truyền
thẳng
B
O
F
F’
B
O
F’
F

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×