Tải bản đầy đủ

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 4 doc

CỦNG CỐ:CỦNG CỐ:
Câu 1 : Vật thật qua thấu kính phân kỳ sẽ cho :
a) Ảnh ảo, cùng chiều vật và lớn hơn vật.
b) Ảnh thật, ngược chiều vật và nhỏ hơn vật.
c) Ảnh ảo, cùng chiều vật và nhỏ hơn vật.
d) Ba câu trên đều sai.

CỦNG CỐ:CỦNG CỐ:
Câu 2 : Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua , tia
ló ra khỏi thấu kính sẽ đi song song với trục chính.
a) Quang tâm O
b) Tiêu điểm vật chính F.
c) Tiêu điểm ảnh chính F’.
d) Một điểm bất kỳ nằm trên trục chính.

CỦNG CỐ:CỦNG CỐ:
Câu 3 : Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20
cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính và cách
thấu kính 60 cm. Xác định vị trí , tính chất của
ảnh A’B’ cho bởi thấu kính trên :
a) Ảnh A’B’ thật, cách thấu kính 30 cm.

b) Ảnh A’B’ ảo, cách thấu kính 30 cm.
c) Ảnh A’B’ thật, cách thấu kính 60 cm .
d) Ảnh A’B’ ở vô cực.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×