Tải bản đầy đủ

Marketing và hành vi khách hàng

Marketing và hành vi khách hàng
Lê Văn Nam
Viện Quản trị Kinh doanh - ĐH KTQD
Chúng ta cùng tìm câu trả lời

Marketing là gì và khách hàng là ai?

Ý nghĩa của một số chữ P trong Marketing ?

Khách hàng ?
Marketing là gì ?
Một hình thức
.................................
của con người nhằm thõa mãn
...............................
thông qua
.................................
Có bao nhiêu dạng Marketing ?
Marketing trải nghiệm
Marketing phá cách
Marketing du kích

Email Marketing
SMS Marketing
WOM
Marketing
Marketing công cộng
Điều kiện cần để làm marketing ?
Câu hỏi
Trả lời
Nhu cầu
Mong muốn
Thứ để trao đổi

Sản phẩm (dịch vụ)

Giá

Kênh phân phối

Khuyếch trương
CON NGƯỜI
Làm thế nào để trao đổi thành công ?
Sản phẩm là gì?
Sản phẩm là gì?
Bất cứ thứ gì có thể cung ứng ra thị
Bất cứ thứ gì có thể cung ứng ra thị
trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử
trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử
dụng hay tiêu thụ nhằm thỏa mãn một nhu
dụng hay tiêu thụ nhằm thỏa mãn một nhu
cầu nào đó
cầu nào đó

Hàng hóa v t ch tậ ấ

D ch vị ụ

Kinh nghi mệ

S ự
ki nệ
ki nệ

Con ng i ườ

Đ a đi mị ể

Tài s nả

T ch c ổ ứ

Thông tin

Ý t ngưở
Sản phẩm và lợi ích
Sản phẩm và lợi ích
Liªn l¹c
Liªn l¹c
Bài tập thảo luận
(thời gian 10 phút)

Nội dung

Li t kê nh ng l i ích c a sp …mà khách hàng tìm ki mệ ữ ợ ủ ế

Yêu cầu

Các nhóm trình bầy trên giấy A1, xong thì dán lên bảng

Các nhóm cần trao đổi để có những định nghĩa, giải thích
hay, hài hướng và đúng

Thang điểm chấm

Mỗi ý đúng được cộng 1 điểm

Sai trừ điểm 2 điểm
Các cấp độ của sản phẩm
Các cấp độ của sản phẩm
Lợi ích
cốt lõi
Tín dụng
Lắp đặt
Bảo hành
Dịch vụ
sau bán
Bao bì
T
h
ư
ơ
n
g

h
i

u
Đ

c

đ
i

m
K
i

u

d
á
n
g
C
h

t

l
ư

n
g
Sản phẩm
mong đợi
Sản phẩm
cơ bản
Sản phẩm
bổ sung
Sản phâm
tiềm năng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×