Tải bản đầy đủ

Hành vi khách hàng cá nhân

1
Hành vi khách hàng cá nhân
Hành vi mua và hành vi sử dụng
Lê Văn Nam – Bs NEU
2
Mục tiêu

Khách hàng cá nhân là ai?

Khách hàng cá nhân và người tiêu dùng cuối cùng

Mô hình hành vi mua của khách hàng cá nhân

Hành vi sử dụng của khách hàng cá nhân
3
Khách hàng cá nhân là ai ?
Khách hàng cá nhân là một người hoặc
một nhóm người đã, đang hoặc sẽ
mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ
phục vụ cho mục dích cá nhân của họ
4

So sánh
Khách hàng cá nhân
N
T
D
VS
5
Các thông tin cần tìm hiểu về KH

Ai mua sản phẩm/dịch vụ? (who?)

Khách hàng mua cái gì? (what?)

Khách hàng mua ở đâu? (where?)

Tại sao khách hàng mua sản phẩm đó? (why?)

Khách hàng mua bằng cách nào? (how?)

Khách hàng mua hàng khi nào? (when?)

Khách hàng mua bao nhiêu hàng? (how much?)

Những đặc điểm và động thái của người mua hàng sẽ
thay đổi như thế nào trong tương lai (how will?)
5
W
3
H
6
Mô hình hành vi mua của khách hàng cá
nhân
Hộ đen ý thức
của khách hàng
M
A
R
K
E
T
I
N
G
C
á
c

t
á
c

đ

n
g

k
h
á
c
Phản ứng của
khách hàng
7
Đặc điểm của khách hàng cá nhân (NTD)

Có quy mô lớn và thường xuyên gia tăng

Rất khác nhau về tuổi tác, giới tính, thu nhập,
trình độ văn hoá, sở thích... điều đó tạo nên
sự phong phú và đa dạng về nhu cầu mua
sắm và sử dụng hàng hoá

Mua sắm hàng hoá cho mục đích tiêu dùng cá
nhân, nhu cầu cá nhân luôn thay đổi nhanh
chóng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×