Tải bản đầy đủ

Phiếu đăng kí tư vấn tập huấn

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ TƯ VẤN & HỖ TRỢ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------- ------------
PHIẾU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN – TẬP HUẤN
Họ và tên sinh viên:…………………………………..……………………..………………..………………
Thuộc ngành/khoa:………………………………................................................................................
Là sinh viên năm thứ:……..………Mã số sinh viên: ……………..………...…………………………….
Điện thoại liên hệ: …………….…………..Địa chỉ email: ……………..………...……...…………………
Nội dung đăng ký tư vấn Nội dung đăng ký tập huấn
 Phương pháp học và thi hiệu quả các môn triết học
Mác – Lênin
 Xây dựng lộ trình học tập, kế hoạch học tập
 Định hướng nghề nghiệp, chuyên môn
 Phương pháp học tập
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Hòa nhập với môi trường học tập đại học
 Các vấn đề chuyên môn, học thuật
 Các vấn đề liên quan đến học vụ, quy chế, quy định
về đào tạo
 Các vấn đề liên quan đến hoạt động đoàn thể và
chính sách hỗ trợ sinh viên

 Kỹ năng thuyết trình và sử dụng phần mềm trình
chiếu PowerPoint
 Kỹ năng học tập theo nhóm
 Kỹ năng ghi chép trên lớp học
 Kỹ năng ôn thi và làm bài thi
 Kỹ năng tìm kiếm, khai thác và đánh giá thông tin
phục vụ học tập
 Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết khóa luận tốt
nghiệp
 Kỹ năng đọc và viết phục vụ nghiên cứu, học tập
 Kỹ năng khác (vui lòng ghi rõ): ……………………….
Thời gian đăng ký: ..….. giờ, ngày ……./………/2012 Thời gian dự:  Sáng /  Chiều, các ngày thứ: ………………
Ghi chú: đánh dấu vào ô phía trước các nội dung mà bạn lựa chọn.
Hà Nội, ngày ……… tháng ……. năm 2012
Người đăng ký (ký và ghi rõ họ tên)Nộp phiếu này tại Văn phòng CASA (P 103 nhà C) hoặc đăng ký online tại địa chỉ: http://casa.ussh.vnu.edu.vnTRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ TƯ VẤN & HỖ TRỢ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------- ------------
PHIẾU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN – TẬP HUẤN
Họ và tên sinh viên:…………………………………..……………………..………………..………………
Thuộc ngành/khoa:………………………………................................................................................
Là sinh viên năm thứ:……..………Mã số sinh viên: ……………..………...…………………………….
Điện thoại liên hệ: …………….…………..Địa chỉ email: ……………..………...……...…………………
Nội dung đăng ký tư vấn Nội dung đăng ký tập huấn
 Phương pháp học và thi hiệu quả các môn triết học
Mác – Lênin
 Xây dựng lộ trình học tập, kế hoạch học tập
 Định hướng nghề nghiệp, chuyên môn
 Phương pháp học tập
 Phương pháp nghiên cứu khoa học
 Hòa nhập với môi trường học tập đại học
 Các vấn đề chuyên môn, học thuật
 Các vấn đề liên quan đến học vụ, quy chế, quy định
về đào tạo
 Các vấn đề liên quan đến hoạt động đoàn thể và
chính sách hỗ trợ sinh viên
 Kỹ năng thuyết trình và sử dụng phần mềm trình
chiếu PowerPoint
 Kỹ năng học tập theo nhóm
 Kỹ năng ghi chép trên lớp học
 Kỹ năng ôn thi và làm bài thi
 Kỹ năng tìm kiếm, khai thác và đánh giá thông tin
phục vụ học tập
 Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết khóa luận tốt
nghiệp
 Kỹ năng đọc và viết phục vụ nghiên cứu, học tập
 Kỹ năng khác (vui lòng ghi rõ): ……………………….

Thời gian đăng ký: từ ..….. giờ, ngày ……./………/2012 Thời gian dự:  Sáng /  Chiều, các ngày thứ: ………………
Ghi chú: đánh dấu vào ô phía trước các nội dung mà bạn lựa chọn.
Hà Nội, ngày ……… tháng ……. năm 2012
Người đăng ký (ký và ghi rõ họ tên)Nộp phiếu này tại Văn phòng CASA (P 103 nhà C) hoặc đăng ký online tại địa chỉ: http://casa.ussh.vnu.edu.vn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×