Tải bản đầy đủ

Báo cáo đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển

1
BÁO CÁO ĐỀ ÁN
“HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
2
ĐA 191
MỤC LỤC

Sự cần thiết

Nội dung của đề án

Tổ chức, quản lý điều hành
3
ĐA 191
Sự cần thiết
1. Xu hướng hội nhập và phát triển của đất nước
2. Tác dụng của CNTT đối với hội nhập và phát triển
3. Doanh nghiệp Việt Nam và yêu cầu của hội nhập

kinh tế
4. Tính đặc thù ứng dụng CNTT của doanh nghiệp
Việt Nam
5. Phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
4
ĐA 191
Nội dung của đề án
Nội dung của đề án
I. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT
II. Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả các hoạt
động và hỗ trợ DN hội nhập và phát triển
5
ĐA 191
H
H
ỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT
ỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT
1. Tổ chức điều tra, khảo sát nghiên cứu
2. Các hoạt động nâng cao nhận thức
3. Giới thiệu giải pháp và tư vấn ứng dụng CNTT
4. Đào tạo nguồn nhân lực về CNTT và quản lý
5. Góp phần tạo môi trường phát triển ứng dụng CNTT
trong doanh nghiệp
6
ĐA 191
Tổ chức điều tra khảo sát nghiên cứu
Tổ chức điều tra khảo sát nghiên cứu
1. Mục tiêu:
-
Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp
-
Đề xuất các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT
2. Nội dung:
-
Nghiên cứu, điều tra thực trạng , nhu cầu, khó khăn & thuận lợi
của DN Việt Nam (đặc biệt SME)
-
Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu
vực trong vấn đề đưa CNTT và thực tế DN
-


Cùng với Hội Tin học Việt Nam và Bộ TT & TT xây dựng các
chỉ tiêu để có cơ sở đánh giá năng lực CNTT & TT của các DN
thông qua Chỉ số Cạnh tranh DN về CN cao
3. Kết quả :
-
Lập các báo cáo đánh giá, phân tích chi tiết
-
Đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
các doanh nghiệp
7
ĐA 191
Các hoạt động nâng cao nhận thức
Các hoạt động nâng cao nhận thức
1. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về sự cần thiết, qui
trình triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả
2. Nội dung:
-
Tổ chức hội thảo, hội nghị, theo chuyên đề , theo ngành, mức
độ quốc gia, vùng, địa phương về ứng dụng CNTT trong DN.
-
Hội thảo, hội nghị là cơ hội giao lưu để cho các nhà cung cấp
giải pháp, SP, DV giới thiệu cho DN
-
Biên soạn tài liệu tuyên truyền, giới thiệu ƯD CNTT
-
Tổ chức các hoạt động giao lưu, lễ hội, cuộc thi tìm hiểu về
ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
-
Xây dựng chương trình liên kết giữa đơn vị cung cấp và đơn vị
có nhu cầu ứng dụng CNTT
8
ĐA 191
Giới thiệu giải pháp, tư vấn ƯD CNTT
Giới thiệu giải pháp, tư vấn ƯD CNTT
1. Mục tiêu:

Hỗ trợ doanh nghiệp chọn lựa giải pháp phù hợp và triển
khai hiệu quả ứng dụng CNTT
2. Nội dung:

Tổ chức các khu trưng bày, giới thiệu ứng dụng CNTT

Phối hợp tổ chức triển lãm, tọa đàm chuyên đề CNTT
cho DN

Xây dựng Trung tâm tư vấn về ứng dụng CNTT DN
3. Kết quả:

Tạo nhiều sự lựa chọn cho doanh nghiệp ứng dụng

Giảm bớt lãng phí và tăng hiệu quả ứng dụng CNTT
9
ĐA 191
Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
1. Mục tiêu:
-
Tăng cường nhân lực cho DN ứng dụng CNTT
2. Nội dung:
-
Đào tạo tổng quan ứng dụng CNTT cho lãnh đạo DN
-
Đào tạo lãnh đạo CNTT
-
Đào tạo cho các chuyên viên tác nghiệp hàng ngày
-
Đưa vào các phương pháp đào tạo mới có giá trị sử dụng trong
nước và quốc tế - ICDL
-
Đào tạo một số nghiệp vụ đặc biệt cho DN: kế toán máy
-
Đào tạo về các phương pháp tác nghiệp mới dựa trên nền CNTT –
TT: TMĐT
3. Kết quả:
- Nâng cao kỹ năng CNTT và đào tạo nguồn lực cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
10
ĐA 191
Góp phần tạo môi trường ứng dụng
Góp phần tạo môi trường ứng dụng
CNTT trong DN
CNTT trong DN
1. Mục tiêu:
-
Cải tiến môi trường nhằm tạo thuận lợi cho đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong DN
2. Nội dung:
-
Liên kết, phối hợp với các chương trình tin học hoá của Chính phủ,
các Bộ ngành, địa phương trong cả nước
-
Thu thập, tổng hợp các ý kiến góp ý của DN để kiến nghị lên Chính
phủ tạo môi trường thuận lợi cho DN ƯD CNTT
-
Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập và chọn giải pháp ứng dụng
CNTT
3. Kết quả :
-
Góp phần xây dựng hệ thống chính sách và môi trường pháp lý hỗ
trợ DN
11
ĐA 191
Ứng dụng CNTT để hỗ trợ DN
Ứng dụng CNTT để hỗ trợ DN
hội nhập và phát triển
hội nhập và phát triển
1. Xây dựng Trung tâm thông tin kinh tế
2. Xây dựng Trung tâm giao dịch TMĐT
3. Xây dựng Trung tâm hỗ trợ DN từ xa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×