Tải bản đầy đủ

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 32 docx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải
tích - Đề 32


Câu hỏi 1:
Lập phương trình tham số của đường thẳng (L
1
) đi qua điểm N(-1;2;-3) và
song song với đường thẳng (Δ): x/2=(y+1)/2 =(1-z)/3
A. (L
1
) : x=-1+2t; y=2+2t; z=-3 +3t
B. (L
1
) : x=-1+2t; y=2+2t; z=3 +3t
C. (L
1
) : x=-1+2t; y=2-2t; z=-3 -3t
D. (L
1
) : x=-1+2t; y=2+2t; z=-3 -3t

E. (L
1
) : x=-1+2t; y=2-2t; z=-3 +3t

A. B. C. D. E.
Câu hỏi 2:
Lập phương trình tham số của đường thẳng :
A.
B. C. D. E.Câu hỏi 3:
Viết phương trình chính tắc của các đường thẳng sau :
A.
B. C. D. E.Câu hỏi 4:
Viết phương trình chính tắc của các đường thẳng sau :
A.
B. C. D. E.
Câu hỏi 5:
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng D :
x =2 +2t
y = -1 +3t
z = -4 +3t
dưới dạng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với Ox và Oy.
A.
B. C. D. E.

Câu hỏi 6:
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng D :
x =2 +2t
y = -1 +3t
z = -4 +3t
dưới dạng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với Oy và Oz.
A.
B. C. D. E.
Câu hỏi 7:
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng D :
x =2 +2t
y = -1 +3t
z = -4 +3t
dưới dạng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với Ox và Oz.
A.
B. C. D. E.
Câu hỏi 8:


A.
B. C. D. E.


Câu hỏi 9:

A. B. C. D. E.


Câu hỏi 10:
Cho mặt phẳng (P): 3x -8y +7z -1=0 và hai điểm A(0;0;-3), A(2;0;-1). Tìm
giao điểm M của mp(P) và đường thẳng (D) đi qua A, B.
(Theo đề thi Đại học Quốc gia Hà Nội, khối A- 2000)
A. M(2;3;;-1)
B. M(11;0;-4)
C. M(11/5;0;4/5)
D. M(-11/5;0;-4/5)
E. một điểm khác.

A.
B. C. D. E.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×