Tải bản đầy đủ

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 33 docx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải
tích - Đề 33
Câu hỏi 1:
Trong không gian, cho I(1;1;1) và đường thẳng (D) có phương trình :
A. B. C. D. E.


Câu hỏi 2:
Trong mặt phẳng, cho ΔABC có đỉnh A(1;1) và 2 đường cao qua B,C theo
thứ tự có phương trình:
-2x +y -8=0
2x +3y -6=0.
Viết phương trình đường cao qua A.

(Theo đề thi Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khối A- 2000)

A. 10x +13y +23 =0

B. 10x -13y +23 =0
C. 10x -13y -23 =0
D. 10x -12y -23 =0
E. 10x +13y -23 =0

A.
B. C. D. E.


Câu hỏi 3:
Trong mặt phẳng (xOy) cho 3 điểm A(3;1), B(2;0), C(0;4) và trong không
gian Oy, cho điểm D(-2;0;3). ΔABC là tam giác gì?
(Theo đề thi Đại học Ngoại thương TP.HCM, khối A -2000)

A. ΔABC vuông tại C
B. ΔABC vuông tại B
C. ΔABC vuông tại A
D. ΔABC vuông cân tại A
E. các câu trả lời trên đều sai.

A.
B. C. D. E.


Câu hỏi 4:

A. B. C. D. E.
Câu hỏi 5:
Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x+ y +z -1 =0 và đường thẳng
(d
1
) có phương trình:
A.
B. C. D. E.

Câu hỏi 6:
Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x+ y +z -1 =0 và đường thẳng
(d
1
) có phương trình:
A.
B. C. D. E.


Câu hỏi 7:
Cho điểm A(2;3;5) và mặt phẳng (P): 2x +3y+z -17=0. Viết phương trình
đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với (P).
A. (x-2)/2=(y-3)/3=(z-5)/-1
B. (x-2)/2=(y-3)/3=(z-5)/2
C. (x-2)/2=(y-3)/3=(z-5)/1
D. (x-2)=(y-3)=(z-5)
E. các câu trả lời trên đều sai

A.
B. C. D. E.


Câu hỏi 8:
Cho điểm A(2;3;5) và mặt phẳng (P): 2x +3y+z -17=0. Xác định giao điểm
M của (d) và trục Oz.
A. M(0;0;2)
B. M(0;0;3)
C. M(0;0;4)
D. M(0;0;-4)
E. một điểm khác.

A.
B. C. D. E.
Câu hỏi 9:
Trong không gian, cho đường thẳng (D) và mặt phẳng (P):
(D): ()/4 =()/3=()
(P): 3x +5y -z -2=0
Viết phương trình hình chiếu vuông góc (D') của (D) trên mp(P).

A.
B. C. D. E.
Câu hỏi 10:
Xác định hình chiếu vuông góc (D') của đường thẳng (D) :
A. B. C. D. E.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×