Tải bản đầy đủ

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p9 docx

Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng
Trang 99

thnh khi lỉåüng nỉåïc vỉìa â âãø phn ỉïng våïi väi
h täi phn ỉïng to nhiãưu nhiãût lm nỉåïc bay håi.
i cho nỉåïc nhiãưu hån tảo häùn håüp gäưm 50% Ca(OH)
2
v 50% H
2
O.
2
O.
y dỉûng ch úu l dng väi nhuùn v väi sỉỵa. Väi chên cọ ỉu âiãøm l sỉí
. Bäüt
thnh khi âem väi củc nghiãưn nh. u cáưu hån 90% lt qua sng

åïc sỉí dủng êt Ỉ vỉỵa nhanh khä Ỉ âáøy nhanh täúc âäü thi cäng, cỉåìng âäü
kêch thêch cạc phn ỉïng thu
O + SiO
2
(VÂH) Ỉ mSiO .nCaO

CaO.SiO
2
.nH
2
O
- Bo qun khọ vç dãù hụt áøm nãn chi phê bo qun låïn.
ng trong quạ trçnh träün, trong quạ trçnh sn xút v sỉí
VÄI:

Í trong mäi trỉåìng nỉåïc, Ca(OH)
2
tảo âỉåüc cạc hảt keo. Theo thåìi gian nỉåïc máút
ng keo tỉång âäúi låïn. Khi nỉåïc tiãúp tủc máút âi nọ tråí nãn khä
chu
- Väi täi nhanh, to nhiãût nhiãưu Ỉ cho väi vo nỉåïc, lỉåüng nỉåïc nhiãưu.
- Väi täi cháûm, to nhiãût êt Ỉ cho nỉåïc vo väi, lỉåüng nỉåïc êt.
Tu theo lỉåüng nỉåïc cho tạc dủng våïi väi s cọ 3 dảng väi chên thỉåìng gàûp sau:
*Bäüt väi chên: âỉåüc tảo
(100%Ca(OH)
2
). Theo l thuút lỉåüng nỉåïc cáưn 32,14% so våïi lỉåüng väi nhỉng trong
thỉûc tãú nỉåïc dng 70% vç trong quạ trçn
Väi bäüt cọ
γ
o
= 400 ÷ 450 kg/m
3
.
*Väi nhuùn: kh
Väi nhuùn cọ
γ
o
= 1200 ÷ 1400 kg/m
3
.
*Väi sỉỵa: khi cho nỉåïc nhiãưu hån väi nhuùn, cọ khong êt hån 50% Ca(OH)
2
v
nhiãưu hån 50% H
-Trong xá
dủng v bo qun âån gin nhỉng cỉåìng âäü chëu lỉûc tháúp v khọ hản chãú tạc hải ca cạc
hảt sản gi lỉía.
2 väi säúng:
Âỉåüc tảo
0,08mm. Bäüt väi säúng âỉåüc âọng thnh tỉìng bao, bo qun v sỉí dủng nhỉ ximàng.
* Ỉu âiãøm:
- Dãù träün
- Lỉåüng nỉ
ca vỉỵa cao hån.
- Khi dng chung våïi ximàng, lỉåüng nhiãût to ra s
hoạ ca ximàng.
- Tảo âỉåüc phn ỉïng silicat hoạ âãø sn xút váût liãûu silicat
Ca
2
CaO + SiO
2
(VÂH) + H
2
O ⎯⎯⎯⎯⎯→⎯
== atmpCt
oo
8,175
Cọ kh nàng âọng ràõn trong nỉåïc
* Nhỉåüc âiãøm:

- Sỉí dủng êt an ton: dãù bë b
dủng bủi väi nh hỉåíng âãún sỉïc khe cäng nhán.

V. QỤA TRÇNH RÀÕN CHÀÕC CA
Väi âỉåüc dng ch úu trong vỉỵa. Trong khäng khê vỉỵa väi ràõn chàõc lải do nh
hỉåíng âäưng thåìi ca hai quạ trçnh chênh:
1. Quạ trçnh hräxit kãút tinh:
Å
dáưn dáưn s tảo ra cạc hảt ngỉ
v øn sang dảng kãút tinh.


.
Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng
Trang 100
2. Quạ trçnh cacbonat hoạ:
- Khi tiãúp xục våïi khäng khê, Ca(OH)
2
s tạc dủng våïi khê CO
2
tảo ra CaCO
3
.
Ca(OH)
2
+ CO
2
Ỉ CaCO
3
+ H
2
O
y ra cháûm do âọ khäúi xáy bë áøm ỉåït láu.
GIẠ CHÁÚT LỈÅÜNG VÄI:
väi cng cao khi hm lỉåüng CaO cng cao v dãù tạc dủng våïi nỉåïc.
o âọ
m lỉåüng CaO v MgO,
hi hm v ngỉåüc lải.
g têch 250mm.
nhẻ cho tan, nh vo 2÷3 git phãnän 1% . Nh tỉì tỉì
dung dëch HCl 0,1N vo cho âãún khi máút mu hon ton. Âo thãø têch dung dëch axit â
väi theo cäng thỉïc sau :
aO + MgO
- Quạ trçnh ràõn chàõc ca väi khäng khê x
Nãúu dng biãûn phạp sáúy våïi sỉû tham gia ca khê CO
2
s tàng nhanh quạ trçnh ràõn chàõc.

VI. CẠC CHÈ TIÃU ÂẠNH
Cháút lỉåüng ca
D âãø âạnh giạ cháút lỉåüng ca väi ngỉåìi ta thỉåìng dng cạc chè tiãu sau:
1. Âäü hoảt tênh ca väi:
a. Khại niãûm:
Âäü hoảt tênh ca väi âỉåüc âạnh giạ bàòng chè tiãu täøng h
k lỉåüng CaO v MgO cng låïn thç sn lỉåüng väi vỉỵa cng nhiãưu
b. Cạch xạc âënh:
-Dng phỉång phạp chøn âäü bàòng dung dëch HCl 0,1N.
- Cán 1g bäüt väi säúng cho vo bçnh tam giạc dun
- Âäø vo 150ml nỉåïc cáút, âun
dng v tênh âäü hoảt tênh ca
=
%100
002804,0
C
vs
g
2. Nhiãût âäü täi v täúc âäü täi:
HCl
V

ût âäü cao nháút âảt âỉåüc trong quạ trçnh täi väi. Trong thê nghiãûm
iãût âäü cao nháút âảt âỉåüc khi täi 10g väi củc våïi 20ml nỉåïc cáút.
b. Cạch xạc âënh:
ỵ 1mm cho vo bçnh täi väi, âäø 20ml nỉåïc cáút vo, âáûy nhanh
àõp co uan sạt nhiãût âäü v âo thåìi gian.
i nhuùn tênh bàòng lit thu âỉåüc khi täi 1kg väi
äúng. S ùn cng nhiãưu väi cng täút.
a. Khại niãûm:
-Nhiãût âäü täi l nhiã
quy âënh nhiãût âäü täi l nh
-Täúc âäü täi l thåìi gian tênh bàòng phụt kãø tỉì khi cho nỉåïc v väi tỉång tạc cho âãún
khi âảt âỉåüc nhiãût âäü täi.

Cán 10g väi củc cå
n ï càõm nhiãût kãú. Q

3. Sn lỉåüng väi nhuùn:
a. Khại niãûm:
- Sn lỉåüng väi nhuùn l lỉåüng vä
s n lỉåüng väi nhu
- Lỉåüng nỉåïc cho vo täi càn cỉï vo âäü do tiãu chøn. Âäü do tiãu chøn âỉåüc
âạnh giạ bàòng âäü sáu càõm chy l 12mm.
b. Cạch xạc âënh:
Dng ca cọ thãø têch cho trỉåïc cán 1kg väi säúng. Cho nỉåïc vo täi tỉì tỉì v thỉí âäü
do bàòng qu chy cho âãún khi âäü sáu càõm chy âảt u cáưu. Âo thãø têch väi nhuùn.

.
Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng
Trang 101
c. Cạc úu täú nh hỉåíng:
cọ liãn quan âãún lỉåüng CaO, nhiãût âäü täi v täúc âäü täi. Väi cọ
m lỉ hiãût âäü täi v täúc âäü täi cng låïn thç lỉåüng vỉỵa väi cng nhiãưu.

i trong väi vỉỵa. Hảt sỉåüng cọ thãø l väi
i lỉía an.
b. Cạch xạc âënh:
i thnh väi nhuùn räưi rỉía qua sng 0,63mm. Lỉåüng sọt lải
lỉåüng väi vỉỵa nhiãưu.

. u cáưu bäüt väi säúng phi cọ 100% lt qua sng 0,63mm v >85% lt qua sng
0,08mm.
- Cạc chè tiãu cå bn âạnh giạ cháút ënh the 31-
1989.
ủc v bäüt ngh i hra
Sn lỉåüng väi vỉỵa
h åüng CaO cao, n

4. Hm lỉåüng hảt sỉåüng:
a. Khại niãûm:
-Hảt sỉåüng l nhỉỵng hảt väi chỉa âỉåüc tä
g , non lỉía hồûc b th
- Hm lỉåüng hảt sỉåüng l t lãû vãư khäúi lỉåüng hảt sỉåüng so våïi khäúi lỉåüng väi säúng
(cạc hảt cn lải trãn sng 0,63mm), tênh bàòng %.

Cán 200g väi säúng tä
trãn sng âem rỉía sảch, sáúy khä, cán v tênh t lãû.

5. Âäü mën ca bäüt väi säúng:
- Bäüt väi säúng cng mën cng täút vç nọ thu hoạ nhanh Ỉ nhiãût âäü täi v täúc âäü täi
låïn Ỉ sn
- Âãø âạnh giạ âäü mën, dng phỉång phạp sng qua 2 sng 0,63mm v sng
0,08mm
lỉåüng ca väi âỉåüc quy â o TCVN 22

Väi c väi iãưn Vä t
Tãn chè tiãu
L I L I Lo I Lo Lo II oải oải I ải II ải I ải
1. Täúc âäü täi väi, phụt
a. Täi nhanh, khäng låïn hån
b. Täi trung bçnh, khäng låïn hån
c. Täi cháûm, låïn hån
3. ìm lỉåüng (CaO+MgO) hoảt
4. i, l/kg, khäng
äng täi âỉåüc ca väi
ng låïn hån
008
7. Âäü áøm, %, khäng låïn hån
20
88
2,4
2
10
-
20
80
2,0
2
10
-
20
70
1,6
2
10
-
67
6
-
6
60
8
-
6
2. Hm lỉåüng MgO, %, khäng låïn hån
Täøng ha
tênh,%, khäng nh hån
Âäü nhuùn ca väi tä
nh hån
5. Hm lỉåüng hảt kh
củc, %, khäng låïn hån
6. Âäü mën ca väi bäüt, %, khä
- Trãn sng 0,063
- Trãn sng 0,

10
20
55


10
20
57


10
20
510


-
-
-
-


-

-


-
-
-
-


-

-


.
Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng
Trang 102
VII. CÄNG DỦNG V BO QUN:
1. Cäng dủng:
- Trong xáy dỉûng väi dng âãø sn xút vỉỵa xáy, vỉỵa trạt cho cạc bäü pháûn cäng
trçnh åí trãn khä, cọ u cáưu chëu lỉûc khäng cao làõm.
ìi ra väi cn âỉåüc dng âãø sn xút gảch silicat hồûc quẹt tráưn, quẹt tỉåìng
. Bo
ãùn phi âỉåüc ngám trong häú cọ låïp cạt hồûc nỉåïc ph lãn trãn cọ bãư dy
0-20cm âãø ngàn cn väi tạc dủng våïi CO
2
hoạ âạ (tảo CaCO
3
) Ỉ cháút lỉåüng gim, êt do
v liãn kãút kẹm.
§3. VÄI THY
nhỉỵng cọ kh nàng ràõn trong khäng khê m
ïc âỉåüc sn xút tỉì âạ macnå (âạ väi chỉïa 6-20% tảp
åí nhiãût âäü 900-1100
o
C.
úng = 1 : 3,2
ït khä + väi khä

íi v kãút håüp sau :
H
2
O

2
O
3
+ 2SiO
2
+ 2H
2
O
ùn MgCO
3
thç trong thnh pháưn väi thu cọ MgO :

CaO + Al
2
O
3
Ỉ CaO.Al
2
O
3
(CA)
CaO + Fe
2
O
3
Ỉ CaO.Fe
2
O
3
(CF)
- Ngoa
trang trê v bo vãû váût liãûu åí bãn trong.
2 qun:
- Våïi väi củc nãn täi ngay hồûc nghiãưn mën cho vo bao, khäng nãn dỉû trỉỵ láu.
- Väi nhuy
1

I. KHẠI NIÃÛM V NGUN TÀÕC SN XÚT:
1. Khại niãûm:
-Väi thu l cháút kãút dênh vä cå khäng
cn cọ kh nàng ràõn chàõc trong nỉå
cháút sẹt phán bäú âãưu)
2. Ngun tàõc sn xút:
a. Phäúi liãûu:
Phỉång phạp phäúi liãûu: t lãû âáút sẹt : väi sä
âáút sẹt ỉåït + väi ỉåït
âáút sẹt ỉåït + väi khä
âáút sẹt khä + väi ỉåït
âáút se
Sau khi phäúi liãûu âọng thnh viãn räưi âem nung.
b. Nung:
Quạ trçnh nung s xy ra cạc phn ỉïng phán gia
Phn ỉïng phán gii :
CaCO
3
Ỉ CaO + CO
2
Ca(OH)
2
Ỉ CaO +
Al
2
O
3
.2SiO
2
.2H
2
O ⎯⎯→⎯
C
o
500
Al
2
O
3
.2SiO
2
+ 2H
2
O
Al
2
O
3
.2SiO
2
.2H
2
O ⎯⎯→⎯
C
o
800
Al
Nãúu trong âạ väi cọ lá
MgCO
3
= MgO + CO
2
Phn ỉïng kãút håüp :
2CaO + SiO
2
Ỉ 2CaO.SiO
2
(C
2
S)
2CaO + Fe
2
O
3
Ỉ CaO.Fe
2
O
3
(C
2
F)

.
Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng
Trang 103

-Nhỉ váûy, sau khi nung thnh pháưn väi thu gäưm cọ : C
2
S, C
2
F, CA, CF, CaO v
MgO. Nhåì cọ khoạng C
2
S, C
2
F, CA v CF m väi thu ràõn âỉåüc trong mäi trỉåìng nỉåïc.
Thnh pháưn CaO v MgO chè lm cho väi thu dãù täi hån.
c. T väi thy:
Sau khi nung cho väi thu hụt áøm ngoi khäng khê âãø t ra thnh bäüt hồûc
phun
vo väi thu tỉì 15-20% nỉåïc.

II. QUẠ TRÇNH RÀÕN CHÀÕC CA VÄI THY:
-Vç väi thy cọ chỉïa cạc loải khoạng v CaO, MgO nãn sỉû ràõn chàõc ca väi thy
bao gäưm hai quạ trçnh :
- Quạ trçnh ràõn chàõc ca väi khäng khê :
+ Quạ trçnh hräxit kãút tinh
+ Quạ trçnh cacbonat hoạ
- Quạ trçnh ràõn chàõc ca cạc khoạng C
2
S, C
2
F, CA, CF: tri qua 3 giai âoản ho
tan, hoạ keo v kãút tinh tỉång tỉû nhỉ ximàng (hc k trong bi ximàng)

III. CẠC TÊNH CHÁÚT CÅ L CA VÄI THY:
1. Khäúi lỉåüng riãng, khäúi lỉåüng thãø têch:
Khäúi lỉåüng riãng:
γ
a
= 2200 ÷ 3000 kg/m
3
, xạc âënh bàòng phỉång phạp váût liãûu
chiãúm chäù cháút lng.
Khäúi lỉåüng thãø têch:
γ
o
= 500 ÷ 800 kg/m
3
, xạc âënh bàòng phỉång phạp âäø âäúng.
2. Âäü mën:
Dng phỉång phạp sng qua 2 sng 0,63mm v 0,08mm.
u cáưu : + 100% lt qua sng 0,63mm
+ ≥ 85% lt qua sng 0,08mm
Âäü mën cng cao thç quạ trçnh cỉïng ràõn xy ra cng nhanh, triãût âãø, cỉåìng âäü chëu
lỉûc täút.
3. Âäü hoảt tênh:
Âäü hoảt tênh l chè tiãu âạnh giạ kh nàng ràõn trong nỉåïc ca väi thy mảnh hay
úu v âỉåüc âạnh giạ bàòng mäâun hoảt tênh M
ht
.

%%%
32322
OFeOAlSiO
M
ht
++
=

%
CaO
åïc cng mảnh. Quy âënh:

(Väi ràõn trong khäng khê cọ M
> 9,0).
ao hån väi khäng khê nhỉng tháúp hån ximàng
Pooclàng v âỉåüc âạnh giạ thäng qua R
n
.
M
cng nh thç kh nàng ràõn trong nỉ
ht
- Väi thy loải mảnh: M
= 1,7 ÷ 4,5
ht
- Väi thy loải úu: M
ht
= 4,5 ÷ 9,0

ht
4. Cỉåìng âäü:
Kh nàng chëu lỉûc ca väi thu c

.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×