Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

1



(NMCT) 

(BN) NMCT 
 [6

1].

.
 trong ,
l(
-HATT, ), c
(
 ) [34], [64], [65], [38], [27], [41],
  BNP
(NT-proBNP)
[18], [53], [55], [72], [22], [39], [68], [19], [24], [26], [43], [44], [61],
, 



(CK, CK-MB)  
? 

 qua da.

2

, 
 NT- proBNP) 
  qua da
2 
1.   CRP, NT-
  qua da.
2.  
  qua da.3







  
 
              
 
 tim
[16], [75].
 
[67].



ca 8
 
 
3.662 
, 
 n
8].


[21]:
4

            
 
 vi
 

3. g.


 
 
NMCT 
 
  
 American College of C
 
      

 
  
 2], [69]:
troponin)
 
 sau:

 

c.  
5

 

  
  


 
 

V  
 
 
     
 

 
  
  
  


  

-          
34],
[64].
- 

[65].
6

-  : 
   

9], [52].
- HATT (< 100 mmHg):   
 
ng  HATT 
ra   
-Jarisch) [15].
- (> 90 chu k): 
23].
-  
  [38]:

Killip


I

6
II


17
III

38
IV

61
- [51
 
 74 
 
 
 
+ Killip III, IV 
7

 67 kg 
 
 
 






(%)
0
0,8
1,0
1
1,6
1,0
2
2,2
1,8
3
4,4
3,0
4
7,3
4,2
5
12,4
6,7
6
16,1
7,7
7
23,4
12,1
8
26,8
16,3
> 8
35,9
17,2
1.3.2. 
-  
6].
-  
 
cho BN [10].
-    
 
4,9%) [14].
8

-  
2008):        
, trong 
.
- 
 theo
17].
1.4
1.4
1.4.1.1-MB: 
-
0
C, CK-

-
-72h.

CK, CK-


s
1.4.           

1.4.1.3. Lactat dehydrogenase (LDH):   -   
--
trong NMCT.
1.4.1.4. Myoglobin: 
-

9
BIOCHEMICAL MARKERS IN AMI:
RELEASE, PEAK AND DURATION OF ELEVATION
CARDIAC MUSCLE CELL
Size and subcellular distribution of myocardial proteins determines time
course of biomarker appearance in the general circulation





10

1.4

1.4.2.1. Troponin [3]

             



 





11


 [3]
           

--MB
-




-9

 


12].
             



 
12




1.4.2.2



 48h.




* 





 
         
chemotactic protein-1, interleukin-


 VCAM-

           
 (IL-1, IL--
13



 

             


 





-
- -










-

14

       
         


 


-B (NF-

       
              

 -      n, interferon, TNF-  
    -        


-
---
          -  

--

CD40L-

- 
            
metalloproteinase (MMP- 
15




-1 (sICAM-1)

P-selectin


    


 







 [56]
16

2.2.2.3. CRP  








 


   -         

i


-
proBNP1-134
h1-108
-
-
[47], [76].

17


 

       -   

-angiotensin-




18

-
-

 
-
-

-proBNP

-
             
- 


-

-

 
   -

              -

-


      -   
19


--


-proBNP


3.1. Troponin
3.1.
  
CK-


American Journal of Cardiology)


; 
CK, CK-
 
20


CK-
-

-

              
, 
   -          

-



-MB [18].

-


           Clinical
Chemistry           

-



-MB (r
21


-
p < 0,001).


                
-
Clin Res Cardiol
  
              
  

               





v




22


 



r
p
r
p
EF
-0,56
< 0,001
-0,70
< 0,001
ESV
0,58
< 0,001


EDV
0,55
< 0,001






23


-

-


-
-0,48, p < 0,001).

      NMCT



n
:




3.1.4. Troponin trong  

(6.9 ng/ml) 

  (p < 0.01). 
-
(p <0.01).
24



Ann Clin Biochem

Troponin T

sau 

Trong kh  

-
        






             


-

3.2. CRP
3.2.1. CRP


25

Heart
-
             
--

 
-
--

3.2.2. CRP trong 
-4
             
             








 





Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×