Tải bản đầy đủ

bài 79 trang 78 giải toán về tỉ số phần trăm (tt)


Track04.mp3
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
Toán :
Kiểm tra bài cũ :
Tìm 5% của 120 ; 25% cuả 120
10% của 120 là 12 nên 5% của 120 là 6
và 25% của 120 là 12 x 2 + 6 = 30
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
1,Giới thiệu cách tính một số biết 52,5% của nó là 420
Ví dụ : Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5%
số HS toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?
52,5% số HS toàn trường là 420 HS
100% số HS toàn trường là …….HS ?
Bài giải :
100% HS toàn trường có là :
420 : 52,5 x 100 = 800 (HS) hoặc 420 x 100 : 52,5 =800 (HS)
Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy
420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với
100 rồi chia cho 52,5%.
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009

Toán :
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy
420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với
100 rồi chia cho 52,5.
2.Giới thiệu một bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm :
Bài toán : Năm vừa qua nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra
nhà máy đã được 120% theo kế hoạch, Hỏi theo kế hoạch nhà
máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô ?
Bài giải :
Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là :
1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô)
Đáp số : 1325 ô tô
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
Toán :
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 1 / 78 SGK :
Tóm tắt :
92% số HS toàn trường là 552 HS
100% số HS toàn trường là … HS?
Giải :
100% số HS toàn trường là :
552 : 92 x 100 = 600 (HS)
Đáp số : 600 HS
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
Toán :
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 2 / 78 SGK :
Tóm tắt :
91,5% tổng số sản phẩm có 732 sản phẩm đạt chuẩn
100% tổng số sản phẩm có…… sản phẩm đạt chuẩn ?
Bài giải :
Tổng số sản phẩm là :
732 x 100 : 91,5 = 800 (sản phẩm)
Đáp số : 800 sản phẩm
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009
Toán :
15% của 60 là :
A. 6 B. 9 C. 2,5 D. 400
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
15% của nó là 60, số đó là :
A. 6 B. 9 C. 2,5 D. 400
Chọn khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các ý
sau :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×