Tải bản đầy đủ

Bài Giải toán về tỉ số phần trăm


Giải toán về tỉ số
phần trăm
GV: NGÔ THị hoa

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Kiểm tra bài cũ
Bài 1. Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm:
=
2
1
=
10
4
%40
100
40
=
Bài 2. Em hiểu tỉ số phần trăm sau nh$ thế nào?
a) Số học sinh nữ chiếm 52% số học sinh

toàn trờng.
b) Số học sinh lớp 5 chiếm 28% số học
sinh toàn trờng.
%50
100
500
=

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75
Giải toán về tỉ số phần trăm
a)Ví dụ: Trờng tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh,
trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm
của số học sinh nữ và số học sinh toàn trờng.
Thảo luận nhóm đôi
- Viết tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn tr
ờng.
- Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học
sinh toàn trờng.

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75:
Giải toán về tỉ số phần trăm
Tỉ số của số HS nữ và số HS toàn trờng là 315 : 600
Ta có 315 : 600 = 0,525
Hay 0,525 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%
Vậy tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS toàn trờng là 52,5%
Thông thờng ta viết gọn cách tính nh sau:
315 : 600 = 0,525 = 52,5%
Ví dụ: Trờng tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có
315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và
số học sinh toàn trờng.
100
100
0,525
52,5
100
=
= 52,5%

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75:
Giải toán về tỉ số phần trăm
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm nh sau:
-
Tìm thơng của 315 và 600.
-
Nhân thơng đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm đ
ợc.
Tỉ số của số HS nữ và số HS toàn trờng là 315 : 600
Ta có 315 : 600 = 0,525
%5,52
100
5,52
100
100
525,0
==ì
Hay 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%
Vậy tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS toàn trờng là 52,5%
Ta viết gọn nh sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5 : 100 = 52,5%
a) Ví dụ: Trờng tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có
315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học
sinh nữ và số học sinh toàn trờng.

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75:
Giải toán về tỉ số phần trăm
b) Bài toán :
Trong 80 kg nớc biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số
phần trăm của lợng muối trong nớc biển.
Bài giải
Tỉ số phần trăm của lợng muối trong nớc biển là:
2,8 : 80 = 0,035
0,035 = 3,5%
Đáp số : 3,5%

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75:
Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 1 : Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)
0,57 ; 0,3 ; 0,234 ; 1,35 ;
Luyện tập
0,57 = ? %
0,57 = 57 %
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm
0,57 = 57% ; 0,3 = 30% ;
0,234 = 23,4% ; 1,35 = 135 % ;

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75:
Giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập
Bài 2 : Tính tỉ số phần trăm của 2 số (theo mẫu)
a) 19 và 30 ; b) 45 và 61 ; c) 1,2 và 26
19 : 30 = ?
19 : 30 = 0,6333
19 : 30 = ? %19 : 30 = 0,6333 = 63,33%
Bài 2: Viết thành tỉ số phần trăm
19 : 30 = 0,6333 = 63,33%
45 : 61 = 0,7377 = 73,77%
1,2 : 26 = 0,0461 = 4,61%


Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008
Toán
Tiết 75:
Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 3: Tóm tắt
Lớp học có : 25HS
Nữ : 13HS
Số HS nữ chiếm bao
nhiêu phần trăm số HS
của lớp?
Bài giải :
Tỉ số phần trăm của số HS
nữ và số HS cả lớp là:
13 : 25 = 0,52
0,52 = 52%
Đáp số : 52%
Bài 3 (SGK)

Chóc c¸c thÇy c« gi¸o
m¹nh kháe h¹nh phóc !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×