Tải bản đầy đủ

toán 4: on tap ve so tu nhien

Héi vui häc tËp
Kh i 4ố
Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam
PhÇn 3: Th gi i quanh emế ớ
PhÇn 1: TiÕng ViÖt lÝ thó
PhÇn 2: Vui học toán
Trong phÇn “TiÕng ViÖt lÝ thó” cã 7
c©u hái.
Vît qua 7 c©u hái em ®îc ®i tiÕp
vµo phÇn thi sau.
Tr¶ lêi sai c©u nµo em ph¶i dõng cuéc
thi ë c©u ®ã
C©u 1: Ai Là tác giả của bài
thơ “ Mẹ ốm”
§¸p ¸n:
Tr n ầ Đăng Khoa
C©u 2: Tìm một từ láy âm
“m” trong bài thơ “ Tre
Việt Nam”
§¸p ¸n:
mong manh

C©u 3: Điền từ còn thiếu
vào chỗ trống để hoàn
chỉnh câu thành ngữ sau
đây:
Thương nhau như ……….
§¸p ¸n:
chị em gái
C©u 4: Bµi th¬ "TruyÖn cæ níc
m×nh” gîi cho em nhí ®Õn
nh÷ng c©u chuyÖn cæ nµo?
§¸p ¸n:
(§Ïo cµy gi÷a ®êng, TÊm C¸m)
C©u 5: Từ nào trong các từ sau đây có
tiếng nhân không cùng nghĩa với
tiếng nhân trong các từ còn lại?
Nhân loại, nhân tài, nhân đức, nhân dân
§¸p ¸n:
nhân đức
C©u 6:
Ngay th¼ng, thËt thµ lµ nghÜa cña tõ nµo?
§¸p ¸n:
trung thùc
C©u 7: Ai là người đỗ Trạng Nguyên trẻ
nhất nước ta?
§¸p ¸n:
Nguyễn Hiền
Ngêi ch¬i chÝnh: ngêi
- Líp 4A: ngêi cïng ch¬i
- Líp 4B: ngêi cïng ch¬i
- Líp 4C: ngêi cïng ch¬i
Trong phÇn “Vui học toán” cã 7 c©u
hái.
Vît qua 7 c©u hái em sÏ được tiếp
tục chơi ở phần thi tiếp theo
C©u 1: Điền số và chữ còn thiếu
sao cho đúng:
H×nh tam gi¸c sau l à hình tam
giác có … góc ………
§¸p ¸n: 3 góc nhọn

Câu 2: Khi viết thêm một chữ số 2
vào bên trái một số có 3 chữ số
thì số đó tăng thêm bao nhiêu
đơn vị?
Đáp án: 2000

Câu 3: Tỡm hai s bit tng ca
chỳng bng hiu ca chỳng
v bng 100.
Đáp án:100 v 0

Khi viết thêm một chữ số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị? (2000 đơn vị)Khi viết thêm một chữ số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị? (2000 đơn vị)Khi viết thêm một chữ số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị? (2000 đơn vị)
Câu 4: Tớnh nhanh kt qu dóy
tớnh sau:
23 x 4 + 23 x 6 =
Đáp án: 230

Khi viết thêm một chữ số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị? (2000 đơn vị)Khi viết thêm một chữ số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị? (2000 đơn vị)
C©u 5: Năm 2009 có bao nhiêu
ngày?
§¸p ¸n: 365 ngày

vÞ))
C©u 6 : TÝch cña c¸c sè lÎ liªn tiÕp tõ 1
®Õn 9 cã ch sè tËn cïng lµ bao ữ
nhiªu?
§¸p ¸n: 5

C©u 7 : TÝch cña c¸c sè ch n liªn tiÕp ẵ
tõ 0 ®Õn 10 b ng bao nhiªu? ằ
§¸p ¸n: 0

vÞ)
Ngêi ch¬i chÝnh: ngêi
- Líp 4A: ngêi cïng ch¬i
- Líp 4B: ngêi cïng ch¬i
- Líp 4C: ngêi cïng ch¬i
Cê t&íng
Sao chæi
Vßi hoa sen

Trong phần th gii quanh em có 7 câu
hỏi.Vợt qua 7 câu hỏi em sẽ chin thng v
dnh c chuụng vng ca cuc thi ngy hụm
nay .Trả lời sai ở câu hỏi nào, em sẽ bị dừng
cuộc chơi ở câu hỏi đó.
Mỗi câu hỏi sẽ có thời gian suy nghĩ là 12 giây.
Sau 12 giây ngời chơi nào còn viết sẽ phạm
luật. Sau câu trả lời của ngời chơi , ngời cùng
chơi nào sửa câu trả lời của mình sẽ bị loại khỏi
cuộc chơi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×