Tải bản đầy đủ

Bài 20: Tỉ khối của chất khi


NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o
vÒ dù giê th¨m líp
Phßng GD - §T huyÖn TiÒn H¶i
Trêng THCS Nam Thanh

KiÓm tra bµi cò
Bµi 1: - Khèi lîng mol lµ g×?
- TÝnh khèi lîng mol cña:
N
2
; O
2
; Cl
2
, CO
2

;
H
2

Bµi 2:
TÝnh thÓ tÝch khÝ (®ktc) cña: 0,175 mol CO
2
Bµi 3:
H·y tÝnh khèi lîng cña nh÷ng lîng chÊt sau:
0,5mol nguyªn tö N ; 0,5mol ph©n tö N
2

Bài 20. Tỉ khối của chất khí
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
/
A
A B
B
M
d
M
=
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Giải:
2
2 2


2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
áp dụng:
a/ Khí amôniac (NH
3
) có mùi khai trong nớc tiểu, khí này nặng hay
nhẹ hơn khí hiđrô bao nhiêu lần?
b/ Tìm khối lợng mol của khí có tỉ khối đối với khí H
2
là 22 ?

1 mol H
2
1 mol O
2
Công thức

Bài 20. Tỉ khối của chất khí
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
/
A
A B
B
M
d
M
=
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần

Công thức
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
1 mol CO
2
1 mol kk
Khối lợng mol không khí bằng khối lợng của 0,8 mol
khí nitơ (N
2
) + khối lợng của 0,2 mol khí oxi (O
2
)
!
kk
M = (28g + 0,8) + (32g + 0,2) 29g

I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
/
29
A
A kk
M
d
=
M
A
= d
A/kk
. 29
Trong đó:
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
Bài 20. Tỉ khối của chất khí

I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =

Công thức
Thí dụ: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bao nhiêu lần?
Giải
2
2
/
44
1,52
29 29
CO
CO kk
M
d = =
Khí CO
2
nặng hơn không khí là 1,52 lần
Công thức
/
A
A B
B
M
d
M
=
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
( )
2
/
0,06
H kk
d
áp dụng:
a/ Khí H
2
nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
b/ Tìm khối lợng mol của khí có tỉ khối đối với không khí là 2,2?
1 mol CO
2
1 mol kk

Bài 20. Tỉ khối của chất khí
Giải thích tại sao trong tự nhiên khí CO
2

thờng tích tụ ở đáy giếng khơi?
?
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =

Công thức
/
A
A B
B
M
d
M
=
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
Thí dụ: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bao nhiêu lần?
Giải
2
2
/
44
1,52
29 29
CO
CO kk
M
d = =
Khí CO
2
nặng hơn không khí là 1,52 lần
Công thức
/
29
A
A kk
M
d
=
M
A
= d
A/kk
. 29
Trong đó:
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)


Bài 20. Tỉ khối của chất khí
!
- Những khí có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1
thì khí đó nhẹ hơn không khí.
- Những khí có tỉ khối đối với không khí lớn hơn 1
thì khí đó nặng hơn không khí.
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =

Công thức
/
A
A B
B
M
d
M
=
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
Thí dụ: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bao nhiêu lần?
Giải
2
2
/
44
1,52
29 29
CO
CO kk
M
d = =
Khí CO
2
nặng hơn không khí là 1,52 lần
Công thức
/
29
A
A kk
M
d
=
M
A
= d
A/kk
. 29
Trong đó:
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)


?
Để thu các khí hiđrô (H
2
), khí cácbonic (CO
2
), khí nitơ (N
2
),
khí clo (Cl
2
) trong phòng thí nghiệm một em học sinh đã thu
những khí trên vào bình nh sau:
Thu khí Cl
2
Thu khí CO
2
Thu khí N
2
Thu khí H
2

Theo em bạn học sinh trên thu các khí nh vậy có đúng không? Giải thích?
Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Bài 20. Tỉ khối của chất khí
Bài tập về nhà: Bài tập 1, 2, 3 trang 69 SGK
Đọc mục: Em có biết trang 69 SGK
Đọc và nghiên cứu trớc Bài 21. Tính theo công thức hoá học.
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =

Công thức
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
/
A
A B
B
M
d
M
=
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
Thí dụ: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bao nhiêu lần?
Giải
2
2
/
44
1,52
29 29
CO
CO kk
M
d = =
Khí CO
2
nặng hơn không khí là 1,52 lần
Công thức
/
29
A
A kk
M
d
=
M
A
= d
A/kk
. 29
Trong đó:
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)


Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp
Phòng GD - ĐT huyện Tiền Hải
Trờng THCS Nam Thanh

Bài 20. Tỉ khối của chất khí
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =
Công thức
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)

/
A
A B
B
M
d
M
=
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
Thí dụ: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bao nhiêu lần?
Giải
2
2
/
44
1,52
29 29
CO
CO kk
M
d = =
Khí CO
2
nặng hơn không khí là 1,52 lần
Công thức
/
29
A
A kk
M
d
=
M
A
= d
A/kk
. 29
Trong đó:
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)

Bài 1: Có những khí sau: Cl
2

a/ Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô bao nhiêu lần?
b/ Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
Bài 2:
a/ Tìm khối lợng mol của khí có tỉ khối đối với hiđrô là: 8,5
b/ Tìm khối lợng mol của khí có tỉ khối đối với không khí là: 0, 59
áp dụng

Bài 20. Tỉ khối của chất khí
Bài tập về nhà: Bài tập 1, 2, 3 trang 69 SGK
Đọc mục: Em có biết trang 69 SGK
Đọc và nghiên cứu trớc Bài 21. Tính theo công thức hoá học.
I. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?
M
A
= d
A/B
. M
B
Trong đó:
d
A/B
là tỉ khối của khí A đối với khí B
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)
M
B
là khối lợng mol của khí B (g)
Giải:
2
2 2
2
/
32
16
2
O
O H
H
M
d
M
= = =

Công thức
Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí
hiđrô, bằng bao nhiêu lần?
Khí oxi nặng hơn khí hiđrô là 16 lần
/
A
A B
B
M
d
M
=
II. Bằng cách nào có thể biết đợc
khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?
Thí dụ: Khí CO
2
nặng hay nhẹ hơn
không khí bao nhiêu lần?
Giải
2
2
/
44
1,52
29 29
CO
CO kk
M
d = =
Khí CO
2
nặng hơn không khí là 1,52 lần
Công thức
/
29
A
A kk
M
d
=
M
A
= d
A/kk
. 29
Trong đó:
d
A/kk
là tỉ khối của khí A đối với không khí
M
A
là khối lợng mol của khí A (g)


Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp
Phòng GD - ĐT huyện Tiền Hải
Trờng THCS Nam Thanh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×