Tải bản đầy đủ

bài 132 - Diện tích hình thoi


Phßng gi¸o dôc -®µo t¹o huyÖn trùc ninh
NgêithùchiÖn:§oµnThÞSen
TrêngTHTrùcThuËn

B
C
D
A
O
Hình thoi : ABCD
Đường chéo AC và BD
Đọc tên hình và các đường chéo của hình thoi
1. Bài cũ

A
B
C
D
m
O

n
* AC = m
* BD = n
Thøngµyth¸ng3n¨m2010
Thøngµyth¸ng3n¨m2010
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
A
B
C
D
m
O
n
* AC = m
và BD = n
* Cắt hình tam giác
AOD
* Cắt hình tam giác
COD
* Ghép với hình tam giác ABC để tạo thành
hình chữ nhật MNCA.
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
Hình ghép
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
2. Chiều dài hình chữ nhật với đường chéo AC.
Hãy so sánh:
1.S hình thoi ABCD với S hình chữ nhật MNCA.
3. Chiều rộng hình chữ nhật với đường chéo BD.
M
N
2
n
2
n
2
n
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
2.Chiều dài hình chữ nhật bằng đường chéo AC.
1.S hình thoi ABCD bằng S hình chữ nhật MNCA.
M
N
3.Chiều rộng hình chữ nhật bằng đường chéo BD.
1
2
2
n
2
n
2
n
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
S hình chữ nhật MNCA là:
M
N
2
n
2
n
2
n
m x
2
n
=
m x n
2
S hình thoi ABCD là:
m x n
2

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
A
B
C
D
m
O
n
A
B
C
O
m
M
N
2
n
2
n
2
n
S hình thoi ABCD là:
m x n
2
* Nêu quy tắc tính diện tích hình thoi.
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
m x n
2
S =
* Nêu công thức tính diện tích hình thoi.
(S là diện tích hình thoi
m, n là độ dài của hai đường chéo)

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
*. Thực hành
A
B
D
C
M
N
P
Q
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm; BD = 4cm
b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7cm; NQ = 4cm
Bài 1: Tính diện tích của:
3 x 4
2
S =
= 6 (cm
2
)
7 x 4
2
S =
= 14 (cm
2
)

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
Thøngµyth¸ng3n¨m2010
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
* Thực hành
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.
Diện tích hình thoi là:
Bài 2: Tính diện tích của hình thoi, biết:
Đáp số: 50 dm
2
(5 x 20) : 2 = 50 (dm
2
)
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.
Đổi: 4m = 40dm
Diện tích hình thoi là:
Đáp số: 300 dm
2
(40 x 15) : 2 = 300 (dm
2
)
Em có nhận xét gì về đơn vị đo độ dài
của các đường chéo?

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S :
N
P
5cm
2cm
M
Q
2cm
B
D
5 cm
A
C
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
1
2
S
Đ

Thøngµyth¸ng3n¨m2010
To¸n : DiÖn tÝch h×nh thoi
m
A
B
C
D
O
n
A
B
C
O
m
M
N
2
n
2
n
2
n
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
m x n
2
S =
* Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình thoi.
(S là diện tích hình thoi;
m, n là độ dài của hai đường chéo)

C¸c quý thÇy c« cïng
toµn thÓ c¸c em häc sinh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×