Tải bản đầy đủ

Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP TUY HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
Giáo viên : Phạm Thị Thảo
Ôn bài cũ
*Muốn tính diện tích xung quanh và diện tích toàn
phần của hình hộp chữ nhật, ta làm như thế nào?
*Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng
2cm, cao 1cm.Tính diện tích xung quanh và diện
tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó?
Bài làm
Bài làm
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(3+2) x 2 x 1 = 10 (cm
(3+2) x 2 x 1 = 10 (cm
2
2
)
)
Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật:

Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật:
3 x 2 x 2 = 12 (cm
3 x 2 x 2 = 12 (cm
2
2
)
)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
10 + 12 = 22 (cm
10 + 12 = 22 (cm
2
2
)
)


Đáp số
Đáp số
: S
: S
xq
xq
: 12cm
: 12cm
2
2
;
;


S
tp
: 22cm
2

Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
Sxq = (a x a) x 4
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
1. Diện tích xung quanh
5cm
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
(5 x 5) x 4 = 100 cm²
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
Sxq = ? cm²
Stp = (a x a) x 6
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
2. Diện tích toàn phần
5cm
(5 x 5) x 6 = 150 cm²
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
Stp = ? cm²
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương có cạnh 1,5m.
1,5m
Diện tích xung quanh của hình lập
phương là:
(1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m²)
Diện tích toàn phần của hình lập
phương là:
(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m²)
Đáp số: 9m²
13,5m²
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
Bài 1:
Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng
dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa
cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).
Diện tích bìa cần dùng để làm hộp
là:
(2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm²)
Đáp số: 31,25dm²
2,5dm
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
Bài 2:
Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
của hình lập phương
Toán
- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện
tích một mặt nhân với 4.
- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện
tích một mặt nhân với 6.
- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện
tích một mặt nhân với 4.
- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện
tích một mặt nhân với 6.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×