Tải bản đầy đủ

Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lầnThø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n



Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
!
"#$%&'()*#$%+,(!*#$%&'-
./*#$%+,(012334
)'#5
Tóm tắt
,
+
'

&


Bài giải
"(*#$%+,
1678
"5
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
9 !#
9 :!#

Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
!
Tóm tắt
,
+
'
&


Bài giải
"(*#$%+,
1678
"5
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
)'#5
);
'7<8=20> ?) ?@! ?>-
./20@A# ?

Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
 !
)'#5
);
'7<8=20> ?) ?@! ?>-
./20@A#  ?
 ?
 ?
B
+@
Tãm t¾t

Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
 !
)'#5
);
'7<8
CD E
D E
+#
9F
Bµi gi¶i
GD EF5*HI
C1J6J7D E8
"5JD E
Tãm t¾t
'7<8+#5*HICD E)F5*HIJ!
#-./F5*HIA# D E

Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
 !
)'#5
);
'7<8
'7<8
'7<8KLIM#N<7>#O 8
G*P# 
= Q*P#J*QM@
J!*P#
R

S

J

SJC:
J

S

S
J
J
S

Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2008
Toán
!
"#$%&'()*#$%+,(!*#$%&'-
./*#$%+,(012334
)'#5
Tóm tắt
,
+
'
&


Bài giải
"(*#$%+,
1678
"5
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
);
'7<8
'7<8
'7<8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×