Tải bản đầy đủ

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ

LÊ THỊ DANH
LÊ THỊ DANH
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu quy tắc phép nhân phân số ?viết công thức
Tổng quát ?
Áp dụng tính:


+
+
22
12
11
2
.
2
7
4
3
2
11
8
.
4
11
11
6
11
2
.
4
14
4
3
22
12
11
2
.
2
7
4
3
−=

=


++=


++
Giải
Có thể thay
phép chia phân
số bằng phép nhân
phân số được không?
LÊ THỊ DANH
PHÉP CHIA PHÂN SỐ
PHÉP CHIA PHÂN SỐ
( )
=


=


4
7
.
7
4
8
1
.8
1.Số nghịch đảo
Thực hiện phép nhân
?1
1
8-
1

Ta nói là số nghịch đảo của -8 và -8 cũng là số nghịch đảo
Của và hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhau
8
1

8
1

?2
Cũng vậy ta nói là , là
số của ;hai số là hai số
7
4

4
7

4
7

7
4

4-
7

7
4

số nghịch đảo
Số nghịch đảo nghịch đảo của nhau
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau khi nào?
1
LÊ THỊ DANH
1 .số nghịch đảo
1 .số nghịch đảo
Định nghĩa:
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1
?3
Số nghịch đảo của
7
7
1
=
1
7

Số nghịch đảo của
5-
1
là 5

Số nghịch đảo của
11-
10

10
11

Số nghịch đảo của
( )
a
b
làbaZba
b
a
0,0,,
≠≠∈
LÊ THỊ DANH
1.Số nghịch đảo
1.Số nghịch đảo

Bài tập:trong các cặp số
Bài tập:trong các cặp số
sau cặp nào là cặp số
sau cặp nào là cặp số
nghịch đảo của nhau?
nghịch đảo của nhau?

Định nghĩa:
Hai số gọi là nghịch
đảo của nhau nếu
tích của chúng
bằng 1
4 và
5
6

7-
1
và 7-b)
2 và
4
3
)
6
5
)
2
1
)
d
c
a
a)
b)
c)
Lưu ý :không được viết số nghịch đảo của

7
1
1
7
7
1
=
LÊ THỊ DANH
2.Phép chia phân số
Tính và so sánh
3
4
.
74
3
:
7
2 2

21
8
3.7
4.2
3
4
.
7
2
21
8
3.7
4.2
3
4
.
7
2
4
3
:
7
==
===
2
tính


==
21
8
3
4
.
7
2
4
3
:
7
2
sánh so
?Em nào có nhận xết gì về mối quan hệ giữa phân số và
Phân số
4
3
4
3
?ta đã thay phép chia phân số bằng phép tính nào?

4
3
:
7
2
LÊ THỊ DANH
2.Phép chia phân số
Thực hiện phép tính
5
3
:6

10
3
5
.
1
6
5
3
:
1
6
5
3
:6
−=

=

=−
Giải
Vậy chia một số nguyên cho phân số cũng chính là chia một
Phân số cho một phân số
Qua các vd trên em hãy phát biểu quy tắc chia một phân số cho
Một phân số?
Quy tắc: muốn chia một phân số cho một phân số ,ta nhân số
Bị chia với số nghịch đảo của số chia
( )
0
.
.:;
.
.
.:
≠====
c
c
da
c
d
a
d
c
a
cb
da
c
d
b
a
d
c
b
a
LÊ THỊ DANH
2.Phép chia phân số
2.Phép chia phân số
=

=−
====


.
1
2
7
4
:2)

3
4
.


4
3
:
1

.
3
2
2
1
:
3
2
)
c
a
5
4-
b) ;
2
7
4
7
.
1
2
7
4
:2)

=

=−
c

3
4
1
2
.
3
2
2
1
:
3
2
)
==
a
?5
Hoàn thành các phép tính sau
15
16
3
4
.
5
4
4
3
:

=

=
5
4-
b)
Giải
LÊ THỊ DANH
2.Phép chia phân số
2.Phép chia phân số
10
1
30
3
6
1
.
5
3
==
=
2:
7
4

6:
5
3
Qua các ví dụ trên muốn chia một phân số cho một số nguyên
khác 0 ta làm thế nào?
Muốn chia một phân số cho một số nguyên khác 0 ta giữ
nguyên
Tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên
( )
0c
.
:
≠=
cb
a
c
b
a
7
2
2
1
.
7
4

=

=
Thực hiện phép tính
LÊ THỊ DANH
b
ac
c
b
a
b
a
phép
.
c
nhân
==
cb
a
c
phép
.
:
b
a
chia
=
c
da
c
d
a
d
c
a
.
.:
==
9:
7
3-
c);
3
14
:7-b);
12
7
:
6
5
)

a
?6
Làm phép tính
LÊ THỊ DANH
BT 84/43(SGK): TÝnh:
5 3
:
6 13
)a

3
) 15:
2
c −
1
)
7
0:
1
g

3
:) ( 9)
4
h −
5 13 65
6 3 18
− −
= × =
2 ( 15).2
( 15) 10
3 3

= − × = = −
3 1 1
4.( 9) 12 12

= = =
− −
11
0 0
7
= × =

BAØI TAÄP
LÊ THỊ DANH
BÀI TẬP
BT 85/43(SGK): Phân số có thể viết dưới dạng
thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên
dương có một chữ số .
Chẳng hạn :
3
7
6 2 2
3
:
5 5 3
7
5
= × =
. Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.
6 3 2 3 5
:
35 7 5 7 2
= × =
6 1 6 1 5
:
35 7 5 7 6
= × =
Đáp án:
6
35
LÊ THỊ DANH
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Học bài : đònh nghóa hai số nghòch đảo , học quy tắc
chia hai phân số , xem lại nội dung phần nhận xét .
-Làm bài tập 86, 87 , 88 trang 43 SGK.
-Tiết sau luyện tập.
LÊ THỊ DANH
Mét tÊm b×a hình chữ nhật cã diƯn tÝch lµ m
2
, chiỊu dµi
lµ .TÝnh chu vi cđa tÊm b×a ®ã.
2
7
2
m
3
Tính chiỊu réng tÊm b×a ?
Tính chu vi tÊm b×a ?
HƯỚNG DẪN BÀI TẬP:
Bµi 88/43(sgk):
Bµi 86/43(SGK): T×m x biÕt:
3 1
) :
4 2
b x =
4 4
) .
5 7
a x =
LÊ THỊ DANH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×