Tải bản đầy đủ

Mot so ung dung cua su no vi nhiet

CÂU HỎI: Hãy nêu những kết luận về sự nở vì
nhiệt của các chất RẮN, LỎNG, KHÍ ? So sánh về
sự nở vì nhiệt của các chất đã nêu trên?
KIỂM TRA BÀI CŨ:
TRẢ LỜI:
- Các chất RẮN, LỎNG, KHÍ đều nở ra khi nóng
lên và co lại khi lạnh đi.
- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng ,chất
lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ
nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?
A. Rắn, lỏng, khí.
B. Rắn, khí, lỏng.
C. Khí, lỏng, rắn.
D. Khí, lỏng, rắn.
DTiết 24 – Bài 21
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ
NỞ VÌ NHIỆT

I. LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ CO DÃN VÌ NHIỆT
I. LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ CO DÃN VÌ NHIỆT
1.
1.
Thí nghiệm
Thí nghiệm
(H_21.1 a,b)
(H_21.1 a,b)
(SGK)
2. Trả lời câu hỏi
C1: Thanh thép nở ra (dài ra)
C2: Chốt ngang bị gẫy. Khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn
cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
C3:Chốt ngang bị gẫy. Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản
thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

3. Rút ra kết luận
C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào
chỗ trong các câu sau:
a, Khi thanh thép (1) vì nhiệt nó gây
ra (2) rất lớn.
b, Khi thanh thép co lại (3) nó cũng
gây ra (4) rất lớn.
- lực
- vì nhiệt
- nở ra
lực

4. Vận dụng
- Quan sát các ảnh chụp ở H_21.2 và H_21.3
rồi đưa ra nhận xét

Tại sao
chỗ tiếp
nối hai
đầu thanh
ray xe lủa
lại có khe
hở????


C5: Hai gối đỡ ở hai đầu cầu có giống
nhau không?
Tại sao một trong hai gối đỡ
đó lại đặt trên các con lăn?


3. Vận dụng:
C10: Tại sao bàn là điện lại tự động tắt khi
đã đủ nóng? Thanh đồng của băng kép ở
thiết bị đóng ngắt của bàn là này nắm ở
phía trên hay dưới?


Tiếp điểm
Chốt
Băng kép

Ghi nhớ:
- Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra
những lực rất lớn.
- Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại .
Người ta ứng dụng tính chất này của Băng kép
vào việc đóng –ngắt Tự động mạch điện

Hướng dẫn về nhà:
Hướng dẫn về nhà:
1.
1.
Bài vừa học
Bài vừa học
- Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK/67.
- Làm bài tập: 21.1 ; 21.2 và 21.4 SBT/26.
2.
2.
Bài sắp học:
Bài sắp học:
- Chuẩn bị trước bài: “NHIỆT KẾ -NHIỆT GIAI”
- Chuẩn bị trước bài: “NHIỆT KẾ -NHIỆT GIAI”
- Đọc trước phần Nhiệt kế.
- Đọc trước phần Nhiệt kế.
- Kẻ bảng 22.1 ở trang 69 SGK.
- Kẻ bảng 22.1 ở trang 69 SGK.

Loại nhiệt
Loại nhiệt
kế
kế
GHĐ
GHĐ
ĐCNN
ĐCNN
Công dụng
Công dụng
Nhiệt kế
Nhiệt kế
rượu
rượu
Từ
Từ
đến
đến
Nhiệt kế
Nhiệt kế
thủy ngân
thủy ngân
Từ
Từ
đến
đến
Nhiệt kế
Nhiệt kế


y tế
y tế
Từ
Từ
đến
đến
Bảng 22.1/SGK_69

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×