Tải bản đầy đủ

TLV5-Luyện tập thuyết trình


LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Kiểm tra bài cũ:
1. Đọc đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả con đường.
2. Đọc đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả con đường.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Tranh luận
Ý kiến
LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
1.Đọc lại bài Cái gì quý nhất ?, sau đó nêu nhận xét:
a) Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì ?
b) Ý kiến của mỗi bạn như thế nào ?
c) Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công

nhận điều gì ? Thầy đã lập luận như thế nào ? Cách nói
của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào ?

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
a)Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề:
Cái gì quý nhất ?
b) Ý kiến và lí lẽ của mỗi bạn:

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Lí lẽ đưa ra để bảo vệ
Nhân vật
Quan niệm về
cái quý nhất
Hùng
lúa gạo
Lúa gạo nuôi sống con người.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
b. Tranh luận:
Nhân vật
Quan niệm về
cái quý nhất
Lí lẽ đưa ra để bảo vệ
Quý
vàng
Có vàng là có tiền,
Có tiền sẽ mua được lúa gạo.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Nhân vật
Quan niệm về
cái quý nhất
Lí lẽ đưa ra để bảo vệ
Nam Thì giờ
Có thì giờ mới làm ra được
lúa gạo, vàng bạc.


b/ Tranh luận

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Nhân vật
Thầy giáo
Quan niệm về
cái quý nhất
Người lao động
Lí lẽ đưa ra để bảo vệ
Không có người lao động thì
không có lúa gạo, vàng bạc,
thì giờ cũng trôi qua vô vị.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Nhân vật
Quan niệm về
cái quý nhất
Lí lẽ đưa ra để bảo vệ
Hùng
Quý
Nam
Thầy giáo
Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống con người
vàng
Có vàng là có tiền,
Có tiền sẽ mua được lúa gạo.
Thì giờ
Có thì giờ mới làm ra được
lúa gạo, vàng bạc.
Người lao động
Không có người lao động thì
không có lúa gạo, vàng bạc,
thì giờ cũng trôi qua vô vị.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Cách nói của thầy thể hiện:
* Tôn trọng người đối thoại.
* Lập luận có tình có lí:
-
Công nhận những thứ Hùng, Quý, Nam
đưa ra đều đáng quý.
-
Nêu câu hỏi: “Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc,
ai biết dùng thì giờ ?”, rồi ôn tồn giảng giải
để thuyết phục học sinh.
(lập luận có tình)
(lập luận có lí)

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
2. Hãy đóng vai một trong
ba bạn (Hùng, Quý hoặc
Nam), nêu ý kiến tranh
luận bằng cách mở rộng
thêmlí lẽ và dẫn chứng để
lời tranh luận thêm sức
thuyết phục.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
3. Trao đổi về cách thuyết trình tranh luận:
a) Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có
những điều kiện gì ? Hãy ghi lại những câu trả lời đúng
và sắp xếp chúng theo trình tự hợp lí:
* Phải có hiểu biết về vấn đề thuyết trình, tranh luận.
* Phải nói theo ý kiến số đông.
* Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.
* Phải có ý kiến về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.
b) Khi thuyết trình tranh luận, để tăng sức thuyết phục và
đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ như thế nào?

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
a) Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có
những điều kiện:
1.Phải có hiểu biết về vấn đề thuyết trình, tranh luận.
2.Phải có ý kiến về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.
3. Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.
b) Khi thuyết trình tranh luận, để tăng sức thuyết phục
và đảm bảo phép lịch sự, người nói cần có thái độ:
-
Ôn tồn, vui vẻ, hoà nhã.
-
Lời nói mạch lạc, ngắn gọn, đủ nghe.
-
Tôn trong người nghe và biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu
nghe ý kiến đúng của người khác.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:
Thuyết trình tranh luận là đưa ra ý kiến,
sau đó dùng lí lẽ và dẫn chứng để bảo vệ
các ý kiến đó và thuyết phục mọi người
bghe theo ý kiến của mình.

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập làm văn:

Chuẩn bị tiết học sau :
Luyện tập thuyết trình tranh luận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×