Tải bản đầy đủ

Bài 3 bất phương trình một ẩn

ĐẠI SỐ 8
Năm học: 2009 - 2010
Năm học: 2009 - 2010
1/ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A) 2200 . 8 + 4000 ≤ 25000
B) 2200 . 5 + 4000 ≥ 25000
Tổng số tiền bạn Thông mua tập và viết
phải … … ………… 25000 đồng
Gọi … là số quyển tập bạn Thông có thể
mua được
Số tiền Thông phải trả là:
2/ Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chổ trống:
2200 . + 4000 25000
(3)
(4)
lớn hơn hoặc bằng
nhỏ hơn hoặc bằng
Lớn hơn;
Nhỏ hơn
x; x; >; ≤; ≥
<; y; y

KIỂM TRA BÀI CŨ
Thông có 25 000đ. Thông muốn mua một cây viết giá 4000đ /1cây,
và bạn suy nghỉ phải mua thêm bao nhiêu quyển tập (giá tập
2200đ/1quyển) để có thể dư tiền hoặc vừa đủ không bị thiếu?
lớn hơn hoặc bằng
x x

Là khẳng định đúng
Là khẳng định sai
(1)
(2)
2200 x +4000 ≤ 25000
Được gọi là bất phương trình một ẩn.
Số x được gọi là nghiệm của bất phương trình khi nào ?
Và tập nghiệm của bất phương trình được biểu diễn
lên trục số ra sao?
Cũng tương tự như phương trình
thôi, chúng ta cùng tìm hiểu bài 3
1. Mở đầu
Bài giải
Gọi số vở Thụng có thể mua đợc là x (quyển)
Số tiền Thụng phải trả là : 2200.x + 4000
25000
Bi 3: BT PHNG TRèNH MT N
Vớ D:
Tho lun: Thụng cú th mua c ti a bao nhiờu quyn v?
Mua ti thiu bao nhiờu quyn v Thụng s khụng tin?
Thụng cú 25000 ng. Mua mt bỳt giỏ 4000 ng v
mt s v giỏ 2200 /q. Tớnh s v Thụng mua c?
Khi thay x=9 vo bt phng trỡnh 2200 x + 4000 25000, ta c:
2200.9 + 4000 = 19800 + 4000 = 23800 2500
khi thay x =10 vào bất phơng trình ta đợc:
2200 . 10 + 4000 25000 là một khẳng định sai
Tr
li:
l mt khng nh ỳng.
Vy Thụng mua ti a l 9 quyn v Thụng mua 10 quyn tp s
khụng tin
1. Mở đầu
Bi 3: BT PHNG TRèNH MT N
Vớ D:
2200.x + 4000 25000 là một bất phơng trình
một ẩn, ẩn ở bất phơng trình này là x
Vế trái: 2200.x + 4000
Vế phải: 25000
x = 9 l mt nghim ca bt phng trỡnh. Vỡ khi thay vo
bt phng trỡnh ta c mt khng nh ỳng
a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phơng trình: x
2
6x - 5
b) Chứng tỏ các số 3; 4 và 5 đều là nghiệm ,còn số 6 không phải là
nghiệm của bất phơng trỡnh này
?1
VT: x
2
a) VP: 6x 5;
Hóy cho 1 vớ d v bt phng trỡnh mt n vi n l y?
GIẢI:
Nhóm 1,2 kiểm tra x=3
Nhóm 3,4 kiểm tra x =4
Nhóm 5,6 kiểm tra x = 6
Thảo luận trên phiếu học tập câu b
Thay x=3 vào bất phương trình, ta được:
……… ≤ 6 . …. - 5 (là một khẳng định……….)
Vậy x = 3 ………………… của bất phương trình
Thay x=4 vào bất phương trình, ta được:
……… ≤ 6 . …. - 5 (là một khẳng định……….)
Vậy x = 4 ………………… của bất phương trình
Thay x=6 vào bất phương trình, ta được:
……… ≤ 6 . …. - 5 (là một khẳng định……….)
Vậy x = 6 ………………… của bất phương trình
3
2
. 3
đúng
là một nghiệm
4
2
. 4
6
2
. 6
sai
không là nghiệm
đúng
là một nghiệm
x = 10 không phải là nghiệm của bất phơng trình
1. Mở đầu
Bi 3: BT PHNG TRèNH MT N
Vớ D:
2200.x + 4000 25000 là một bất phơng trình
một ẩn, ẩn ở bất phơng trình này là x
Vế trái: 2200.x + 4000
Vế phải: 25000
x = 9 l mt nghim ca bt phng trỡnh.
2) Tập nghiệm của bất phơng trình
Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phơng trình gọi là
tập nghiệm của bất phơng trình .
Ví dụ1 : Cho bất phơng trình : x > 3
- Kí hiệu tập hợp nghiệm { x / x > 3 }
- Biểu diễn tập nghiệm trên trục số :
3
0
Giải bất phơng trỡnh là tìm tập nghiệm của bất phơng trình đó .
Bất phương trình Phương trình
x<3 x> 3 x= 3
Vế trái:
Vế phải:
xxx
333
?2
Cho hai bất phương trình: x> 3; x <3 và phương trình x= 3
Hãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của
các bất phương trình và phương trình trên?
3
0
3
3
x ≥ 3
TËp nghiÖm cña bÊt ph¬ng tr×nh lµ: { x / x 3 }≥
Cho bÊt ph¬ng tr×nh : x 3≥
BiÓu diÔn trªn trôc sè :
[
30
{ }
3/
<
xx
Tập nghiệm:
{ }
3/ >xx
Tập nghiệm:
{ }
3
Tập nghiệm:
VÝ dô 2 :

Cho bÊt ph¬ng tr×nh x 7≤
H·y viÕt kÝ hiÖu tËp hîp nghiÖm vµ biÓu diÔn tËp nghiÖm
trªn trôc sè .
KÝ hiÖu tËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh : { x/ x 7 } ≤
BiÓu diÔn trªn trôc sè :
]
0
7
?3
?4
BÊt ph¬ng tr×nh x -2≥
TËp nghiÖm : { x / x -2 }≥
BÊt ph¬ng tr×nh x < 4
TËp nghiÖm : { x / x< 4 }
[
- 2
0
)
4
0
Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương
trình x≥ - 2 trên trục số
Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất
phương trình x < 4 trên trục số
x = 10 không phải là nghiệm của bất phơng trình
1. Mở đầu
Bi 3: BT PHNG TRèNH MT N
Vớ D:
2200.x + 4000 25000 là một bất phơng trình
một ẩn, ẩn ở bất phơng trình này là x
Vế trái: 2200.x + 4000
Vế phải: 25000
S 9 ( hay x = 9) l mt nghim ca bt phng trỡnh.
2. Tập nghiệm của bất phơng trình
Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phơng trình gọi là tập
nghiệm của bất phơng trình .
Giải bất phơng trỡnh là tìm tập nghiệm của bất phơng trình đó .
3 . Bất phơng trình tơng đơng

Ví dụ : 3 < x <=> x > 3
Hai bất phơng trình có cùng tập nghiệm là hai bất phơng
trình tơng đơng
30
3
0
x > 3
3 < x
Lu ý: S dng du ( hoc ) gch b im a v du [
hoc ] gi li im a. S dng / gch b nhng im
khụng l nghim ca bt phng trỡnh
Số x được gọi là nghiệm của bất phương trình khi nào?
Và biểu diễn tập nghiệm lên trục số ra sao?
Khi thay x vào bất đẳng thức ta được một khẳng định
đúng thì x là một nghiệm của bất phương trình
Bất phương trình Tập nghiệm
Biểu diễn tập ngiệm
lên trục số
x < a
x ≤ a
x > a
x ≥ a
{ }
axx
>
/
{ }
axx
<
/
{ }
axx

/
{ }
axx

/
)
a
]
a
(
a
[
a
Tập hợp nghiệm của bất phương trình
Mình cùng tham
gia trò chơi nha!
2 dãy thi với nhau, trả lời đúng 1 câu được 5
điểm.Kết thúc tiết học sẽ tính điểm nhận quà
5
8
7
9
*
1
1789
NGÔI SAO MAY MẮN
Về nhà
Bài tập số 15 ,16trang 43 SGK
số 32,32,33,34,35,36 trang 44 SBT
ễn tập tính chất của bất đẳng thức :liên hệ giữa thứ
tự và phộp cộng ,liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Hai
quy tắc biến đổi phơng trình
Đọc trớc bài : Bất phơng trình bậc nhất một ẩn
x < a ho x > a hoc .
D dng tỡm nghim v ghi tp nghim.
Vy : 4x + 5 < 8x-7 ; lm th no a bt phng trỡnh
trờn v dng x < a hoc x > a?, cỏc em v nh tỡm hiu cỏch
gii bt phng trỡnh bc nht bi 4.
Augustin Louis Cauchy - Pháp
(1789-1857)
ba
ba
.
2

+
H×nh vÏ sau ®©y biÓu diÔn tËp nghiệm cña bÊt
ph¬ng tr×nh nµo?
A)
0 6
]
A) x ≤ 6
1
Thêi gian:
10
9
8
7654
3
21
HÕt
giê
13151412
11
Bất phương trình x
2
+1 > 0 có tập nghiệm là:
A /

B/

C/

{ }
0/
>
xx
{ }
1/
>
xx
9
Thêi gian:
10
9
8
7654
3
21
HÕt
giê
13151412
11
{ }
Rxx

/
H×nh vÏ sau ®©y biÓu diÔn tËp nghiệm cña bÊt
ph¬ng tr×nh nµo?
C)
0 5
[
C) x ≥ 5
7
Thêi gian:
10
9
8
7654
3
21
HÕt
giê
13151412
11
x=3 là nghiệm của bất phương trình nào?
a) 2x +3 < 9
b) -4x > 2x +5
c) 5 –x > 3x -12
8
Thêi gian:
10
9
8
7654
3
21
HÕt
giê
13151412
11
Thư giản 1phút
5
NGÔI SAO MAY MẮN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×