Tải bản đầy đủ

Bài 12.Dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9


B
a
ø
i
1
2
:
T
i
e
á
t

2
2

D
a
á
u


H
i
e
ä
u

C
h
i
a

H
e
á
t

C
h
o
3
,
C
h
o

9
Bài 12 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9
I. Nhận xét mở đầu :
Nhận xét : Mỗi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó
cộng với một số chia hết cho 9
Vd1 :
378 = 3.100 + 7.10 + 8 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8
= 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8
= (3 + 7 + 8) + (3.11.9 + 7.9)
= (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9)
Vd2 : Làm tương tự ta được:

253 =2.100 + 5. 10 + 3= 2.(99 + 1) + 5(9+1) + 3
= 2.99 + 2 +5.9 +5 +3
= (2 + 5 + 3) + (2.11.9 + 5.9)
= (tổng các chữ số) + (số chia hết cho 9)

p dụng nhận xét mở đầu, xét
xem số 378; 253 có chia hết cho
9 không ?
– Từ đó rút ra kết luận gì ?
–> Dấu hiệu chia hết cho 9
II. Dấu hiệu chia hết cho 9 :
Vd1:
378 = (3 + 7 + 8)+ (số chia hết cho 9)
= 18 + ( số chia hết cho 9 )
– Số 378 chia hết cho 9 vì cả hai số
hạng của tổng trên chia hết cho 9.
Vd2 :
253 = (2 + 5+ 3) + (số chia hết cho 9)
= 8 + ( số chia hết cho 9)
– Số 253 không chia hết cho 9, vì 8
không chia hết cho 9
Dấu hiệu:Cùac số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thỉ chia hết cho 9
và chó những số đó mới chia hết cho 9

?3 Trong các số sau số nào
chia hế cho 9 ? số nào không
chia hết cho 9 ?
621 ;1205 ; 1327 ; 6354
Số 621có tổng các chữ số,6 + 2 + 1= 9
chia hết cho 9 nên số 621chia hế cho 9
Số 1205 có tổng các chữ số ,
1 + 2 + 0 + 5 = 8 không chia hết cho 9
nên số 1205 không chia hế cho 9
Số 1327 có tổng các chữ số ,
1 +3+ 2 +7 = 13 không chia hết cho 9
nên số 1327 không chia hế cho 9
Số 6354 có tổng các chữ số ,
6 + 3+ 5 + 4 = 18 chia hết cho 9 nên
số 6354 chia hế cho 9

III. Dấu hiệu chia hết cho 3 :
Số 2031 = (2+ 0 +3 +1)+ (số chia hết cho 9)
= 6 + (số chia hết cho 9).
Vậy số 2031 ( vì hai số hạng của tổng
trên chia hết cho 3)
Số 3415 = (3 + 4 +1+5) +(số chia hết
cho9)
= 13 + (số chia hết cho 3)
Số 3415 không chia hết cho 3(Vì số13
không chia hết cho3)
Áp dụng nhận xét mỡ
đầu, xét xem :
Số 2031 cố chia hết cho 3
khôbg?
Số3415 có chia hết cho 3
không?
Dấu hiệu
Cùac số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thỉ chia hết cho 3
và chó những số đó mới chia hết cho 3

?2Điền chữ số vào dấu
sao để được số 157*
choa hết cho 3?
Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9
Bài tập
101;Trong các số sau số
nào chia hết cho 3? số nào
chia hết cho 9 ?
187;1347;2515;
6534;93258

Đ: Các số 1347; 6534;93258 chia hết
cho3
Các số 6534;93258 chia hết cho 9
1+5 +7 + * = một số chia hết cho 3. Vậy
* phải thuộc các số 2;5; 8

Hướng dẫn về nhà
-Học thuộc dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia
hết cho 9,xem lại dấu hiệu chia hết cho 5
-Làm các bài tập 103,104,105
- xem qua bài 106,107,108,109,110 để tiết sau luyện
tập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×