Tải bản đầy đủ

Toán 3 Bai 127 Làm quen với thông ke số liệu


Phßng gi¸o dôc ®am r«ng
Trêng TiÓu häc L¦¥NG THÕ VINH

KIỂM TRA BÀI CŨ
3000đồng
8000đồng 3500đồng
3
2
0
0
đ

n
g
1500đồng
Mua một bút chì và một cái
thước kẻ hết bao nhiêu tiền?
Giá tiền một hộp bút chì màu
nhiều hơn giá tiền một quyển
vở là bao nhiêu?

4700đồng
5000đồng

Thø ba ngµy 09 th¸mg 3
n¨m 2010
To¸n

Anh
Anh
cao 122 cm
cao 122 cm
Phong
Phong


Ng©n
Ng©n
cao 127 cm
cao 127 cm
Minh
Minh
cao 118 cm
cao 118 cm










































































 
 


D·y sè liÖu trªn cã 4 sè
D·y sè liÖu trªn cã 4 sè

123l123lBốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :
Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :
!
!


"
"


"
"
#
#


Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:
Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:
$%&'
$%&'
('
('


%
%
)*
)*


!
!


"
"
"
"
+,-'./
+,-'./
+,-'./
+,-'./
+,-'./
+,-'./
+,-'./
+,-'./
$('0%&'
$('0%&'


+,-'./
+,-'./
%10)*
%10)*
+,-'./
+,-'./
%&'2%
%&'2%
0/
0/
('2)*
('2)*
10/
10/
4 cm
4 cm
3 cm
3 cm
, Hà cao hơn Hùng
, Hà cao hơn Hùng
, Dũng thấp hơn Quân
, Dũng thấp hơn Quân
Tho lun nhúm ụi: (4 phỳt):

2
2
Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các
ngày: 1 ; 8 ; 15 ; 22 ; 29 .
a) Tháng 2 năm 2004 có mấy ngày chủ nhật ?
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào ?
c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng ?
ỏp ỏn
a) Tháng 2 năm 2004 có có
a) Tháng 2 năm 2004 có có
5
5
ngày chủ nhật .
ngày chủ nhật .
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày mồng
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày mồng
1.
1.
c) Ngày 22 là ngày chủ nhật thứ
c) Ngày 22 là ngày chủ nhật thứ
4
4
trong tháng.
trong tháng.
Tho lun nhúm theo dóy (4 phỳt):

3
3
Số ki lô gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:
Số ki lô gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:
%23456''78"9+
$ :;<=.>3?
$ :;<=?>3.
Đáp án
$:;<=.>3?
$:;<=.>3?
b) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ lµ:
b) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ lµ:
Thảo luận nhóm theo nhóm đôi (4 phút):

BÀI TẬP LIÊN HỆ
Em hãy thống kê xem:
- Dãy em ngồi có bao nhiêu bàn?
- Trong lớp có bao nhiêu dãy bàn?


Xin chân thành cảm ơn các thầy,

cô giáo cùng các em học sinh đã giúp

tôi hoàn thành bài giảng này

XIN CHÀO & H N G P L IẸ Ặ Ạ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×