Tải bản đầy đủ

bai 94: dien tich hinh binh hanh


Chào mừng quí thầy cô
đã tham dự lớp
bài giảng điện tử
Khoá 2

NgêithùchiÖn:
NguyÔn ThÞ H êng
C¸nbéchuyªnm«nPhßngGD_§T
HuyÖn§«ngTriÒu
Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2008
Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2008
Toán
Toán
Bài 86 : Diện tích hình tam giác

Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra bài cũ
Trong các hình sau hình nào là hình tam
giác?
1 2 3 4 5

Hoanh«b¹n®·tr¶lêi®óngråi!
Hoanh«b¹n®·tr¶lêi®óngråi!
Trël¹i


Kiểm tra bài cũ:

TÝnhchuvih×nhtamgi¸cbiÕt®édµic¸c
c¹chlµ:
A
B
C
7cm
5cm
4cm

Thø2ngµy19th¸ng9n¨m2008
Thø2ngµy19th¸ng9n¨m2008
To¸n
To¸n
DiÖntÝchh×nhtamgi¸c
DiÖntÝchh×nhtamgi¸c
VÝdô:
Cho2h×nhtamgi¸cb»ngnhau
§êngc¾t
21

C¾tghÐph×nh
C¾tghÐph×nh
D
E
C
BA
H
2
1

Thứ2ngày19tháng9năm2008
Thứ2ngày19tháng9năm2008
Toán
Toán
Diệntíchhìnhtamgiác
Diệntíchhìnhtamgiác


Ví dụ
Ví dụ
:
:
Kết luận:-
Kết luận:-
DiệntíchhìnhchữnhậtABCDgấp2lần
diệntíchtamgiácEDC.
-DiệntíchhìnhchữnhậtABCDlàDCxAD=DCxEH.
-VậydiệntíchhìnhtamgiácEDClà:DCxEH
2
Quy tắc:
Muốntínhdiệntíchhìnhtamgiáctalấy
độdàicạnhđáynhânvớichiềucao(cùng
mộtđơnvịđo)rồichiacho2.

Gọi:AH=h
Gọi:AH=h
BC=a
BC=a
A
B C
h
H


Thứ2ngày19tháng9năm2008
Thứ2ngày19tháng9năm2008
Toán
Toán
Diệntíchhìnhtamgiác
Diệntíchhìnhtamgiác
1-
1-
Ví dụ :
Ví dụ :


2- Quy tắc:
2- Quy tắc:
3-Công thức :
3-Công thức :
a
Vậy:aXh
S=
2
(Slàdiệntíchtamgiác,alàđộdài
đáy,hlàchiềucao).


Thø2ngµy19th¸ng9n¨m2008
Thø2ngµy19th¸ng9n¨m2008
To¸n
To¸n
DiÖntÝchh×nhtamgi¸c
DiÖntÝchh×nhtamgi¸c


VÝ dô :
VÝ dô :
C«ng thøc :
C«ng thøc :
E
D
C
VÝ dô:
VÝ dô:
H
4cm
6cm
DiÖntÝchtamgi¸cABClµ:
6X4
=12(cm)
2
§¸psè:12cm

Bàitập1:
Tómtắt:Thứ2ngày19tháng9năm2008
Thứ2ngày19tháng9năm2008
Toán
Toán
Diệntíchhìnhtamgiác
Diệntíchhìnhtamgiác
1-
1-
Ví dụ :
Ví dụ :


2- Quy tắc:
2- Quy tắc:


3-Công thức
3-Công thức
:
:


4-
4-
Thực hành:
Thực hành:
a) Cạnhđáy:8cm,chiềucao:6cm.
b) Cạnhđáy:2,3dm,chiềucao:1,2dm.
Tínhdiệntíchcáchìnhtamgiác.


Bàitập2:
Tómtắt:Thứ2ngày19tháng9năm2008
Thứ2ngày19tháng9năm2008
Toán
Toán
Diệntíchhìnhtamgiác
Diệntíchhìnhtamgiác
1-
1-
Ví dụ :
Ví dụ :


2- Quy tắc:
2- Quy tắc:


3-Công thức
3-Công thức
:
:


4-
4-
Thực hành:
Thực hành:
a) Cạnhđáy:5m,chiềucao:24dm.
b) Cạnhđáy:42,5m,chiềucao:5,2m.
Tínhdiệntíchcáchìnhtamgiác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×