Tải bản đầy đủ

Toán: Làm quen với thống kê số liệu


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO GIO LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN SỐ 2

2500 đồng
7500 đồng
3000 đồng
3200 đồng 1500 đồng
Mua một bút chì và một cái kéo
hết bao nhiêu tiền?
Giá tiền một hộp bút chì màu nhiều hơn
giá tiền một quyển vở là bao nhiêu?
4500 đồng
5000 đồng
Thứ 5 ngày 11 tháng 3 năm 2010
Toán:

Anh
Anh
Phong
PhongNg©n
Ng©n
Minh
Minh
D·y sè liÖu :
D·y sè liÖu :


122
122


cm
cm
;
;
130
130


cm
cm
;
;
127
127


cm
cm
;
;
118
118


cm
cm
;
;
122
122
cm
cm
130
130
cm
cm
127
127
cm
cm
118
118
cm
cm
Sè thø nhÊt lµ
Sè thø nhÊt lµ
sè thø hai lµ
sè thø hai lµ
sè thø ba lµ
sè thø ba lµ
sè thø t% lµ
sè thø t% lµ


D·y sè liÖu trªn cã 4 sè
D·y sè liÖu trªn cã 4 sè
cao 122 cm
cao 122 cm
cao 130 cm
cao 130 cm
cao 127 cm
cao 127 cm
cao 118 cm
cao 118 cm
,
.
,
,
Lµm quen víi thèng kª sè liÖu
Toán:
Thứ 5 ngày 11 tháng 3 năm 2010

1
1
Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :
Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :
129
129


cm
cm


;
;
132
132


cm
cm
;
;
125
125


cm
cm
;
;
135
135


cm
cm
.
.


Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:
Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Hùng cao
a) Hùng cao


Dũng cao
Dũng cao


Hà cao
Hà cao
Quân cao
Quân cao


129
129


cm
cm
132
132


cm
cm
125
125


cm
cm
135
135


cm
cm
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
b) Dũng cao hơn Hùng
b) Dũng cao hơn Hùng


bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
Hà thấp hơn Quân
Hà thấp hơn Quân


bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
Hùng và Hà ,
Hùng và Hà ,


ai cao hơn ?
ai cao hơn ?
Dũng và Quân ,
Dũng và Quân ,


ai thấp hơn ?
ai thấp hơn ?
Th 5 ngy 11 thỏng 3 nm 2010
Toỏn:
Làm quen với thống kê số liệu

1
1
Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :
Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :
129
129


cm
cm
;
;
132
132


cm
cm
;
;
125
125


cm
cm
;
;
135
135


cm
cm
.
.


Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:
Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Hùng cao
a) Hùng cao


Dũng cao
Dũng cao


Hà cao
Hà cao
Quân cao
Quân cao


129
129


cm
cm
132
132


cm
cm
125
125


cm
cm
135
135


cm
cm
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
b) Dũng cao hơn Hùng
b) Dũng cao hơn Hùng


bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
Hà thấp hơn Quân
Hà thấp hơn Quân


bao nhiêu xăng ti mét ?
bao nhiêu xăng ti mét ?
Hùng và Hà ,
Hùng và Hà ,


ai cao hơn ?
ai cao hơn ?
Dũng và Quân ,
Dũng và Quân ,


ai thấp hơn ?
ai thấp hơn ?
4 cm
4 cm
3 cm
3 cm
Hà cao hơn Hùng
Hà cao hơn Hùng
Dũng thấp hơn Quân
Dũng thấp hơn Quân
Th 5 ngy 11 thỏng 3 nm 2010
Toỏn:
Làm quen với thống kê số liệu

123l123l
Thứ 5 ngày 11 tháng 3 năm 2010
Toán:
Lµm quen víi thèng kª sè liÖu
2
2
Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày: 1;
8; 15; 22; 29. Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời cá câu hỏi
sau:
a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật?
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?
c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?
5 chủ nhật
mồng 1
bốn trong tháng.

3
3
Số ki lô gam gạo trong mỗi bao đ%ợc ghi d%ới đây:
Số ki lô gam gạo trong mỗi bao đ%ợc ghi d%ới đây:
Hãy viết dãy số ki lô gam gạo của 5 bao trên :
Hãy viết dãy số ki lô gam gạo của 5 bao trên :
a)
a)
Theo thứ tự từ bé đến lớn ;
Theo thứ tự từ bé đến lớn ;
b)
b)
Theo thứ tự từ lớn đến bé ;
Theo thứ tự từ lớn đến bé ;
Bài làm
Bài làm
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn là:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn là:
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé là:
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé là:
35 kg;
35 kg;
40 kg;
40 kg;
45 kg;
45 kg;
50 kg;
50 kg;
60 kg.
60 kg.
60 kg;
60 kg;
50 kg;
50 kg;
45 kg;
45 kg;
40 kg;
40 kg;
35 kg;
35 kg;

200kg
20kg
2 Kg
500
kg
22kg
Trò chơi củng cố :Tìm nhà cho các con vật
2
kg
20
kg
22
kg
200
kg
500
kg
1
2 3 4
5
Thứ 5 ngày 11 tháng 3 năm 2010
Toán:
Lµm quen víi thèng kª sè liÖu

9
CHóC
C
¸
C
E
M
G
I
á
I
HäC
Ch¡m
NGOAN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×