Tải bản đầy đủ

toản ; bai toan lien quan den rut ve don vi

* Giáo viên dạy:– §Æng ThÞ Hoa-Trêng TH Phîng Mao-QuÕ Vâ- B¾c Ninh *
MÔN : TOÁN
Lớp : 3
NhiÖt liÖt chaß mõng ngµy 8-3

Toán
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
KIỂM TRA BÀI CŨ
6 giê 56 phót ngêi ta cßn gäi lµ 7giê kÐm 4 phót.
6 giê 10 phót 6 giê 13 phót
6 giê 56 phót
HoÆc 7 giê kÐm 4 phót

Bài toán: Có 25 cái kẹo chia đều cho 5 bạn.
Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?
Bài giải
Mỗi bạn có số cái kẹo là:

25 : 5 = 5(cái kẹo)
Đáp số: 5 cái kẹo
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
Toán
BBài toán 1: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can .
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
B
B
ài giải

Số lít mật ong ở mỗi can là:
3 5 : 7 = 5 (l)

Đáp số :5 l mật ong
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009

Bài toán 2 : Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can
. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Thứ ngày tháng năm 2007
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Tên gọi đơn vị phải tìm là gì?
Tên gọi đơn vị phải tìm chúng ta viết ra phía
sau, đơn vị không phải tìm viết phía trước.
Phần bài tóan cho biết các em viết ngược lại
như sau:

Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Tóm tắt:
7 can : 35 l
2 can :… l ?
Mu
ốn biết hai can có bao nhiêu
‘lít mật ong ta cần biết gì ?
Bài giải
Mỗi can có số l mật ong là :
35 : 7 = 5 ( l )

Bài toán 2 : Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can
Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?
* Bước 1:Tìm giá trị 1 phần
* Bước 2 :Tìm giá trị nhiều phần .
Mu nố tìm m iỗ can có bao nhiêu
lít m tậ ong ta làm thế nào ?
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
2 can có số l mật ong là :
5 x 2 = 10 (
l
)
Đáp số : 10
l m
ật o ng

`Bài 1(128):Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ.
Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
P
Bài giải
Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:
24 : 4 = 6 (viên)
Số viên thuốc trong 3 vỉ là:
6 x 3 = 12(viên )
Đáp số: 12 viên thuốc
Tóm tắt
4 vỉ :24 viên thuốc
3vỉ : …viên thuốc?

Bài 2 (128):Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5
bao đó có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
V
Bài giải:
Số ki – lô –gam gạo đựng trong mỗi bao là :
28 : 7 = 4 (kg)
Số ki – lô – gam gạo đựng trong 5 bao là :
4 x 5 = 20 (kg )
Đáp số : 20 kg gạo
Tóm tắt
7 bao : 28 kg
5 bao :…kg?

Luyện tập :
Bài 1(128 )
Bài giải
Số viên thuốc trong mỗi vỉ là :
24 : 4 = 6 (viên )
Số viên thuốc trong 3 vỉ là :
6 x 3 = 18 (viên )
Đáp số : 18 viên thuốc
Bài 2 (128 )
Bài giải
Số ki – lô –gam gạo đựmg trong mỗi bao
là :
28 : 7 = 4 (kg)
Số ki – lô – gam gạo đựng trong 5 bao là :

4 x 5 = 20 (kg )
Đáp số : 20 kg gạo
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
P
V
Thứ ngày tháng năm 2007

Bài 3(128 ) :
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Cho 8 hình tam giác mỗi
hình như sau:
Hãy xếp thành hình dưới đây:
** Ai nhanh _ ai
đúng**

Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài 3(128 ) :Thực hành

CỦNG CỐ
:

Bước 1:Tìm giá trị 1
phần
* Bước 2 :Tìm giá trị
nhiều phần

Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
DẶN HS: Về nhà làm lại bài tập 1,2,3.
Chuẩn bị bài luyện tập phần trên trang 129.
Nhận xét tiết học:
Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
ta cần thực hiện mấy bước ?Giờ học chúng ta đến đây hết rồi!
Giờ học chúng ta đến đây hết rồi!

Chúc các em học tập tốt qua
Chúc các em học tập tốt qua
những kiến thức bổ ích của tiết
những kiến thức bổ ích của tiết
học này.
học này.Chúc các thầy cô giáo mạnh
Chúc các thầy cô giáo mạnh
khoẻ - Hạnh phúc!
khoẻ - Hạnh phúc!

3
7
4
2
6
1
8
5
7
2
6
1
8
5
3
4
Cách 1
Cách 2

*
*
Trò chơi
Trò chơi
:
:


Ai nhanh ?
Ai nhanh ?
Ai đúng?
Ai đúng?


Cho 8 hình tam giác, mỗi
Cho 8 hình tam giác, mỗi
hình nh sau:
hình nh sau:
Hãy xếp thành hình dới đâ
Hãy xếp thành hình dới đâ
y
y
:
:
3
7
4
2
6
1
8
5
Ta có 8 hình tam giác đánh số thứ tự nh sau sau:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×