Tải bản đầy đủ

Đề thi Thực tập pháp y

Thi thực tập pháp y
Nhóm 3
25 câu
35 giây/câu
Câu 1: hiện tượng gì?
Câu 2: tổn thương gì?
Câu 3: hiện tượng gì?
Câu 4: tổn thương gì?
Câu 5: bệnh lý gì?
Câu 6: bệnh lý gì?
Câu 7: bệnh lý gì?
Câu 8: bệnh lý gì?
Câu 9: bệnh lý gì?
Câu 10: tổn thương gì?
Câu 11: bệnh lý gì?
Câu 12: bệnh lý gì?
Câu 13: tổn thương gì?
Câu 14: bệnh lý gì?
Câu 15: bệnh lý gì?
Câu 16: ý nghĩa của hoen tử
thi này?

Câu 17: bệnh lý gì?
Câu 18: tổn thương gì?
Câu 19: bệnh lý gì?
Câu 20: bệnh lý gì?
Câu 21: vi thể bệnh lý gì?
Câu 22: vi thể bệnh lý gì?
Câu 23: vi thể bệnh lý gì?
Câu 24: vi thể bệnh lý gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×