Tải bản đầy đủ

Báo cáo: Các giải pháp bảo vệ môi trường pptx


Nhiệm vụ chủ yếu

Điều tra, phân tích và đánh giá đầy đủ hiện
trạng các nguồn gây ô nhiễm môi trường

Đánh giá các đề tài, dự án đã và đang thực
hiện; điều tra bổ sung thực trạng ô nhiễm

Kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ các quy định
về bảo vệ môi trường trước và sau khi đánh
giá tác động môi trường của các dự án đầu tư

Nhiệm vụ chủ yếu

Thực hiện thường xuyên công tác quan trắc
chất lượng nước hệ thống sông Đồng Nai

Xử lý triệt để ô nhiễm, khắc phục và cải tạo
môi trường những khu vực, cơ sở sản xuất gây
ô nhiễm nặng, những điểm nóng về môi trường


Xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức
thực hiện những dự án trọng tâm có tính liên
ngành, liên vùng

Các giải pháp đặt ra

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao nhận thức,
tăng cường trách nhiệm và sự tham gia của cộng
đồng

Tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước, doanh
nghiệp, cộng đồng, tổ chức, cá nhân,thu hút đầu tư
có hiệu quả cho công tác BVMT lưu vực hệ thống
sông Đồng Nai

Hợp tác quốc tế giúp đỡ về kinh nghiệm, trí tuệ, tài
chính, công nghệ

Tình hình khắc phục ô nhiễm hiện nay
Tỉnh Đồng Nai:
-Trung tâm quan trắc và KTMT tổ chức lấy mẫu kiểm tra
chất lượng nước trên sông Đồng Nai
-Sở TNMT tổ chức kiểm tra và xử phạt hành chính,yêu
cầu các doanh nghiệp xây dựng hê thống xử lý nước
thải
-doanh nghiệp tìm cách trốn tránh trách nhiệm xử lý nước
thải của mình hoặc ký hợp đồng với nhà máy xử lý
nước thải của KCN nhưng chit đưa qua xử lý lượng rất
ít
-Đầu năm 2010 quyết định chuyển đổi công năng của
KCN Biên Hòa 1 thành khu thương mại dịch vụ( thời
gian 5-7 năm)

Tỉnh Bình Dương:
-Chỉ đạo các KCN có dự án đi vào hoạt động phải đầu tư hệ thống
xử lý nước thải tập trung
-Tập trung điều tra, thống kê, phân loại nguồn xả thải, quan trắc


chất lượng nguồn nước
-Xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm các quy định
về BVMT,tổ chức di dời các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm
ra khỏi khu vực dân cư.
-Hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa kiểm soát được chất
lượng nước đầu vào nên một số KCN còn chưa xử lý nước thải
đạt quy chuẩn môi trường
-Triển khai dự án đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom
rác,nạo vét và khơi thông dòng chảy,xử lý nước thải rỉ rác

Giải pháp ngăn chặn còn chậm

Sông Đồng Nai bị ô nhiễm nặng thường xuyên được
cảnh báo, nhưng mức độ ô nhiễm vẫn chưa được
cải thiện.

Việc xử phạt hành chính chỉ là giải pháp tạm thời, về
lâu dài muốn bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai
phải xử lý được tất cả các nguồn nước thải sinh
hoạt, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và rác thải.

Ngoại trừ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai,Bình
Dương và Ninh Thuận, các địa phương còn lại hầu
như chưa xây dựng được kế hoạch triển khai Đề án
tại địa phương

Nhiệm vụ cơ bản trước mắt

Cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các địa
phương

Thống kê và phân loại các nguồn thải trên lưu
vực hệ thống sông Đồng Nai; tăng cường giám
sát kiểm tra các dự án khai thác khoáng sản và
thuỷ điện

Giải pháp cấp bách là tập trung quyết liệt xử lý
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×