Tải bản đầy đủ

TOEIC_STRATEGIES.pdf

ịđãẳạằơđằằ đãạợỡơđơằạãằ-đơáằèẹìí
ễẹềèẻể
èáằắằ-ơâĐơđằđằđạôạằơằ-ơã-ơ
ẻằẳơ
ễã-ơằỳ-ằàơ
ẫđãơằơ
ỉẹẻèèẻể
èáằắằ-ơâĐơạằơđằẳĐơơàằơáằèẹìíã-ơ
ếâơáằơằ-ơứèáã-ằ-àâơáằđơ-ồàâơáằã-ơđôẵơã-ụàâáâôẵá
ơãằĐôáêằũữ
éđẵơãẵằơàãạđơ-ơáằơằ-ơũìĐôẳKơáêằôẵáơãằụơáằảô-ơđẵơãẵằ
ơáằđơ-Đôằằẳơãđêằơáằ-ơũ
ễằđơáằLơđãẵà-Kơáằơằ-ơũ
ệậèịẹẻèỉèè
ơ-ụáằơáĐẳãằđũ
ơắằẳằđĐũ
ẫàằôằđĐũ
ĩđằ--ãẵđơắằẵơáằ-ũ
èãằạáãđắẵàũ
ịằạã-ằàãạạã-áđãạáơâĐãơáằđãạũ
ơâú-ôạđủáãạáđơằãắđằà-ơũ

ằơ-ằằăằđẵã-ằđđằ-áãđắằđằằơằđãạơáằơằ-ơắôãẳãạũ
ơơáằắơáđũ
ịđãạơâằẵã-âãơáĐôũ
ịđãạĐôđìĩâãơáĐôũ
ịđãạâơẵáâãơáĐôũ
ĩậẻìềèỉèè
ẻằăũ
ịđằơáằũ
ơđằơẵáĐôđắẳĐắằơâằằđơ-ũ
ìĐôẳKơàâ-âằđụạôằ--ũ
ểàằêằđĐ-đàằăơơđằẳãạôằ-ơã-ơáơĐôKđằơ-ôđằắôơũíằ
ắẵàơơá-ằơằđãĐôáêằơãằũ
ẻòĩìề
éđơởổìẵằơằằơằẵằ-ứỡẽôằ-ơã-ữ ầôâãđằẳãẵằơằ-ằơằẵằ-ẳ
ẵá-ằơáằắằ-ơâđẳđáđ-ằơẵằơằằẵáằũ
ơđơằạãằ-
èáằđằđằơâ àãẳ-ẵáãẵằ-ổ
ùũêẵắôđĐổầôô-ơàâơáằằãạ ơáằ
-ằơằẵằẳơáằẵáãẵằ-ũ
ợũạđđổầôô-ơàâơáằđơ-ằằẵá ơáằ
ã--ãạâđẳũèáằ-ằôằ-ơã-ẵáằẵàĐôđ
àâằẳạằạđđũ
ĩằẵãẳằ ẵáãẵằơáã-ôằ-ơãã--àãạũ
èáãàắôơơáằêẵắôđĐđ -ơôẳĐơáằạđđũ
ããơằĐ-âằđ-Đôàâ đằâđạũ
èđãẵà-
íơáằẳ-ằằãơáằĐáêằĐẵáãđ-ã-ơẵàũ
ũ-ơẵà áô-ằ
ắũâđằáô-ằ
ẵũôơáô-ằ
ẳũ-ơđằáô-ằũ
áằK--ơãẵãạãơâđà-áằá-ơáằôũ
ũáâằêằđ
ắũằêằơáôạá
ẵũắôơ
ẳũằơáằằ--
éđơờổđđđẻằẵạãơãứợẽôằ-ơã-ữ ầôâãđằẳ-ằơằẵằ-âãơáôđâđẳ-đ
áđ-ằ-ôẳằđãằẳũầôô-ơẵá-ằơáằằ âãơáã-ơàằũ
ơđơằạãằ-
èáã-đơơằ-ơ-ĐôđạđđũèáãàẵđằôĐ


ắôơơáằạđđãằẵá-ằơằẵằũ
ùũẻằẳơáằâáằ -ằơằẵằũ
ợũéĐơơằơãơơáằâđẳứ-ữảô-ơắằđằ đ
ảô-ơơằđ ơáằôẳằđãằẳâđẳ-ũ
ớũẫáằđằơáằâđẳã-ôẳằđãằẳụà
đã--ãạâđẳ-ũ
èđãẵà-
ằêằđĐằâằđằ đêãẳằẳW
Wáằãạãơã áâW
WãơK-ạẳđãêãạ đW
ũũũệãẳáằđ--ã-ơẵằ âãáằĐôW
Wôđơôơằ ìẵKơãẳW
W-áằKẳằãêằđơáằ-ằ ằãạẳẳđằ--W
Wơáằ ì-ằằáãụìâãW
Wâằ-áôẳĐơ ôđơãẵàằơ-W
Wơáằơằẵáằđ-áằ ẵằ-ơW
ãơà-ãơK- ạãạơđãW
Wơáđâằđơáằơđãàã--W

èáằđằđằơâ-ằẵơã-ứễã-ơằãạẳẻằẳãạữẳộđơ-ơơáằèẹìíũ
ễã-ơằãạíđằáằ-ã ẻằẳãạ
éđơùổéãẵơôđằ ợẽôằ-ơã-
éđơợổẽôằ-ơãẻằ--ằ ớẽôằ-ơã-
éđơớổáđơíêằđ-ơã- ớẽôằ-ơã-
éđơỡáđơèà- ợẽôằ-ơã-
éđơởổìẵằơằằơằẵằ- ỡẽôằ-ơã-
éđơờổđđđẻằẵạãơã ợẽôằ-ơã-
éđơộổẻằẳãạíđằáằ-ã ỡẽôằ-ơã-
èơổùẽôằ-ơã- èơổùẽôằ-ơã-
èãằổỡởãôơằ- èãằổùáôđùởãũ
ễã-ơằãạíđằáằ-ã
éđơùổéãẵơôđằổợẽôằ-ơã- ầôâãáằđỡ-áđơ-ơơằằơ-ắôơãẵơôđằũíá-ằơáằ
-ơơằằơơáơắằ-ơẳằ-ẵđãắằ-âáơĐô-ằằãơáằãẵơôđằũ
ơđơằạãằ-
ùũĩKơ ã-ơằơơáằã-ơđôẵơã-ũ
ợũẽôãẵàĐ-ơôẳĐơáằãẵơôđằ-ũ
ớũèáãàắôơ
ã-ãơáằãẵơôđằỏ
đằơáằĐẳãạỏ
đằơáằĐỏ
èđãẵà-
éđãơằđ đãơáằđ
ơáằĐ ẳã-Đ
áằôơơáằãơđơáằơắằũ
áằKôơơáằằơĐơắằũ
éđơợổẽôằ-ơãẻằ--ằổớẽôằ-ơã- ầôâãáằđôằ-ơãẳơáđằằđằ--ằ-ũíá-ằ
ơáằẵđđằẵơđằ--ằũ
ơđơằạãằ-
èáằđằđằơâàãẳ-ôằ-ơã-ổ
ùũẽôằ-ơãâđẳứ-àãạđãđơãữổ
ợũòôăããđãằ-ứ-àãạđĐằ-ủ-âằđữổ
ằơẵũ
ễã-ơằẵđằôĐơơáằãđ-ơâđẳ ơáằôằ-ơãẳ
ẳằẵãẳằ ũ
èáãàắôơ ã-ẵđđằẵơũ
èđãẵà-
ẫáẵằãđ-ơỏ áằ-àằãđ-ơũ
ỉã-ằ ã--ơơáằã-ơũ
ìđđãêằẳắằđằơáằơáằđ-ũ
èáằẵđđằẵơ-âằđơằô-ằ--ĐĐ-ũ
ứẵằủđđãêằẳữ
đ đằơ ơằô-ằẳũ
òđằĐôạãạỏ ẹẵôđ-ằũ
ềơơãơđđâũ
ìĐôạụơũ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×