Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 1

Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
TUẦN 1
Thứ hai: Ngày soạn : 7 / 23 / 8 / 2008
Ngày dạy : 2 / 25 / 8 / 2008
TẬP ĐỌC: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I.MỤC TIÊU:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bức thư của Bác Hồ:Đọc đúng các từ ngữ, câu trong
bài; Thể hiện được tình cảm thâm ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác đối
với thiếu nhi Việt nam; Thuộc lòng một đoạn thư.
- Hiểu bài: - Hiểu các từ ngữ trong bài.
-Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe
thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của ông
cha, xây dựng thành công nước Việt Nam mới.
- Giáo dục HS ý thức học tập tốt và tình cảm đđối với Bác Hồ.
II.ĐỒ DÙNG:
Tranh minh hoạ bài đọc ; Bảng phụ viết bức thư HS cần học thuộc lòng.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Mở đầu :
Nêu một số lưu ý về yêu cầu của giờ
Tập đọc , việc chuẩn bò giờ học.
2.Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài: GV Giới thiệu
trực tiếp.
HĐ2: Luyện đọc
-Gọi 1 HS khá đọc toàn bài.
-GV chia bài thành hai đoạn:
+Đoạn 1: Từ đầu đến vậy các em nghó
sao?
+Đoạn 2: Phần còn lại.
-Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn.
-Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa
từ.
-Gọi HS luyện đọc theo cặp.
-HS nhắc lại đề.
-1 HS đọc toàn bài.
-HS luyện đọc.
-HS luyện đọc theo cặp

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 1
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
-Gọi 1 HS đọc cả bài.
-GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng thân
ái, thiết tha, tin tưởng.
HĐ3: Tìm hiểu bài.
-GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả
lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/5.
-GV chốt ý, rút ra ý nghóa câu chuyện.
HĐ3 : Luyện đọc diễn cảm
-GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc.
-Cho cả lớp đọc diễn cảm.
-Tổ chức cho HS thi đọc.
-GV và HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học Dặn dò về nhà.
-1 HS đọc cả bài.
-HS đọc và trả lời câu hỏi.
-2 HS nhắc lại ý nghóa câu chuyện.
-HS theo dõi.
-Cả lớp luyện đọc.
-HS thi đọc.
HS lắng nghe.
TOÁN: ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cho học sinh khái niệm ban đầu về phân số: đọc, viết phân số
- Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân .
-Rèn kó năng đọc viết phân số .
-Giáo dục HS tính chính xác trong học toán .
II.CHUẨN BỊ:
Các tấm bìa như hình vẽ trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ: Kiểm tra SGK - bảng con
Nêu cách học bộ môn toán 5
Tổ trưởng báo cáo.
2. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV Giới
thiệu trực tiếp.
Nghe
HĐ2: Hướng dẫn ôn tập khái niệm ban đầu về
phân số:
- Yêu cầu từng học sinh quan sát từng tấm bìa
và nêu theo các gợi ý:
+Tên gọi phân số ; Viết phân số ; Đọc phân số
- Quan sát và thực hiện yêu
cầu của giáo viên

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 2
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh.
HĐ3: Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên,
cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.
- Yêu cầu học sinh viết phép chia sau đây dưới
dạng phân số: 2:3 ; 4:5 ; 12:10
? - PS tạo thành còn gọi là gì của phép chia
2:3?
- Giáo viên chốt lại chú ý 1 (SGK)
- Yêu cầu học sinh viết thành phân số với các
số: 4 ; 15 ; 14 ; 65.
? Mọi STN viết thành PS có mẫu số là gì?
- Yêu cầu học sinh viết thành phân số với số 1.
- Từng học sinh thực hiện
với các phân số:
100
40
;
4
3
;
10
5
;
3
2
- Phân số
3
2
là kết quả của
phép chia 2:3.
- Nhắc lại chú ý.
- Từng HS viết phân số:
- mẫu số là 1
HS viết.
- Số 1 viết thành phân số có đặc điểm như thế
nào?
- tử số bằng mẫu số và
khác 0.
- Nêu VD:
12
12
;
5
5
;
4
4
- Yêu cầu học sinh viết thành phân số với số 0. - Từng học sinh viết phân
số:
45
0
;
5
0
;
9
0
;
- Số 0 viết thành phân số, phân số có đặc điểm
gì? (ghi bảng)
HĐ4: Luyện tập
- Hoạt động cá nhân + lớp
Bài 1: Đọc đề bài.
- Yêu cầu học sinh trình bày miệng
- Nhận xét, tuyên dương.
- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Nối tiếp nêu, nhận xét, bổ
sung.
Bài 2: Đọc đề bài.
- Yêu cầu học sinh làm ở bảng con.
Nhận xét, tuyên dương.
- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
- Làm lần lượt các bài ở
bảng con
Bài 3: Đọc đề bài.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở.

Chấm bài, nhận xét, tuyên dương.
- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.
1 HS lên bảng, HS khác
làm vở
10 HS nộp vở.
Bài 4: Đọc đề bài. - Thi đua giải nhanh BT ghi
sẵn ở bảng phụ, nhận xét,
bổ sung.
3. Củng cố - dặn dò:
- Tuyên dương HS tích cực trong học tập. HS lắng nghe.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 3
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- Chuẩn bò: Ôn tập “Tính chất cơ bản của phân
số”, nhận xét tiết học.
HS ghi nhớ
ÔN TOÁN: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cho học sinh khái niệm ban đầu về phân số: đọc, viết phân số
- Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân .
-Rèn kó năng đọc viết phân số .
-Giáo dục HS tính chính xác trong học toán .
II. CHUẨN BỊ : HS chuẩn bò vở bài tập in sẵn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ:
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV
Giới thiệu trực tiếp.
HĐ2: Luyện tập:
Hướng dẫn HS làm vở bài tập in sẵn
Bài 1: HS làm vào vở ; gọi một số em
nêu kết quảû
Bài 2:Gọi một số HS lên bảng
Chú ý cách trình bày : 3: 7 =
Bài 3: Khắc sâu cho HS : mọi số tự nhiên
đều có thể viết dưới dạng phân số có mẫu
số là 1
Bài 4: Gọi 2 HS khá lên bảng
*HS KHÁ GIỎI:
Bài 1: Viết các số tự nhiên sau dưới dạng
phân số có mẫu số là 1
a, 3
b,7
c,12
GV chấm một số bài và HD chữa bài.
3, Củng cố :
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
HS lắng nghe.
-HS tự làm bài vào vở
-2 HS lên bảng
-2HS làm vào phiếu
-HS tự làm vào vở
HS lắng nghe.
ĐẠO ĐỨC: EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (T1)
I.MỤC TIÊU:
- V th c a HS l p 5 so v i các l p tr c.ị ế ủ ớ ớ ớ ướ
- B c u có k n ng nh n th c, k n ng t m c tiêu.ướ đầ ĩ ă ậ ứ ĩ ă đặ ụ

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 4
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- Vui v t h o khi l HS l p 5. Có ý th c h c t p, rèn luy n x ng áng là ự à à ớ ứ ọ ậ ệ để ứ đ à
HS l p 5ớ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Các b i hát v ch à ề ủ đề Tr ng em.ườ
- Gi y tr ng, bút m u.ấ ắ à
- Các truy n nói v t m g ng HS l p 5 g ng m u.ệ ề ấ ươ ớ ươ ẫ
III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y UẠ ĐỘ Ạ Ọ Ủ Ế
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Kh i ngở độ :
- HS hát t p th b i ậ ể à Em u tr ng em,ườ nh c vạ à
l i: Ho ng Vân. ờ à
2.B i m ià ớ :
HĐ1: Giới thiệu bài: GV Giới thiệu trực tiếp .
HĐ2: Quan sát tranh v th o lu nà ả ậ
- C l p hát.ả ớ
- GV u c u HS quan sát t ng tranh, nh trongầ ừ ả
SGK trang 3-4 v th o lu n: à ả ậ
+ Tranh v gì?ẽ
+ HS l p 5 có gì khác so v i HS các kh i l pớ ớ ố ớ
khác?
+ Theo em chúng ta c n ph i l m gì x ngầ ả à để ứ
áng l HS l p 5?đ à ớ
- GV k t lu n: N m nay các em ã lên l p 5.ế ậ ă đ ớ
L p 5 l l p l n nh t tr ng. Vì v y, HS l p 5ớ à ớ ớ ấ ườ ậ ớ
c n ph i g ng m u v m i m t các em HSầ ả ươ ẫ ề ọ ặ để
các kh i l p khác h c t p. ố ớ ọ ậ
- HS quan sát, th o lu n vả ậ à
tr l i.ả ờ
- HS l ng nghe. ắ
HĐ3: L m b i t p 1, SGK.à à ậ
- GV nêu u cầu bài tập 1: Theo em , HS lớp 5
cần phải có những hành động, việc làm nào dưới
đây?
a. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên,
nhi đồng.
b. Thực hiện đúng nội qui của trường, của lớp.
c. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt
động xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.
d. Nhường nhịn, giúp đỡ các em HS nhỏ.
đ. Buộc các em nhỏ phải làm theo mọi ý muốn
của mình.
e. Gương mẫu về mọi mặt cho các em HS lớp
dưới noi theo.
- GV u cầu HS thảo luận nhóm đơi.
- u cầu HS trình bày ý kiến trước lớp.
- GV k t lu n:ế ậ
Các i m a, b, c, d, e trong b i t p 1 l nh ngđ ể à ậ à ữ
- HS l ng nghe.ắ
- HS ng i c nh nhau th oồ ạ ả
lu n nhóm ơi.ậ đ
- 3-4 HS trình b y.à
- HS l ng nghe ắ

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 5
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
nhi m v c a HS l p 5 m chúng ta ph i th cệ ụ ủ ớ à ả ự
hi nệ
HĐ4: T liên h .ự ệ - GV nêu u c u b i t p 1ầ à ậ
- u c u HS t liên hầ ự ệ
- GV t ch c cho HS th o lu n nhóm ơi.ổ ứ ả ậ đ
- GV m i 2 HS lên t liên h tr c l p.ờ ự ệ ướ ớ
- K t lu n:các em c n c g ng phát huy nh ngế ậ ầ ố ắ ữ
i m m mình ã th c hi n t t v kh c ph cđ ể à đ ự ệ ố à ắ ụ
nh ng m t còn thi u sót x ng l HS l p 5.ữ ặ ế để ứ à ớ
- HS suy ngh , i chi uĩ đố ế
nh ng vi c l m c a mìnhữ ệ à ủ
t tr c n nay v i nh ngừ ướ đế ớ ữ
nhi m v c a HS l p 5.ệ ụ ủ ớ
- 2 HS ng i c nh nhau th oồ ạ ả
lu n.ậ
- 2 HS lên t liên h .ự ệ
HĐ5: Ch iơ trò ch i Phóng viên.ơ
- GV u c u HS thay phiên nhau óng vai phóngầ đ
viên ph ng v n các HS khác v 1 s n iđể ỏ ấ ề ố ộ
dung sau:
+ Theo b n, HS l p 5 c n ph i l m gì?ạ ớ ầ ả à
+ B n c m th y nh th n o khi l HS l p 5?ạ ả ấ ư ế à à ớ
+ B n ã th c hi n c nh ng i m n oạ đ ự ệ đượ ữ đ ể à
trong ch ng trình”rèn luy n i viên”? ươ ệ độ
+ Hãy nêu nh ng i m b n ã th y mình x ngữ đ ể ạ đ ấ ứ
áng l HS l p 5.đ à ớ
- HS thay nhau ph ng v nỏ ấ
các HS khác.
+ 1 HS tr l iả ờ
+ 1 HS tr l iả ờ
+ 1 HS tr l iả ờ
+ 1 HS tr l iả ờ
- HS tr l iả ờ
3.C ngủ c ố - Dặn dò:
- GV d n HS v nh h c thu c b i c v s uặ ề à ọ ộ à ũ à ư
t m b i th , b i hát, b i báo nói v HS l p 5ầ à ơ à à ề ớ
g ng m u v v ch tr ng em.ươ ẫ à ề ủ đề ườ
- HS ghi nhớ.
CHÍNH TẢ: (Nghe-viết) : VIỆT NAM THÂN YÊU
I.MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đúng, trình bày đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu; Làm bài
tập để củng cố các quy tắc chính tả ng/ ngh, g/ gh, c/k.
- R èn kó năng viết đúng lỗi chính tả
-Giáo dục HS ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bút dạ và 3 – 4 tờ phiếu khổ to viết từ ngữ, cụm từ hoặc câu có tiếng cần điền
vào ô trống ở bài tập 2; 3 -4 phiếu kẻ bảng nội dung ở bài tập 3.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV
nêu mục đích, yêu cầu của tiết dạy.
HĐ2: HD HS viết chính tả.
-GV đọc bài chính tả trong SGK. GV
chúù ý đọc thong thả,rõ ràng, phát âm
-1 HS nhắc lại đề.
-HS theo dõi trong SGK.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 6
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
chính xác.
-Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả.
-GV nhắc nhở HS quan sát trình bày bài
thơ lục bát, chú ý những từ ngữ viết sai.
-GV đọc cho HS viết.
-Đọc cho HS soát lỗi.
-Chấm 5-7 quyển, nhận xét.
HĐ3: Luyện tập.
Bài2: -Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
-GV cho HS làm bài vào vở bài tập.
-Dán 3 tờ phiếu khổ to ghi từ ngữ, cụm
từ cần điền, gọi 3 HS lên bảng trình
bày.
-Gọi HS tiếp nối nhau đọc lại bài văn
đã hoàn chỉnh.
-Cả lớp sửa sai theo lời giải đúng.
Bài3:-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài
tập.
-HS làm bài vào vở.
-GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải
đúng.
-Gọi HS nhắc lại quy tắc viết ng/ ngh,
g/ gh, c/k.
-Yêu cầu HS nhẩm, viết lại quy tắc.
-G 2 HS nhắc lại quy tắc đã học.
3.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học- Dặn dò về nhà
-HS đọc thầm.
-HS viết chính tả.
-Soát lỗi.
-1 HS nêu yêu cầu bài tập.
-HS làm bài vào vở.
-3 HS trình bày bài trên bảng.
-HS sửa bài.
-1 HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS làm bài vào vở.
-1 HS nhắc lại quy tắc.
-2 HS nhắc lại.
HS ghi nhớ.

Thứ ba: Ngày soạn : 2 / 23 / 8 / 2008
Ngày dạy : 3 / 26 / 8 / 200
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu thế nào là từ đồng nghóa, từ đồng nghóa hoàn toàn và không hoàn toàn.
- Vận dụng những hiểu biết đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng
nghóa, đặt câu phân biệt từ đồng nghóa.
- Giáo dục HS ý thức học tập
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 7
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
-Vở BT Tiếng Việt 5, tập 1 -Bảng lớp viết sẵn các từ in đậm ở BT 1a, 1b.
-Một số tờ giấy khổ A4 để một vài HS làm bài tập2-3 phần luyện tập.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài: Nêu mục đích
yêu cầu của tiết học.
HĐ2: Nhận xét.
Bài tập1:-Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề
bài.
-Gọi 1 HS đọc từ in đậm đã được thầy
cô viết sẵn.
-GV hướng dẫn HS so sánh các từ in
đậm trong đoạn văn a, sau đo ùđoạn b.
-GV chốt: Những từ có nghóa giống
nhau như vậy là từ đồng nghóa.
Bài 2:-Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
-Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm
đôi.
-HS phát biểu ý kiến.
-GV và HS nhận xét. Chốt lại lời giải
đúng.
- GV rút raghi nhớ SGK.
-Gọi 2 HS nhắc lại ghi nhớ.
HĐ3: Luyện tập.
Bài 1:-Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
-Gọi 1 HS đọc những từ in đậm có
trong bài.
-Tổ chức cho HS làm việc các nhân.
-Gọi HS phát biểu ý kiến, GV nhận
xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:-Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
-Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm
4.
-GV phát giấy đã chuẩn bò trước.
-Yêu cầu HS dán bài trên bảng.
-Cả lớp và GV sửa bài.
-HS nhắc lại đề.
-1 HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS so sánh từ.
-1 HS đọc yêu cầu của bài tập.
-HS làm việc theo nhóm đôi.
-2 HS đọc ghi nhớ.
-1 HS đọc yêu cầu.
-HS làm việc cá nhân.
-1 HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS làm việc nhóm 4.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 8
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
-GV chốt lại lời giải đúng.
Bài 3: -GV tiến hành tương tự các bài
tập trước.
3.Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ.
-GV nhận xét tiết học- Dặn dò về nhà.
-HS nhắc lại phần ghi nhớ.
HS lắng nghe.
TOÁN: T2 ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
I.MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số.
- Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng
mẫu số các phân số.
- Giáo dục HS tính nhanh chính xác trong học toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ
- Học sinh: Vở bài tập, bảng con, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ: Ôn khái niệm về PS
- Kiểm tra lý thuyết kết hợp làm 2 bài tập
nhỏ
- 2 học sinh
- Giáo viên nhận xét - ghi điểm
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: Nêu
mục đích yêu cầu của tiết học.
Nghe
HĐ2: Ôn tập tính chất cơ bản của PS.
- Hoạt động lớp
1. Điền số thích hợp vào ô trống:
5
=
5 x ¨
=

6 6 x ¨
- Học sinh thực hiện chọn số
điền vào ô trống và nêu kết
quả.
- Hướng dẫn học sinh ôn tập: - HS nêu nhận xét ý 1 (SGK)
2. Tìm phân số bằng với phân số
27
18
- HS nêu nhận xét ý 2 (SGK)
- Lần lượt học sinh nêu toàn bộ
tính chất cơ bản của phân số.
- Giáo viên ghi bảng. - HS nhắc lại tính chất PS.
HĐ3: Ứng dụng tính chất cơ bản của PS
+ Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số
em hãy rút gọn phân số sau:
25
20
- Học sinh nêu phân số vừa rút
gọn
5
4
(Lưu ý cách áp dụng
bằng tính chia)

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 9
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- Yêu cầu học sinh nhận xét về tử số và
mẫu số của phân số mới.
- Tử số và mẫu số bé đi mà
phân số mới vẫn bằng phân số
đã cho.
HĐ4: Thực hành
- Hoạt động cá nhân + lớp
Bài 1: Đọc yêu cầu - 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Yêu cầu học sinh làm bài 1
Nhận xét, tuyên dương.
- Trao đổi ý kiến để tìm cách rút
gọn nhanh nhất, nêu PS đã rút
gọn.
Bài 2: Áp dụng tính chất cơ bản của PS
em hãy quy đồng mẫu số các phân số sau:
5
2

7
4
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Quy đồng mẫu số các phân số là làm
việc gì?
- làm cho mẫu số các phân số
giống nhau.
- Yêu cầu học sinh làm bài 1 - 3 HS lên bảng, HS khác thực
hiện vào PHT.
+ Nêu cách tìm MS bé nhất?
Nhận xét, tuyên dương.
- Trao đổi ý kiến để tìm MSC
bé nhất.
Bài 3: Đọc yêu cầu
Nhận xét, tuyên dương.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Hoạt động nhóm đôi thi đua,
nêu kết quả của nhóm, nhận
xét, bổ sung.
3. Củng cố - dặn dò:
- Tuyên dương HS tích cực trong giờ học.
Nghe
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học. HS ghi nhớ.
ÔN TOÁN: LUY N T P Ệ Ậ
I.MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số.
- Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng
mẫu số các phân số.
-Giáo dục HS tính nhanh chính xác trong học toán .
II.CÁC HO T NG D Y H C CH Y U :Ạ ĐỘ Ạ Ọ Ủ Ế
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ : Thế nào là rút gọn phân số
? Quy đồng mẫu số các phân số
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài:
Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
HĐ2: Luy n t pệ ậ
-2 HS tr l i ả ờ
-HS l m b ng conà ả

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 10
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- HS l m b ng con à ả
R út g n ph ân s : 18/24ọ ố
Quy ng m u s : 2/5 v 4/6đồ ẫ ố à
-HD HS l m các b i t p v b i t p à à ậ ở ở à ậ
G i l n l t HS lên trình b y - ọ ầ ượ à
C ng c cách l m.ủ ố à
*HSG: Qui ng m u s các phân s đồ ẫ ố ố
a ,
;
5
1

13
1
;
65
1
b,
144144
132132

240240
135135
(MSC: 48-
HD: Rút gọn rồi quy đồng )
3, Củng cố : Nhận xét –Dặn dò
Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
-HS t l m v b i t p in s n , m tự à ở à ậ ẵ ộ
s HS lên b ng ố ả
-2 HS lên b ng ch a.ả ữ
HS ghi nhớ.
KỂ CHUYỆN: LÝ TỰ TRỌNG
I.MỤC TIÊU:
1. Rèn kỹ năng nói:
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hạo, HS biết thuyết minh cho nội
dungmỗi tranh bằng 1 -2 câu; kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; biết
kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt một cách tự nhiên.
- Hiểu ý nghóa câu chuyện: Ca ngợi anh Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước,
dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.
2. Rèn kỹ năng nghe:
- Tập trung nghe thầy cô kể chuyện, nhớ chuyện.
- Chăm chú theo dõi nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đánh giá đúng lời kể của
bạn; kể tiếp đựoc lời bạn.
III.CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV
giới thiệu trực tiếp.
HĐ2: GV kể chuyện.
-GV kể chuyện chậm ở đoạn 1 và phần
đầu đoạn 2. Chuyển giọng hồi hộp vag
nhấn giọng những từ ngữ đặc biệt ở
đoạn kể Lý Tự Trọng nhanh trí, gan dạ,
-1 HS nhắc lại đề.
-HS lắng nghe.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 11
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
bình tónh, dũng cảm trước những tình
huống nguy hiểm trong công tác. Giọng
kể khâm phục ở đoạn 3. Lời Lý Tự
Trọng dõng dạc; lời kết chuyện trầm
lắng, tiếc thương.
-GV kể chuyện lần 1 vừa kể vừa kết
hợp giải nghóa từ.
-GV kể lần 2 vừa kể vừa kết hợp chỉ
tranh minh hoạ trong SGK.
HĐ3: HS kể chuyện.
Bài 1: -Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
-GV nêu lại yêu cầu.
-GV cho HS làm việc theo nhóm 4.
-Gọi đại diện nhóm trình bày.
-GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải
đúng.
Bài 2-3: -Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài
tập 2, 3.
-Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm.
+Kể từng đoạn câu chuyện.
+Kể toàn bộ câu chên.
-Cả lớp và GV nhận xét bạn kể câu
chuyện hay nhất.
-GV tổ chức cho HS thi kể chuyện trước
lớp.
-GV gợi ý để HS trao đổi về nội dung, ý
nghóa câu chuyện.
3.Củng cố-dặn dò: - Dặn dò về nhà.
-GV nhận xét tiết học.
-HS lắng nghe.
-HS vừa nghe câu chuyện vừa
quan sát tranh.
-1 HS đọc yêu cầu.
-HS thảo luận theo nhóm 4.
-Đại diện nhóm trình bày.
-1 HS đọc yêu cầu.
-HS kể chuyện theo nhóm.
-HS thi kể chuyện.
-1 HS nhắc lại ý nghóa câu chuyện.
HS ghi nhớ.

Thứ tư: Ngày soạn : 2 / 25 / 8 / 2008
Ngày dạy : 4 / 27 / 8 / 2008
TẬP ĐỌC: QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA
I.MỤC TIÊU:
- Đọc lưu loát toàn bài: Đọc đúng các từ ngữ khó; Biết đọc diễn cảm bài văn
miêu tả quang cảnh làng mạc ngày mùa với giọng tả chậm rãi, dàn trải, dòu
dàng; nhấn giọng những từ ngữ tả những màu vàng

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 12
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- Hiểu bài văn: Hiểu các từ ngữ; phân biệt được sắc thái của các từ đồng nghóa
chỉ màu sắc dùng trong bài.
-Nắm được nội dung chính: Bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc giữa
ngày mùa, làm hiện lên một bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú,
qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương.
- Giáo dục học sinh tình yêu thiên nhiên
III.CHUẨN BỊ:
Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK; Sưu tầm thêm những bức ảnh có màu sắc
về quang cảnh và sinh hoạt ở làng quê vào ngày mùa.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ: -GV gọi 2-3 HS đọc thuộc
lòng đoạn văn, trả lời câu hỏi tương ứng.
-GV nhận xét bài cũ.
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV giới
thiệu trực tiếp.
HĐ2: Luyện đọc
-Gọi 1 HS khá đọc toàn bài.
-GV chia bài thành bốn đoạn:
-Cho HS luyện đọc nối tiếp từng phần.
-Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ.
-Gọi HS luyện đọc theo cặp.
-Gọi 1 HS đọc cả bài.
-GV đọc diễn cảm toàn bài:
HĐ3: Tìm hiểu bài.
-GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu
hỏi theo đoạn trong SGK/10.
-GV chốt ý, rút ra ý nghóa bài.
HĐ4: Luyện đọc diễn cảm
-GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc.
-Cho cả lớp đọc diễn cảm.
-Tổ chức cho HS thi đọc.
-GV và HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò: Liên hệ thực tế
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
-2 HS đọc thuộc bài.
-HS nhắc lại đề.
-1 HS đọc toàn bài.
-HS luyện đọc.
-1 HS đọc cả bài.
-HS đọc và trả lời câu hỏi.
-2 HS nhắc lại ý nghóa.
-HS theo dõi.
-Cả lớp luyện đọc.
-HS thi đọc.
HS liên hệ tại đòa phương.
HS ghi nhớ.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 13
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
TOÁN: T3 ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
I.MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh nhớ lại cách so sánh hai PS có cùng mẫu số, khác mẫu số.
- Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.
-Giáo dục HS tính cẩn thận trong làm toán
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ: Tính chất cơ bản PS
- 2 học sinh
Nhận xét, ghi điểm. - Học sinh nhận xét
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV giới
thiệu trực tiếp.
Nghe
HĐ2: Ôn tập cách so sánh hai phân số.
Hoạt động lớp, cá nhân,
nhóm
- Yêu cầu học sinh so sánh:
5
4

5
3

- Học sinh nhận xét và giải
thích (cùng mẫu số, so sánh
tử số 4 và 3 à 3 và 4)
GV: chốt lại ghi bảng. - Học sinh nhắc lại
- Yêu cầu học sinh so sánh:
5
2

8
3
- Nhóm đôi làn bài.
- HS nêu cách, làm kết luận:
so sánh PS khác mẫu số à
quy đồng mẫu số hai PS à so
sánh.
KL: so sánh hai phân số bao giờ cũng có thể
làm cho chúng có cùng mẫu số à so sánh.
Nghe
HĐ3: Thực hành
- HĐ cá nhân - Tổ chức học
sinh thi đua giải nhanh
Bài 1: Cột bên trái làm miệng. - 2 HS nêu
Cột bên phải (bài đầu) lưu ý rút gọn
PS sau để đưa về dạng SS hai PS cùng MS.
Nhận xét, tuyên dương.
- làm theo hướng dẫn, nêu
kết quả, nhận xét, bổ sung.
- nhóm đôi thảo luận nêu
cách làm bài cuối.
Bài 2: Đọc đề bài, nêu yêu cầu đề bài
+ Em có nhận xét gì về những PS này?
+ Để xếp được theo thứ tự em phải làm gì?
Nhận xét, tuyên dương.
-1 HS đọc, 1 HS nêu yêu cầu.
PS khác MS
Phải QĐ
Nhóm 4, thảo luận ghi vào
giấy rô ki, trình bày, nhận

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 14
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
xét, bổ sung.
3. Củng cố – dặn dò:
? Muốn SS 2 PS khác MS, cùng MS làm thế
nào?
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học
2 HS
nghe
TẬP LÀM VĂN: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH
I.MỤC TIÊU:
- Nắm được cấu tạo gồm 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả
cảnh.
- Biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể.
- Giáo dục HS ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
+ Bảng phụ ghi sẵn: Nội dung phần ghi nhớ.
+Tờ giấy khổ to trình bày cấu tạo của bài Nắng trưa.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: Nêu
mục đích yêu cầu của tiết học.
HĐ2: Nhận xét.
Bài tập1: -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Gọi HS đọc bài Hoàng hôn trên sông
Hương.
-GV giao việc, yêu cầu HS làm việc cá
nhân.
-Gọi HS trình bày kết quả làm việc.
-GV và HS nhận xét, chốt lại kết quả
đúng.
Bài tập 2: -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV giao việc, yêu cầu HS trao đổi theo
cặp.
-Gọi HS trình bày kết quả làm việc.
-GV và HS nhận xét, rút ra kết luận đúng.
*GV kết luận, rút ra ghi nhớ SGK.
-Gọi 2 HS nhắc lại ghi nhớ.
HĐ3: Luyện tập.
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS nhắc lại đề.
-1 HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS đọc bài.
-HS làm việc cá nhân.
-1 HS đọc yêu cầu.
-HS làm việc theo cặp.
-2 HS đọc ghi nhớ.
-1 HS đọc yêu cầu bài tập.
-HS làđọc bài

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 15
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
-Gọi 1 HS đọc bài Nắng trưa.
-Giao việc, yêu cầu HS làm việc cá nhân.
-Gọi vài HS trình bày kết quả làm việc.
-GV và HS nhận xét, chốt lại kết quả
đúng.
3.Củng cố, dặn dò:
-G HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ.
-GV nhận xét tiết học.
-HS nhắc lại phần ghi nhớ.
HS lắng nghe.
ÔN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT: THƯ GƯIÛ CÁC HỌC SINH
I.M C TIÊU:Ụ
-HS vi t úng p o n : “Trong n m h c t i ây t t p”ế đ đẹ đ ạ ă ọ ớ đ ố đẹ
Vi t úng các ti ng khó :siêng n ng , ki n thi t , t u tr ng ế đ ế ă ế ế ự ườ
-Rèn k n ng vi t úng l i chính t ĩ ă ế đ ỗ ả
-Giáo d c HS tính c n th n , ý th c gi gìn v s ch ch p .ụ ẩ ậ ứ ữ ở ạ ữ đẹ
II. CÁC HO T NG D Y H C Ạ ĐỘ Ạ Ọ CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Giới thiệu bài :
2.Hướng dẫn HS luyện viết
+HS vi t b ng con: ế ả
-GV c cho HS vi t : siêng n ng , đọ ế ă
ki n thi t ế ế
-C ng c qui t c vi t chính tủ ố ắ ế ả
+Vi t v ế ở ở
-GV c cho h c sinh vi t đọ ọ ế
- c dò b i Đọ à

-HS vi t b ng conế ả
-HS vi t v o v ế à ở
-HS c dò b i đọ à
3.Ch m b i -Nh n xét :ấ à ậ GV ch m 1/3 ấ
s b i -Nh n xét ; tun d ng m t s ố à ậ ươ ộ ố
em vi t p. ế đẹ
-HS l ng ngheắ

Thứ năm: Ngày soạn : 3 / 26 / 8 / 2008
Ngày dạy : 5 / 28 / 8 / 2008
TOÁN: T4 ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (Tiếp theo)
I.MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập củng cố về:
- So sánh phân số với đơn vò.
- So sánh hai phân số có cùng tử số.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 16
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng làm BT1,2
Nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: Tiết
toán hôm nay, các em ôn tập củng cố về:
So sánh phân số với đơn vò. So sánh hai
phân số có cùng tử số.
HĐ2: So sánh phân số với đơn vò
Bài 1: Yêu cầu tự làm.
Trình bày
Nhận xét kết luận bài làm đúng.
+ Những PS thế nào thì bé hơn 1?
+ Những PS thế nào thì lớn hơn 1?
+ Những PS thế nào thì bằng 1?
+ Không cần quy đồng, hãy so sánh hai
phân số sau:
5
4

8
9
HĐ3: So sánh hai phân số có cùng tử số.
Bài 2: Ghi lên bảng các phân số, gợi ý
cách làm:
Quy đồng rồi so sánh.
So sánh hai PS có cùng tử số.
KL: Phân số có cùng TS, phân số nào MS
lớn hơn thì bé hơn.
Bài 3: Đọc yêu cầu
Yêu cầu tự làm.Chấm bài, nhận xét.
Bài 4: Đọc yêu cầu
Yêu cầu tự làm.
Chấm bài, nhận xét.
3.Củng cố dặn dò: + Nhắc lại cách so sánh
PS với 1; so sánh hai phân số có cùng tử
số.
Dặn dò về nhà - Nhận xét tiết học
2 HS lần lượt lên bảng thực
hiện theo yêu cầu, HS khác
nhận xét, bổ sung.
Nghe
4HS làm bài trên bảng, HS
khác làm bài vào giấy nháp.
4HS làm bài trên bảng, trình
bày bài, HS khác nhận xét, bổ
sung.
Nhắc lại cách SS phân số với 1.
2 HS nêu
Thực hiện một trong hai cách,
trình bày bài, HS khác nhận xét,
bổ sung.
1 HS đọc yêu cầu, lớp thầm.
3 HS làm bảng lớp, HS khác
làm bài vào vở.
10 HS nộp vở.
1 HS đọc, lớp đọc thầm.
1 HS làm bảng lớp, HS khác
làm bài vào vở.
10 HS nộp vở.
2 HS
HS nghe
BỒI DƯỢNG - PHỤ ĐẠO TOÁN : LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU :
-Củng cố tính chất cơ bản của phân só , so sánh phân số

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 17
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
-Rèn luyện kó năng qui đồng mẫu số , rút gọn , so sánh phân số.
-Giáo dục HS tính cẩn thận chnhs xác
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ: Chấm một số VBT tiết
trước. Nhận xét và ghi điểm.
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài:
GV giới thiệu trực tiếp.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm ở VBT
Bài 1: So sánh các phân số
Lưu ý : Hướng dẫn HS đưa về cùng
MS rồi so sánh
Bài 2, 3: Đưa về cùng MS rồi xếp
theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn
đến bé .
HĐ3: Luyện tập
Bài 1:Viết các phân số sau theo thứ
tự từ bé đến lớn :
a,
8
7
;
12
7
;
13
7
;
10
7
b,
4
1
;
10
3
;
40
9
;
8
3
B ià 2 : (HS Khá -Gi i)ỏ
So sánh các phân s sau :ố
a,
66
25
;
6666
2525
;
666666
252525
b,
61
41
;
611
411
B i 3à : Vi t 9 phân s l n h n ế ố ớ ơ
7
5
v à
bé h n ơ
6
5
3.C ng c : ủ ố
-D n v nh - ặ ề à Nhận xét giờ học
- 5 em nộp vở.
HS lắng nghe.
-HS tự làm bài
-2 HS lên bảng
-2 HS lên bảng
-2 HS làm vào phiếu
-HS tự làm và chữa bài
-1 HS lêêêên bảng chữa
HS lắng nghe
ÔN TI Ế NG VI Ệ T : LUYỆN C ĐỌ
I.M C TIÊU:Ụ
-HS c các b i t p c trong tu n : c to rõ r ng , trơi ch y , n m c n iđọ à ậ đọ ầ đọ à ả ắ đượ ộ
dung c a b i .ủ à
-Rèn k n ng c to rõ r ng , di n c m ĩ ă đọ à ễ ả
-Giáo d c HS ý th c h c t p ụ ứ ọ ậ

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 18
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
II. CÁC HO T NG D Y H C Ạ ĐỘ Ạ Ọ CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Gí i thi u b iơ ệ à :
-GV g i thi u v ghi b i ớ ệ à đề à
2.Luy n cệ đọ :
-u c u HS c theo nhóm ơi ầ đọ đ
-G i l n l t HS c cá nhân ọ à ượ đọ
-GV theo dõi ch a l i sai ữ ỗ
L u ý cách ng t ngh b i : Quang c nh ư ắ ỉ ở à ả
l ng m c ng y mùa à ạ à
3.Thi c di n c mđọ ễ ả :
-HS t chon o n c ự đ ạ đọ
-M i t c 1 em thi c ỗ ổ ử đọ
4.C ng củ ố :
Nh n xét -D n dò ậ ặ
-HS nêu tên các b i t p c ã à ậ đọ đ
h c :ọ
+Th g i các h c sinh ư ử ọ
+Phong c nh l ng m c ng y ả à ạ à
mùa
-HS c theo nhóm ơi đọ đ
-HS c cá nhân đọ
-S a sai v nh n xét b n c ử à ậ ạ đọ
-HS luy n c ệ đọ
-M i t 1 em thi c ỗ ổ đọ
HS lắng nghe
BỒI DƯỢNG - PHỤ ĐẠO TIẾNG VIỆT: LT&C: T NG NGH AỪĐỒ Ĩ
I.M C TIÊUỤ :
-HS n m ch c v t ng ngh a ho n to n v khơng ho n to n .ắ ắ ề ừ đồ ĩ à à à à à
-Bi t v n d ng hi u bi t l m các b i t p v tìm t ng ngh a , t câu ế ậ ụ ể ế để à à ậ ề ừ đồ ĩ đặ
phân
bi t t ng ngh a . ệ ừ đồ ĩ
-Giáo d c HS ý th c h c t p t t.ụ ứ ọ ậ ố
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ: ? Thế nào là từ đồng nghóa?
Cho ví dụ?
- GV nhận xét và ghi điểm.
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV
giới thiệu trực tiếp.
HĐ2: C ng c ki n th c ủ ố ế ứ
? Th n o l t ng ngh a ế à à ừ đồ ĩ
?Th n o l t ng ngh a ho n ế à à ừ đồ ĩ à
to n ? ng ngh a khơng ho n to n ?à Đồ ĩ à à
Cho ví d ụ H 3Đ : Luy n t p ệ ậ
B i 1à : Tìm t ng ngh a v i m i t ừ đồ ĩ ớ ỗ ừ
sau:
p , to l n , h c t p đẹ ớ ọ ậ
B i 2à : t câu v i m t c p t ng Đặ ớ ộ ặ ừ đồ
ngh a em v a tìm c ĩ ừ đượ
-2 HS tr l i ả ờ
HS trả lời.
-HS l m b i v o v à à à ở
-1 HS lên b ng trình b y ả à
-HS l n l t c các câu t ầ ượ đọ đặ

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 19
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
B i 3à ( HS Khá Gi i):ỏ
Phân bi t s c thái ngh a c a các ệ ắ ĩ ủ
t ng ngh a in msau:ừ đồ ĩ đậ
A, nh ng khn m t ữ ặ tr ng b chắ ệ .
B, bơng hoa hu ệ tr ng mu tắ ố .
C, H t g o ạ ạ tr ng ng nắ ầ .
D, n cò Đà tr ng phauắ
, Hoa ban n tr ng xố Đ ở ắ núi r ngừ
3.C ng c :ủ ố
1-2 HS nh c l i n i dung ghi nh ắ ạ ộ ớ
Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học.
c .đượ
-HS t l m b i ự à à
-M t s HS nêu k t qu .ộ ố ế ả
-HS nh c l i ắ ạ
HS lắng nghe.

Thứ sáu: Ngày soạn : 4 / 27 / 8 / 2008
Ngày dạy : 6 / 29 / 8 / 2008
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.MỤC TIÊU:
- Tìm được nhiều từ đồng nghóa với từ đã cho.
- Cảm nhận được sự khác nhau giữa những từ đồng nghóa không hoàn toàn, từ
đó biết can nhắc, lựa chọn từ thích hợp phù hợp với ngữ cảnh cụ thể.
- Giáo dục HS ý thức học tập
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bút dạ và 2-3 tờ phiếu khổ to phô tô nội dung bài tập 1, 3.
-Một vài trang tự điển phô tô nội dung liên quan đến bài tập 1
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là từ đồng nghóa? Thế nào là từ
đồng nghóa hoàn toàn, nêu ví dụ.
? Thế nào là từ đồng nghóa không hoàn
toàn? Nêu ví dụ?
-HS nhận xét bài cũ.
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: Nêu mục
đích yêu cầu của tiết học.
HĐ2: Nhận xét:
Bài 1:-Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
-GV giao việc cho HS.
-Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4.
-2 HS trả lời.
-HS nhắc lại đề.
-1 HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS làm việc theo nhóm.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 20
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-GV nhận xét và chốt lại những từ đúng.
Bài 2:-Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
-Cho HS làm bài cá nhân.
-HS lần lượt đọc câu văn của mình.
-GV và HS nhận xét.
HĐ3: Luyện tập:.
Bài 3: -Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV giao việc cho HS.
-Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4.
-Đại diện nhóm trình bày.
-GV và HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò:
-G HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ.
-GV nhận xét tiết học- Dặn dò về nhà.
-1 HS đọc yêu cầu của bài
tập.
-HS làm việc cá nhân.
-1 HS đọc yêu cầu.
-HS làm việc nhóm 4.
-HS nhắc lại phần ghi nhớ.
HS lắng nghe.
TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.MỤC TIÊU:
- Từ việc phân tích cách quan sát tinh tế của tác giả trong đoạn văn Buổi sớm
trên cách đồng, HS hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả trong bài
văn tả cảnh.
- Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi sáng trong ngày và trình bày theo dàn ý
những điều đã quan sát.
- Giáo dục cho các em ý thức học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh, ảnh quang cảnh một số vườn cây, công viên, đường phố, cánh đồng,
nương rẫy; Những ghi chép kết quả quan sát cảnh một buổi trong ngày (theo
lời dặn của thầy cô khi kết thúc tiết học hôm trước); Bút dạ, 2-3 tờ giấy khổ to
để một số HS viết dàn ý bài văn (BT2).
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
? Em hãy nhắc lại nội dung cần ghi nhớ
ở tiết tập làm văn trước.
? Phân tích cấu tạo của bài văn Nắng
trưa.
-GV nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: Nêu
-Kiểm tra 2 HS.
-HS nhắc lại đề.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 21
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
mục đích yêu cầu của tiết học.
HĐ2: Nhận xét:
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Gọi 1 HS đọc đoạn văn: Buổi sớm
trên cánh đồng.
-GV giao việc, yêu cầu HS làm việc
theo nhóm.
-Gọi đại diện nhóm trình bày.
-GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải
đúng.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-GV cho HS quan sát một số tranh, ảnh
đã chuẩn bò sẵn.
-Yêu cầu HS nhớ lại những chi tiết đã
quan sát để lập dàn ý b văn.
-Gọi vài HS lần lượt đọc dàn ý.
-GV và HS nhận xét.
3.Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết
học; -Về nhà hoàn chỉnh kết quả quan
sát, viết vào vở.
-1 HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS đọc đoạn văn.
-HS làm việc theo nhóm 4.
-Đại diện nhóm trình bày.
-1 HS đọc yêu cầu.
-HS quan sát tranh.
-HS lập dàn ý.
Học sinh ghi nhớ.
TOÁN: T5 PHÂN SỐ THẬP PHÂN
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh nhận biết các phân số thập phân.
- Học sinh nhận ra được có một số phân số có thể viết thành phân số thập
phân; biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân.
-Giáo dục HS tính chính xác trong học toán
II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Phấn màu, bìa, băng giấy.
-Học sinh: Vở bài tập, SGK, bảng con, băng giấy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ: So sánh 2 phân số (tiếp theo)
2 HS nêu lại cách so sánh PS với
1; so sánh hai phân số có cùng tử
so.á
Nhận xét, tuyên dương. Nghe
2.Giới thiệu bài mới: HĐ1: Giới thiệu
bài: Tiết toán hôm nay chúng ta tìm
Nghe

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 22
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
hiểu kiến thúc mới đó là: phân số thập
phân
HĐ2: Giới thiệu phân số thập phân
- Hoạt động nhóm (4 nhóm)

- Hướng dẫn học sinh hình thành phân
số thập phân
- HS thực hành chia tấm bìa 10
phần; 100 phần; 1000 phần
- Lấy ra mấy phần (tuỳ nhóm)
- Nêu phân số vừa tạo thành
- Nêu đặc điểm của phân số vừa
tạo
- Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi
là phân số gì ?
- phân số thập phân
- Một vài học sinh lập lại
- Yêu cầu học sinh tìm phân số thập
phân bằng các phân số
5
3
,
4
1

125
4
- Học sinh làm bài
- Học sinh nêu phân số thập phân
- Nêu cách làm
KL: Một số PS có thể viết thành PSTP
bằng cách tìm một số nhân với mẫu số
để có 10, 100, 1000 và nhân số đó với
cả tử số để có PSTP.
Nghe
HĐ3: Luyện tập
- Hoạt động cá nhân, lớp học
Bài 1: Đọc yêu cầu đề bài
- Đọc phân số thập phân.
-1 HS đọc, lớp đọc thầm.
-Nối tiếp nhau đọc PSTP.
Bài 2: Đọc yêu cầu đề bài.
Viết phân số thập phân
-1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Viết bảng con, 2 HS lên bảng
Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét
Bài 3: Đọc yêu cầu đề bài.
Chọn phân số thập phân ( ghi 5 PS vào
5 tấm bìa).
Nhận xét, tuyên dương.
-1 HS đọc, lớp đọc thầm.
5 HS lần lượt bốc bìa, nếu là PSTP
thì đính bìa lên bảng.
Bài 4: Đọc yêu cầu đề bài.
Yêu cầu tự làm.
Chấm bài, nhận xét
- Làm bài vào vở, 4 HS làm ở
bảng lớp.
3.Củng cố dặn dò:
- Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000
được gọi là phân số gì ?
- Học sinh nêu
- Thi đua 2 dãy trò chơi “Ai nhanh hơn”
(dãy A cho đề dãy B trả lời, ngược lại)
- Học sinh thi đua

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 23
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
- Dặn dò về nhà - Nhận xét giờ học. Học sinh lắng nghe.
SINH HOẠT: SINH HOẠT LỚP
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố tổ chức lớp ,ổn đònh màng lưới cán sự lớp , tổ chức nhóm học tập
- Phổ biến một số nội quy của trường lớp
- Giáo dục HS đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Ổn đònh tổ chức: Giáo viên tổ chức
cho các em chơi trò chơi và sinh hoạt
văn nghệ.
-Bầu cán sự lớp , phân tổ , tổ trưởng,
nhóm học tập .
-Phổ biến một số nội quy của trường,
lớp.
2.Sinh hoạt:
HĐ1: Đánh giá hoạt động trong tuần:
- Giáo viên nhận xét chung:
* Học tập: Nhìn chung toàn lớp có ý
thức học tập khá tốt, hăng say trong giờ
học, trình bày sách vở đẹp
Song một số em chưa thực sự chú ý trong
học tập, thiếu ý thức rèn luyện chữ
viết
* Nề nếp: Thực hiện khá tốt các hoạt
động của trường cũng như của lớp
Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều bạn
chưa thật sự quan tâm đến các phong
trào của lớp như: Hậu, Tài, Thành
* Lao động: Thực hiện nghiêm túc kế
hoạch của trường. Song tổ 1 trực nhật
chưa được tốt.
HĐ2: Kế hoạch hoạt động tuần sau:
Tiếp tục mua sắm thêm sách vở và dụng
cụ học tập.
Thực hiện tốt các hoạt động của trường,
của lớp. Khắc phục những tồn tại và
phát huy những ưu điểm.
Học sinh chơi trò chơi và sinh hoạt
văn nghệ.
Học sinh tham gia bầu ban cán sự
lớp.
Học sinh nghe giáo viên nhận xét.
Cá nhân học sinh góp ý cho lớp,
cho cá nhân học sinh về mọi mặt.
Học sinh nghe giáo viên phổ biến
kế hoạch.

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 24
Trêng TiĨu häc sè 2 Vâ Ninh Gi¸o ¸n líp 5
3.Củng cố:– Nhận xét giờ học.
*******

Gi¸o viªn : V¨n ThÞ Thu HiỊn 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×