Tải bản đầy đủ

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 1 Tổng quan

Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 8
Nguyễn Văn Tân 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Chương 1
Tổng quan về thiết lập và
thẩm định dự án đầu tư
Ths.Nguyễn Văn Tân
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 2
NỘI DUNG
1.1.Các khái niệm cơ bản
1.2.Vai trò cuả việc thiết lập và
thẩm định dự án đầu tư
1.3.Các giai đoạn thiết lập và thẩm
định dự án đầu tư
1.4.Các nội dung cơ bản cuả một dự
án đầu tư theo luật định
Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 8
Nguyễn Văn Tân 2
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 3
1.1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Dự án đầu tư
Đầu tư
Phân loại đầu tư
Chu trình dự án
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 4
DỰ ÁN ĐẦU TƯ ?
Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất có liên quan
đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những
cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng
về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng
của sản phẩm, hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác
định (chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp) (Theo
nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 về qui chế
quản lý đầu tư và xây dựng)
Các yếu tố của một dự án đầu tư: Nguồn tài ngun; Lựa
chọn được các giải pháp kỹ thuật, cơng nghệ, tổ chức
quản lý; Tạo ra được các sản phẩm vật chất hoặc dịch
vụ các loại; được hồn thành trong một thời gian nhất
định
Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 8
Nguyễn Văn Tân 3
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 5
ĐẦU TƯ?
Đầu tư là sự bỏ vốn ra ở thời điểm hiện tại để mong đạt
được hiệu quả lớn về kinh tế xã hội trong tương lai
Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh, để từ đó thu
được số vốn lớn hơn số đã bỏ ra, thơng qua lợi nhuận
Đầu tư là hoạt động bỏ vốn phát triển, để từ đó thu được
các hiệu quả kinh tế - xã hội, vì mục tiêu phát triển quốc
gia
Theo Luật đầu tư, số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11
năm 2005, Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các
loại tài sản hữu hình hoặc vơ hình để hình thành tài sản
tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật
Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 6
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ?
1. Theo chức năng quản lý vốn đầu tư: Đầu tư
trực tiếp và đầu tư gián tiếp
2. Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư: Đầu tư phát
triển, đầu tư dịch chuyển
3. Theo ngành đầu tư: Đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng, đầu tư phát triển cơng nghiệp, đầu tư phát
triển nơng nghiệp, đầu tư phát triển dịch vụ
4. Theo tính chất đtư: Đầu tư mới, đầu tư chiều
sâu
5. Theo nguồn vốn: Vốn trong nước, vốn NNgồi
Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 8
Nguyễn Văn Tân 4
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 7
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ?
Theo chức năng quản lý vốn đầu tư: Đầu tư trực tiếp và
đầu tư gián tiếp
_ Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ
vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư
_ Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thơng qua việc mua
cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác,
quỹ đầu tư chứng khốn và thơng qua các định chế tài
chính trung gian khác mà nhà đầu tư khơng trực tiếp
tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
(Luật đầu tư, số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005)
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 8
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ?
Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư: Đầu tư phát triển,
đầu tư dịch chuyển
_ Đầu tư phát triển: là phương thức đầu tư trực tiếp;
trong đó, việc bỏ vốn nhằm gia tăng giá trị tài sản. Như
đầu tư tạo mới, mở rộng, cải tạo hoặc nâng cấp đường
xá, cầu cống, doanh nghiệp sản xuất, cơ sở dịch vụ
_ Đầu tư dịch chuyển: là phương thức đầu tư gián tiếp;
trong đó, việc bỏ vốn nhằm dịch chuyển quyền sở hữu
giá trị tài sản. Như hoạt động mua bán cổ phiếu của
doanh nghiệp trên thị trường vốn
Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 8
Nguyễn Văn Tân 5
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 9
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ?
Theo ngành đầu tư: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu
tư phát triển cơng nghiệp, đầu tư phát triển nơng
nghiệp, đầu tư phát triển dịch vụ
_ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: hoạt động đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật (năng lượng, thơng tin liên
lạc, giao thơng, cấp, thốt nước,..) và xã hội (trường học,
bệnh viện, nhà trẻ, cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí,..)
_ Đầu tư phát triển cơng nghiệp: hoạt động đầu tư phát
triển nhằm xây dựng các cơng trình cơng nghiệp
_ Đầu tư phát triển nơng nghiệp: hoạt động đầu tư phát
triển nhằm xây dựng các cơng trình nơng nghiệp
_ Đầu tư phát triển dịch vụ: hoạt động đầu tư phát triển
nhằm xây dựng các cơng trình dịch vụ
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 10
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ?
Theo tính chất đầu tư: Đầu tư mới, đầu tư
chiều sâu
_ Đầu tư mới: hoạt động đầu tư xây dựng cơ
bản, nhằm hình thành các cơng trình mới
_ Đầu tư chiều sâu: hoạt động đầu tư xây
dựng cơ bản, nhằm cải tạo, mở rộng, nâng
cấp, hiện đại hóa, đồng bộ hóa dây chuyền
sản xuất, dịch vụ; trên cơ sở các cơng trình
đã có sẵn
Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 8
Nguyễn Văn Tân 6
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 11
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ?
Theo nguồn vốn: Vốn trong nước, vốn ngồi nước
_ Vốn trong nước: vốn hình thành từ nguồn vốn tích luỹ
nội bộ của nền kinh tế quốc dân
_ Vốn ngồi nước: vốn hình thành khơng bằng nguồn vốn
tích luỹ nội bộ của nền kinh tế quốc dân
Theo Luật đầu tư, số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005:
_ Đầu tư trong nước là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn
bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành
hoạt động đầu tư tại Việt Nam
_ Đầu tư nước ngồi là việc nhà đầu tư nước ngồi đưa vào
Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để
tiến hành hoạt động đầu tư
15/08/2008 Nguyễn Văn Tân 12
CHU TRÌNH DỰ ÁN ?
Chu trình dự án là các thời
kỳ và các giai đoạn mà
một dự án cần trải qua,
bắt đầu từ thời điểm có ý
định đầu tư, cho đến thời
điểm kết thúc dự án

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×