Tải bản đầy đủ

Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” ồng” Thông tin pps

Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng”
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Lao động - Thương binh và Xã hội
Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Tổ công tác cai nghiện ma túy cấp xã
Cách thức thực hiện:
Căn cứ vao điều kiện thực tế của địan phương, Chủ tịch UBND cấp xã quy định
nơi tổ chức thực hiện.
Thời hạn giải quyết:
02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính


Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.


UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để
thành lập “Tổ công tác cai nghiện ma túy”;

2.


Tổ công tác có trách nhiệm giúp UBND cấp xã xây dựng kế
hoạch, hướng dẫn lập hồ sơ, tư vấn; tổ chức tiếp nhận và cai
nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; đồng thời tổng hợp
danh sách và hồ sơ gửi phòng LĐTBXH cấp huyện


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Bản tự khai báo về tình trạng nghiện ma tuý của bản thân người nghiện hoặc
biên bản, tài liệu của gia đình hay người giám hộ khai báo với UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ

về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng của người nghiện.
2.

Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình cộng đồng.

Số bộ hồ sơ:
02 bộ

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Không


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×