Tải bản đầy đủ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BĐDCMHS

Hàng Vịnh, ngày 06 tháng 10 năm 2010.
NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đại biểu Ban Đại diện CMHS năm học 2010 – 2011 với 80% đại biểu tham dự thay
mặt cho hơn 180 CMHS tiến hành vào ngày tháng 10 năm 2010 đã làm việc với tinh thần khẩn
trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao.
Đại hội đã nghe Ban Đại diện CMHS năm học 2009 - 2010 trình bày báo cáo tổng kết năm
học 2009 - 2010 và phương hướng hoạt động năm học 2010 – 2011.
Đại hội cũng đã nghe tổng hợp ý kiến đóng góp của CMHS cho các văn kiện Đại hội, trên
cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội Đại biểu và kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng của kế
hoạch hoạt động trong năm học 2010 - 2011.
Đại hội Đại biểu Ban Đại diện CMHS nhiệm kỳ 2010 – 2011.

QUYẾT NGHỊ
1./ Nhất trí thông qua các báo cáo của Ban Đại diện CMHS nhiệm kỳ 2010 – 2011 đã được
chỉnh lý trên cơ sở những ý kiến đóng góp của Đại hội CMHS các lớp, các điểm trường.
2./ Đại hội giao cho Ban Đại diện CMHS trường tiếp tục phát huy những thành quả đã
đạt được, tổ chức thực hiện các công trình do Đại hội đề ra trong năm học. Cụ thể như sau :
- Công trình chăm lo việc học tập của học sinh.
- Công trình chăm lo hoạt động giảng dạy của Thầy Cô.
- Công trình chăm lo các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.
Ngoài ra Đại hội hoàn toàn nhất trí theo đề nghị của CMHS các lớp đã có ý tưởng thực hiện

công trình chăm lo đời sống của đội ngũ bảo mẫu và cấp dưỡng . Đại hội cũng hoàn toàn nhất trí
xây dựng quỹ khuyến học nhằm khuyến khích những tài năng hiếu học có hoàn cảnh khó khăn .
3./ Đại hội biểu dương những mạnh thường quân và những đơn vị trong những năm qua đã
hết lòng giúp đỡ và tài trợ cho các hoạt động trong nhà trường, nhằm hỗ trợ một phần kinh phí
không có trong ngân sách nhà nước cấp; và mong tiếp tục hỗ trợ nhà trường trong những năm học
tiếp theo.
- Công ty Nước giải khát Sài Gòn Tribeco
- Công ty Cơ điện lạnh Hải Yến
- Công ty quảng cáo Minh Sơn
- Công ty TNHH xây dựng Hải Âu
- Công ty hoa kiểng Út Tài
- Và những mạnh thường quân đã âm thầm giúp đỡ nhà trường: xây dựng nhà tình nghĩa,
TRƯỜNG TH2 XÃ HÀNG VỊNH
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ phong trào văn thể mỹ trong những năm qua.
4./ Đại hội kêu gọi CMHS cùng đồng hành với Ban Đại diện CMHS và nhà trường để cùng
nhau hỗ trợ thực hiện thắng lợi các công trình đã đề ra và giúp cho nhà trường hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm học.
Thư ký Đại hội Thay mặt Ban Đại diện CMHS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×