Tải bản đầy đủ

TTHC/07-CST: Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm hỏng potx

TTHC/07-CST: Cấp lại sổ BHXH do
người sử dụng lao động làm hỏng
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
BHXH tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
Phòng Cấp sổ, thẻ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
BHXH tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở BHXH tỉnh
Thời hạn giải quyết:
Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

sổ BHXH

Các bước
Tên bước Mô tả bước

1.

Người tham
gia BHXH
- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ, tờ sổ) từ người sử dụng lao
động.
- Kiểm tra các thông tin in trên bìa sổ, tờ sổ cấp lại, nếu có
sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động.
- Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ cấp
lại.
- Chuyển lại bìa sổ, tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu
giữ.

Tên bước Mô tả bước

2.

Người sử dụng
lao động
- Lập biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các
trang tờ rời bị hỏng.
- Làm công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH gửi cơ quan
BHXH, kèm theo biên bản, tờ khai tham gia BHXH, BHYT
và BHTN lần đầu và sổ BHXH hỏng.
- Nhận bìa sổ, tờ sổ từ cơ quan BHXH; kiểm tra các nội
dung ghi trên bìa sổ, tờ sổ.
- Chuyển bìa sổ, tờ sổ cho người tham gia BHXH.
- Tiếp nhận lại bìa sổ, tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu
giữ

3.


Cơ quan
BHXH
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH với cơ
sở dữ liệu đang quản lý.
- In, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.
- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.
- Lưu hồ sơ cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH; chuyển
bìa sổ, tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH cỉa người sử dụng lao động.
2.

Biên bản xác nhận việc mất sổ BHXH của người sử dụng lao động
3.

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH).
4.

Sổ BHXH hỏng (bìa sổ và tờ sổ).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần
đầu (mẫu số 01-TBH).
Công văn số 1615/BHXH-
CSXH n


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×