Tải bản đầy đủ

Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf

Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán,
trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không
thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị-xã hội)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Di sản văn hoá
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Di sản văn hóa
Cách thức thực hiện:
Không quy định
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính

Các bước

Tên bước

Mô tả bước

1.


Tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu
toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
gửi hồ sơ xin phép đưa hiện vật ra nước ngoài tới Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.


Sau khi nhận được đầy đủ đơn và các giấy tờ có liên quan, Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép. Trường
hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin phép của tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di vật, cổ vật không thuộc sở
hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội gửi Bộ

Thành phần hồ sơ

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2.

Giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ;

3.

Hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật.

Số bộ hồ sơ:


Không quy định

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×