Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ HỌC TẬP ĐĐ HCM

Bài thu hoạch “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch
TBÀI THU HOẠCH
Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh
“ là đạo đức, là văn minh”.
Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng
thực tiễn”, và thông qua thực tiễn, từ khi ra đời cho đến nay, chúng ta có thể
khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi
sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những
thành công, Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được
sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa
Mác – Lê nin, kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để không ngừng nâng cao tinh
thần trách nhiệm, xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân,
đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”, năm nay – 2010, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch,
vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.
Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự
kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt

Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam
thống nhất đất nước, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, 1.000 năm
Thăng Long – Hà Nội. Những sự kiện trọng đại ấy, và những thành quả của ngày
hôm nay, chúng ta có được, phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về
đường lối, chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí vui mừng, chúng ta lại hướng về nguồn cội, hướng về Bác, về
Đảng, đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và
không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện, học tập để ngày càng tiến bộ hơn với
trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là
không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”, “Cẩn tắc vô áy náy”
Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay, mặc dù chỉ nói về
Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể
cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu
cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, đưa mọi người lại gần nhau hơn, cùng
chung tay xây dựng Đảng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng
Đảng trong toàn thể nhân dân - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể
nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả.
Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay, đã phổ biến được tầm quan trọng
về sự lãnh đạo, đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. Như thế sẽ khắc
phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng
Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ, của những Đảng viên hay của những
người lãnh đạo…
Trải qua 80 mùa xuân, Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ, nhưng lại có một
bề dày những thành tích và chiến công vang dội. Chúng ta đã chiến thắng được
“giặc ngoại xâm”, đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để
diệt “giặc đói”, cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. Tuy nhiên, khi chúng ta không
còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản, sắn sàng làm bạn với tất cả các
nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển, đất
nước ta ngày càng thay da đổi thịt, cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt
qua từng miếng cơm, manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy, có một số bộ phận
Đảng viên, chiến tranh, bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục
ngã trước chính mình, bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật
ngã, họ nghĩ mình là “quan Cách mạng” chứ không phải là công bộc của dân, và
trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. Tình trạng “quan tham” ở
trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV, cho đến những quan chức cấp
cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng, cho tới những “Dự án
Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Lê Qủa… đã cho
chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.
Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”
theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào?
Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng
tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính:
- Cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.
- Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.
- Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng
xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”
- Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân
- Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn.
Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn, nhưng cụ
thể hoá mỗi nội dung, càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được
tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930, khi
Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời, mặc dù phong trào Cách
mạng trong nước nổ ra rầm rộ, liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội
Châu đề xướng, “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động, “Khởi
nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong
trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng,
những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một
trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt
Nam lãnh đạo toàn dân, những Đảng đơn lẻ, không hợp nhất với nhau nên chưa
thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, Cách mạng “trước
hết phải có Đảng cách mệnh”, đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa
làm cốt”.
“Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin.
Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản, cái cốt lõi, cái bản
chất để hiểu đúng và hành động đúng. Đó là thế giới quan, phương pháp luận của
Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng,
sáng tạo, không rập khuôn. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một
sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước
XHCN, trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin
một cách rập khuôn, không linh hoạt.
Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin, đấu tranh chống
những luận điểm cơ hội, xuyên tạc, kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa
Mác-Lênin. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại
đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế, “có lý có tình”.
* Khi đã có Đảng lãnh đạo, Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này
đến thành công khác. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách
mạng, thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. Những nguyên tắc đó là:
- Nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
- Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác.
- Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Trong những nguyên tắc ấy, chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một
nguyên tắc nào, tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập
trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ
tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò
chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức
mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết, không bảo thủ và không độc đoán,
chuyên chế, hách dịch, cửa quyền, v.v Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân
chủ “quá trớn”, đề phòng bè lũ bán nước, phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để
dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng, đòi hỏi đa nguyên, đa đảng, cho nên dân chủ
nhưng cũng phải tập trung. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau,
khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”.
Xét về tính phát triển, Đảng cũng như một con người, Đảng muốn phát
triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. Nếu như năm 1986, Đảng
không thẳng thắn nhận định những sai sót, và tự nhận định rằng chính sách đối
ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây
giờ, khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày
hôm nay. Một người sống có ít quan hệ với những người khác, hẳn sẽ ít cơ hội
phát triển hơn. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tự phê bình phải thành khẩn, thành
tâm, không “giấu bệnh, sợ thuốc”. Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”,
“không thêm bớt”. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng, đi lên, có
lí có tình, không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường
xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. Cũng như thế, việc chấp hành kỷ luật
nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. Và nếu như
thực hiện “dân chủ” tốt, thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. Trong
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết
là điểm Mẹ”, điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. Như thế chúng ta có
thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong
Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân
thắng lợi của Cách mạng, Người nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công”.
*Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu, trong cuốn
“Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một
người cách mệnh”. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người
Việt Nam hiện đại, Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây, đề ra những
phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước,
hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô
tư và Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung”. Trước hết, mỗi con người Việt
Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó, và trong công tác xây dựng Đảng
Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục
tiêu, lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp Cách
mạng. Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, bên
cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức Cách mạng, không
ngừng nâng cao đạo đức và năng lực, Người thường căn dặn: “Có đức mà không
có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Rõ
ràng, trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức, Người vẫn luôn nhấn mạnh vai
trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ, Hậu
học Văn”.
*Nhà nước của ta là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, người dân làm
chủ, trong đó “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì thế Đảng vừa là người lãnh
đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng phải “tăng cường mối
quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”, nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng
nâng cao đời sống của nhân dân”. Đảng muốn thực hiện đường lối, chủ trương,
chính sách thì phải thuận lòng dân, cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận
tốt thì việc gì cũng dễ, dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. Gần
dân, quan tâm đến lợi ích, đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định:
“Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ
nhất cũng phải tránh”.
*Cuối cùng, công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải
thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn”. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm
vụ khác nhau, Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình, thời cơ và nhiệm vụ.
Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại
Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể
hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ
chức, đạo đức, lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa,
biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ tư cách, phẩm
chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời Đảng
phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. Muốn làm
được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập
trung” trong nội bộ, phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh
toàn dân tộc.
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ
dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã
hội, tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có.
Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào
những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ, càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối
kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . Mọi du khách
năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình
hơn cả vì sự ổn định chính trị”. Tuy nhiên, những thế lực thù địch và bè lũ phản
động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn, vì thế Đảng ta phải thật sự
trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách
mạng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xây dựng khối Đại đoàn kết vững
chắc, luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại.
Bản thân tôi là một Đảng viên, ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu, học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống, qua đợt
học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn
mang ý nghĩa triết học sâu sắc, nếu như áp dụng vào việc tổ chức, phát triển cuộc
sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. Ví dụ: Chúng ta vẫn
thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế, những nguyên tắc xây
dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu, nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình –
Gia đình cũng là một tổ chức, chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết
các Nguyên tắc của Người, một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập
trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ, vợ chồng không tôn trọng lẫn
nhau, nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì
người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng, độc đoán, bảo thủ chuyên
quyền.
Bản thân tôi, sau khi học xong chủ đề này, lấy những tư tưởng của Người đối
chiếu với bản thân mình, tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công
việc là Giáo viên đứng lớp, thường xuyên tiếp xúc với học trò, tôi luôn nhấn mạnh
với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng,
nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay
là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn
kết của toàn dân tộc. Các em là Tương lai của Đất nước, “Anh hùng không có đọ
tuổi”, cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng, học tập
theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
tùy theo sức của mình, ”
Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán
triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ
đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình,
bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu
xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng
cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để
và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân
chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng
như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,
Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những
nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như
tự phê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu
tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Và
tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ…
Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững
mạnh” là đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức
nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng
ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con
người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc.
Nguồn trích dẫn (0)
hứ ba, 27/04/2010 14:51 pm
ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN HOÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ NỘI VỤ Sơn Hoà ngày 21 tháng 4 năm 2010
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
BẢN THU HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
Rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên
về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

Họ và tên:
Ngày sinh: 16 – 10 – 1972
Công việc được giao năm 2010:
Chức vụ trong đảng: PBT Chi Bộ;
Chức vụ trong cơ quan: Quyền Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.
Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Đảng trong toàn thể cán
bộ, Đảng viên và nhân dân, đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm nay – 2010; Ban chỉ đạo Trung ương cuộc
vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chuyên
đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch,
vững mạnh “là đạo đức, là văn minh””, với công tác gắn tổ chức và tiến hành Đại Hội
Đảng bộ các cấp năm 2010, tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được
thông qua nhận thức và tự liên hệ bản thân như sau:
* Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
đối với tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Bản thân hết sức tâm đắc và nhiệt
tình hưởng ứng để nghiên cứu và học tập. Thiết nghĩ rằng cuộc vận động này có ý nghĩa
chính trị sâu sắc, được mở ra rất đúng lúc; Vì hiện nay trong Đảng ta, nhân dân ta, quân đội
ta, nói cụ thể nhà nước ta có rất rất nhiều những hình ảnh, những con người có cuộc sống
cao thượng, họ lo toan cho đất nước cho sự nghiệp cách mạng, luôn luôn làm được nhiều
việc thiện, vì Tổ Quốc chấp nhận huy sinh, là những tấm gương cho nhiều người noi theo.
Nhưng ngược lại cũng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa
biến chất, làm sâu mọt đục khét, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng.
* Chuyên đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng những sự kiện
trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120
năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước,
kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những
sự kiện trọng đại ấy, và những thành quả của ngày hôm nay, chúng ta có được, phần lớn
đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài
tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự
nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối
đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức
chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đồng thời
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con
đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã
hội công bằng dân chủ văn minh".
* Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vÒ xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh,“ là
đạo đức, là văn minh” cụ thể là:
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm
chủ yếu sau:
+ Cách mạng Việt Nam "trước hết phải có đảng cách mệnh". “Đảng muốn vững thì
phải có chủ nghĩa làm cốt";
+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng:
Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc
tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng;
+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng
xứng đáng "là đạo đức, là văn minh";
+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân. Đảng ta gắn bó với dân vì
"Đảng là con nòi của nhân dân"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ
quốc". Người nói: " Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của
nhân dân;
+ Mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân
dân, chứ không phải "dán lên trán hai chữ cộng sản" là được dân tin, dân yêu, dân kính,
dân phục";
+ Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là yêu cầu của sự nghiệp cách
mạng của Đảng, của dân tộc.
* Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang
đứng trước những biến cố, sự thay đổi của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn
của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá
hoại, lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như
thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng
cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch,
vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
Với nhận thức chung đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính
sau đây:
Một là; Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi
mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;
  n g ta là   n g cm quyn. Nng lc cm quyn ca   n g là s tng hòa trình   ,
kh nng, bn lnh chính tr   gii quyt các yêu cu, nhim v do tình hình   t n c và
th gii   t ra, nhm lãnh   o toàn dân thc hin mc tiêu “Dân giàu, n  c mnh, xã hi
công bng, dân ch, vn minh”.
Hai là; Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp;
Trong s nghip   i mi   t n c, s suy yu, thoái hóa, bin cht ca t chc
  n g, làm cho vai trò cm quyn ca   n g b suy gim, có th dn   n mt n  nh chính
tr - xã hi là mt nguy c ln. Chm lo xây dng   ng trong sch, vng mnh là i u kin
tiên quyt   gi vng n  nh chính tr - xã hi, phát trin kinh t, vn hóa theo  nh
h  ng xã hi ch ngha.
Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then
chốt
1. Đy mnh và nâng cao hiu qu ca nghiên cu lý lun, tng kt thc tin, thu hút
và phát huy tim nng trí tu ca toàn dân tc. Trong thc hin nhim v này, cn quán
trit t t  ng H Chí Minh: Xây dng xã hi mi là công vic “rt to ln, nng n, và phc
tp, mà cng là rt v vang.   giành ly thng li trong cuc chin   u khng l ny cn
phi   ng viên toàn dân, t chc và giáo dc toàn dân, da vào lc l  ng v   i ca toàn
dân”;
2. Cn   c bit coi trng xây dng   i ng cán b,   ng viên. Trong i u kin c
ch kinh t th tr ng và hi nhp quc t hin nay, xy dng   i ng cán b,   ng viên có
    c   tài,  y tinh thn trách nhim tr  c   n g, tr c dân tc, nng   ng, dám ngh,
dám làm, không ch là s quan tâm, phát huy nhân t con ng  i trong   ng, mà còn  
phát huy sc mnh ca toàn dân tc, vn   có ý ngha quyt  nh  n thành bi ca c s
nghip cách mng;
3. Kiên quyt   u tranh, khc phc tình trng suy thoái v t t  ng chính tr,   o
  c, li sng, tham nhng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cc khác  trong   n g và ngoài
xã hi.
Ba là; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh đạo của
đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu những ý kiến của
các tổ chức để bổ xung, phát triển, i u chnh    n g li, ch tr  ng;
Bốn là; Giải quyết tốt mối quan hệ với dân, T t  ng H Chí Minh v ch tr  ng
tp hp tt thy nhng ng  i yêu n  c vào s nghip cách mng, xy dng mi quan h
mu tht gia   n g vi dân có ý ngha ln v lý lun và thc tin trong công tác xây dng
  ng, cn    c quán trit và t chc thc hin tt  tt c các cp, các ngành; phải lấy lợi
ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu, cán bộ đảng
viên công chức phải là công bộc của dân;
Năm là; Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng;
Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao,
uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt sử lí các vấn
đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.
Bản thân tôi là Đảng viên, trước hết tôi rất tâm đắc về nghiên cứu, tìm tòi và học tập
tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững
mạnh, nhằm để nhận xét và đánh lại bản thân mình trong thời gian học tập, để khắc phục
những cái chưa đạt được và có định hướng phát huy những mặt tốt hơn trong những năm
tiếp theo.
Bên cạnh đó những ưu điểm, nhược điểm của bản thân cần phải thẳng thắn, mạnh
dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình, còn né tránh, cả nể, chưa
kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa
học, chưa hệ thống. Công việc nhiều, có lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ
mỉ…
Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” là
đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn
về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng
cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn
động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác
đã chọn một cách vững chắc. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách
mạng đặt lợi ích lên trên hết; Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách
mạng nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình có sai lầm thì sửa chữa, khắc phục;
luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự tổ
quốc;
Việc chuẩn bị tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ tăng cường sự đoàn kết giữ
vững kỉ luật, coi trọng chất lượng. N©ng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu
khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.
Phải vn dng tt t t  ng, tm g  ng   o   c H Chí Minh v xây d   ng trong sch,
vng mnh, “là   o   c, là vn minh” trong t chc   i hi   ng các cp tin ti  i Hi
XI có ý ngha rt thit thc trong xây dng   ng, trong thc hin Cuc vn   ng “ Hc tp
và làm theo tm g  ng   o   c H Chí Minh” hin nay; áp ng yêu cu chung ca công
cuc   i mi, s nghip công nghip hóa, hin   i hóa   t n c.
…………., ngày …… tháng ……… năm 2010
BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự
trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”
Họ và tên: …………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững
mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng
đạo đức, lối sống của bản thân như sau:
1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học
tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh :
Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng,
toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to
lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được
sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối
sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển
khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo
đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong
sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo
đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về
chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải
pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng
và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp
phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của
Đảng.
2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật
sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:
Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để
lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn,
nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách
thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy
đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng
đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn
hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau::
- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề
ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi
bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 .
- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ
then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc
tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của
chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất
sắc.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương
nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của
nhân dân ở địạ phương.
- Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương
được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban
hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của
dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn
chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng
cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần
chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu
quả côgn tác xây dựng Đảng.
– Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các
đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp
đạt kết quả tốt.
Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn
kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng.
Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh
đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.
Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung.
Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn
thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả
năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết
qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.
3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư
tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch
vứng mạnh là đạo đức, là văn minh :
a. ưu điểm :
- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận
hồ sơ một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi
luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn
nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện
trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn ngừng
học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao.
- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc :
+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể,
của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức.
+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực
bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân
thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu
khuyết điểm…
+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm,
noó nhiều làm ít.
+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.
- Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh :
+ Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên
tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.
+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện
xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia
đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.
b. Nhược điểm :
- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.
4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống cảu bản thân theo
gương chủ tịch Hồ Chí Minh :
Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người
gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn
gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công
việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của
người Đảng viên Đảng cộng sản.
Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho
đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.
Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng
Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ
nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới :
Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.
Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự”
nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại,
không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho
Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ
vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của
Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình.
Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình,
gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm
nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách
mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải
phóng loài người.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô
tư”.
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí
Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn
phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại
bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra
cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho
nước cho dân”.
Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có
đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự
của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc,
của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải
đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công
vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
http://Thuviengiadinh.com (Sưu tầm bài viết của Hồ Thị Thi)
Tags: Hồ Chí Minh, Tài liệu, tài liệu, Tư tưởng.bài thu hoạch, văn minh, đạo đức
Related posts
• Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững
mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3) (0)
• Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững
mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2) (0)
• Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần III) (3)
• Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần IV) (3)
• Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần II) (3)
2
BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
Họ và tên: TRẦN THỊ VƯƠNG NHI, Chi bộ: trường THPT Nguyễn Trãi
1. Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta
trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”
1.1. Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã
căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm
với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền,
Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều
vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng,
của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ
với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo
cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin
tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại.
Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân,
“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là
gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện
là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách
mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây
dựng đường lối của Đảng. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những
đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân
dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi
ích của nhân dân.
Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái
hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến
người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham
ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người,
ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai
vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa
vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây
dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của
công cuộc đổi mới đất nước.
1.2. Đảng là đạo đức, là văn minh:
Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp
nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó
là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với
nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính
cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn
nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.
Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên,
do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là
một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải
thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng
vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có
biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là
biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách
mạng.
Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói “Đảng ta là văn minh” có thể
bao gồm một số nội dung sau đây:
Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội
Việt Nam (đầu thế kỷ 20), Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có
tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời
kỳ đó.
Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung
thành, quang minh chính đại, chung thuỷ, trước sau như một đều nhất quán một
tinh thần yêu chuộng hoà bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, vì độc lập cho Tổ
quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng,
hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới.
Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo
thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất nhất, nói không đi đôi với làm, nói một
đằng làm một nẻo…
Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội
cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó nhân
danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi
biểu hiện của cái ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận
tinh hoa của xã hội, là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh
để chống dã man, tàn bạo.
Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không
phải chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và
dựng xây một xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới –
văn minh cộng sản chủ nghĩa.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được
thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến
mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn
kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo
và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng
giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.
2. Ý kiến đề xuất của cá nhân để góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong
sạch, vững mạnh, ‘là đạo đức, là văn minh”
2.1. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”
chúng ta cần làm những việc sau
- Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng.
- Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.
- Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
- Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi
theo.
- Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
- Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.
- Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ.
- Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân
dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân
kính, dân phục.
- Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao
đời sống của nhân dân”.
2.2. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ công
tác của bản thân và đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên
Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô
tư”.
Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên có
đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự
của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc,
của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải
đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công
vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
TRẦN THỊ VƯƠNG NHI, Chi bộ: trường THPT Nguyễn Trãi
BÀI THU HOẠCH
THựC HIệN CUộC VậN ĐộNG “ HọC TậP VÀ LÀM THEO TấM
GƯƠNGĐạO ĐứC Hồ CHÍ MINH” Về XÂY DựNG ĐảNG TA THựC Sự
TRONG SạCH VữNG MạNH LÀ ĐạO ĐứC LÀ VĂN MINH”
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta
thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận
thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:
. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch
Hồ Chí Minh :
Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ
chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc
hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả
bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối
sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng
ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng
ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách
mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm
của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng,
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng
và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành
công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.
2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững
mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:
Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong
điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt
thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ
chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng
ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các
nội dung và công việc chính sau::
- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải
pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 .
- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các
ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên
phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với
nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất
sắc.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính
quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm
lo công việc của nhân dân ở địạ phương.
- Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy
lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên,
công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực
làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí;
thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng
cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần
chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng.
– Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các đảng viên, cán bộ tham
gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt.
Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ
cương, coi trọng chất lượng.
Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong
thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.
Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn
về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng,
trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả
năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong
sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.
3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh :
a. ưu điểm :
- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa, hang
ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư
cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau
dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về
chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc :
+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả
cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không
phô trương hình thức.
+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ
đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa
thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm…
+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều làm ít.
+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.
- Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :
+ Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không
kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.
+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những
động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia
đình văn hoá.
b. Nhược điểm :
- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.
4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống cảu bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí
Minh :
Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với
niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng
sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập
trường của người Đảng viên Đảng cộng sản.
Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để
cùng tiến bộ.
Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày
nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch
Hồ Chí Minh kính yêu.
5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới :
Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo
đức cách mạng”.
Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội
dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải:
“Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho
Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và
của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân
dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của
người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức
cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước,
làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới,
như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân
dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán
bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.
Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật
trung thành của nhân dân”.
Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài,
trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của
Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng
viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×