Tải bản đầy đủ

Chứng nhận hợp quy áp dụng đối với tất cả các sản phẩm trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu pdf

Chứng nhận hợp quy áp dụng đối với tất cả các sản
phẩm trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ
thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập
khẩu
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Viễn thông và Internet
Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện
Phát thanh và truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Chứng nhận, Trung tâm kiểm định và chứng nhận 2, Trung tâm kiểm
định và chứng nhận 3
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ (không quá 30 ngày
trong trường hợp đặc biệt)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.

Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước Mô tả bước

1.

Chuẩn bị hồ

Tổ chức cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị chứng nhận
hợp quy theo các bước sau:
- Tự lấy mẫu sản phẩm và thực hiện đo kiểm tại các đơn vị
đo kiểm được chỉ định hoặc thừa nhận

Tên bước Mô tả bước

- Khai báo đầy đủ, chính xác thông tin vào đơn đề nghị
chứng nhận hợp quy
- Chuẩn bị các giấy tờ khác theo yêu cầu trong thành phần
hồ sơ
2.

Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy tại
các Tổ chức chứng nhận thuộc Cục Quản lý chất lượng
Công nghệ thông tin và truyền thông ở các địa chỉ sau:
a. TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN
Địa chỉ: Toà nhà Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông
tin và truyền thông
Yên Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội
b. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2
Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 – Thành phố
Hồ Chí Minh
c. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3


Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản – Đà Nẵng

3.

Tiếp nhận hồ
sơ và đánh giá

Tổ chức chứng nhận:
- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ
- Đánh giá sự phù hợp của mẫu sản phẩm

4.

Trả kết quả
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Tên bước Mô tả bước

hợp lệ, Tổ chức chứng nhận cáp Giấy chứng nhận có thời
hạn tối đa 03 năm cho từng chủng loại sản phẩm của tổ
chức, cá nhân đề nghị chứng nhận
- Trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Tổ chức
chứng nhận thông báo bằng văn bản cho các tổ chức cá nhân
đề nghị chứng nhận và nêu rõ lí do

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy

2.

Bản sao giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy
điịnh của pháp luật

3.

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu,
các thông tin ký thuật của sản phẩm, ảnh chụo bên ngoài, hãng sản xuất

Thành phần hồ sơ

4.

Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định
tại khoản 1 và 3 Điều 5 của Thông tư 06/2009/TT-BTTTT cấp cho các tổ
chức, cá nhân và được cấp trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ

5.

Bản sao chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (đối với sản
phẩm sản xuất trong nước)

Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×