Tải bản đầy đủ

Luận văn văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn nam cường

Company
LOGO
E d i t y o u r s l o g a n h e r e
For Outdoor Advertising
Contact: 0949 46 46 46
Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn
Hoàn thiện công tác
quản lý chi phí dự án
đầu tư xây dựng công
trình tại Tập đoàn Nam
Cường
NGUYỄN THỊ HẬU
LUẬN VĂN
THẠC SỸ KINH TẾ
Company LOGO
Sự cần thiết của đề tài
 Do đặc thù của ngành xây dựng nên đa số các công trình
xây dựng đều có quy mô lớn, chi phí lớn, thời gian xây
dựng và khai thác dài. Nguồn vốn dành cho xây dựng
thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách hàng năm của
Nhà nước cũng như kế hoạch vốn hàng năm của doanh

nghiệp. Chi phí xây dựng là một trong bốn mục tiêu hàng
đầu của một dự án. Vì vậy công tác quản lý chi phí trong
các dự án xây dựng luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư
quan tâm.

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và trước những thay
đổi chính sách vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động đầu tư
xây dựng, Tập đoàn Nam Cường cũng cần có những điều
chỉnh về chiến lược sản xuất kinh doanh và công tác quản
lý để phù hợp với tình hình. Cũng như đại đa số các doanh
nghiệp xây dựng khác, quản lý chi phí trong các dự án xây
dựng trong môi trường ngày càng cạnh tranh và khó khăn
hiện nay đang là vấn đề mà Tập đoàn quan tâm.
Company LOGO
Mục tiêu của luận văn

Hệ thống lý thuyết về quản lý chi phí trong các
dự án đầu tư xây dựng công trình.

Vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng công
tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác
quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng
công trình tại Tập đoàn Nam Cường.
Company LOGO
Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác
quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng
công trình tại Tập đoàn Nam Cường.

Phạm vi nghiên cứu
Các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập
đoàn Nam Cường
Company LOGO
1
2
3
Tổng quan về quản lý chi phí dự án đầu tư xây
dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường
Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu
tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam
Cường
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý
chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại
Tập đoàn Nam Cường
Nội dung luận văn
Company LOGO
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả
sản phẩm xây dựng công trình
 Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư
xây dựng công trình

Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản
phẩm xây dựng và công tác quản lý chi
phí
Chương I:
Company LOGO
Mt s vn chung v chi phớ v giỏ c
sn phm xõy dng cụng trỡnh

c im ca th trng xõy dng, sn phm xõy
dng, quỏ trỡnh sn xut sn phm xõy dng v cụng
ngh xõy dng:
Chng I:
Đặc điểm
Thị trờng xây dựng
1
Độc quyền
Nhà nớc là Chủ đầu t lớn nhất
Tuân theo quy luật kinh tế
Sản phẩm xây dựng
2
Độc nhất, đơn chiếc
Quy mô lớn
Kỹ thuật phức tạp
Chịu ảnh hởng của môi trờng

Sản xuất xây dựng
3
Công nghệ xây dựng
4
Thời gian xây dựng dài
Vốn lớn
Chịu ảnh hởng của môi trờng tự nhiên
Tổ chức xây dựng phức tạp
Không ổn định,
Sử dụng nhiều công nghệ
Công nghệ thay đổi nhanh
Lao động có trình độ cao
Company LOGO
Mt s vn chung v chi phớ v giỏ c
sn phm xõy dng cụng trỡnh

c im ca giỏ c sn phm xõy dng
Chng I:
Đặc điểm giá sản phẩm xây dựng
Mang tính cá biệt
Hình thành trớc khi sản phẩm ra đời
Hình thành dần trong quá trình đầu t
Hình thành chủ yếu thông qua đấu thầu và hợp đồng kinh tế
Company LOGO
Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản
phẩm xây dựng công trình

Chi phí xây dựng
– Chi phí xây dựng công trình có thể hiểu là biểu
hiện bằng tiền của toàn bộ lao động quá khứ và
lao động sống tiêu hao trong quá trình sản xuất
sản phẩm xây dựng.

Chi phí xây dựng chính là giá trị của các nguồn lực
tiêu hao để tạo thành sản phẩm xây dựng. Các
nguồn lực này bao gồm: các nguồn lực hữu hình
và các nguồn lực vô hình.
Chương I:
Company LOGO
Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản
phẩm xây dựng công trình

Giá cả sản phẩm xây dựng
– Giá sản phẩm xây dựng của dự án đầu tư xây
dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới,
xây dựng lại hay trang bị lại kỹ thuật cho công
trình.

Giá xây dựng của công trình được biểu thị bằng
các tên gọi khác nhau (các chỉ tiêu giá khác nhau)
và được xác định chính xác dần theo từng giai
đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình.
Chương I:
Company LOGO
Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả
sản phẩm xây dựng công trình
Chương I:
Các bước trong quá trình đầu tư Thiết kế 1
bước
Thiết kế 2
bước
Thiết kế 3
bước
Chỉ tiêu giá
Chuẩn bị
đầu tư
Báo cáo đầu tư xây
dựng
Thiết kế sơ bộ
Sơ bộ tổng mức đầu tư
Báo cáo kinh tế – kỹ
thuật
Thiết kế
BVTC
Tổng mức đầu tư/ Dự toán
XDCT
Dự án đầu tư Thiết kế cơ sở Thiết kế CS
Tổng mức đầu tư
Thực hiện
đầu tư
Thiết kế Thiết kế
BVTC
Thiết kế KT
Dự toán XDCT /Dự toán
chi phí xây dựng
Thiết kế
BVTC
Lập kế hoạch đấu
thầu
Giá gói thầu
Lập hồ sơ dự thầu
Giá dự thầu
Đánh giá, lựa chọn
nhà thầu
- Giá đánh giá
- Giá đề nghị trúng thầu
- Giá trúng thầu
- Giá ký kết hợp đồng
Thi công xây dựng
công trình
- Dự toán thi công
- Giá thanh toán
- Giá quyết toán hợp đồng
Kết thúc
xây dựng,
- Giá quyết toán vốn đầu

Bảng 1-1: Các chỉ tiêu giá sản phẩm xây dựng và các bước thiết
kế theo các giai đoạn của quá trình đầu tư
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Khái niệm quản lý chi phí
Quản lý chi phí là một trong các nội dung cơ bản
của quản lý dự án, bao gồm: quản lý phạm vi,
quản lý chi phí, quản lý chất lượng, và quản lý thời
gian. Các lĩnh vực quản lý này luôn có quan hệ
tương tác và ảnh hưởng đến mục tiêu thành công
của dự án
Quản lý chi phí dự án được định nghĩa như sau:
“Quản lý chi phí dự án là tập hợp các biện
pháp quản lý nhằm đảm bảo dự án được
hoàn thành trong phạm vi ngân sách
được duyệt.”
Chương I:
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Vai trò của công tác quản lý chi phí
Mục tiêu cụ thể:
-
Xác định và đảm bảo chi phí thực hiện dự án
không vượt quá khoản chi phí dự tính.
-
Giúp giảm thiểu các thất thoát, lãng phí, tiêu hao
các nguồn lực một các có hiệu quả nhất và cũng
cho phép nâng cao giá trị của sản phẩm tạo ra
hoặc các khoản thu từ dự án.
-
Cung cấp các cơ sở dữ liệu giúp nhà quản lý dự
báo và đưa ra các quyết định quản lý
Mục tiêu bao trùm:
Thành công của dự án với việc thực hiện được mục
tiêu chung của dự án.
Chương I:
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình
An toàn
Chi phí
Tiến độ
Chất
lượng
công
trình
Chương I:
Mối quan hệ giữa các mục tiêu của dự án
Mục tiêu dự án
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Nguyên tắc quản lý chi phí
– Nguyên tắc 1: Quản lý chi phí dự án đầu tư phải đảm
bảo mục tiêu và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng
– Nguyên tắc 2: Quản lý chi phí dự án đầu tư theo từng
công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng
công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các
quy định của nhà nước.

Nguyên tắc 3: Cơ chế quản lý chi phí xây dựng phải
thích hợp với sự biến động của giá cả xây dựng.

Nguyên tắc 4: Công tác quản lý chi phí xây dựng phải
nắm vững đặc điểm của giá cả xây dựng.

Nguyên tắc 5: Giá cả phải đảm bảo tính đúng, đủ, hợp
lý, phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường.

Nguyên tắc 6: Nhà nước có vai trò kép trong quản lý
chi phí xây dựng, bao gồm vai trò quản lý nhà nước và
vai trò chủ đầu tư (người bỏ vốn). Trong quản lý chi phí
xây dựng cần phân biệt rõ hai vai trò này
.
Chương I:
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Nội dung của công tác quản lý chi phí các dự
án đầu tư xây dựng công trình
Quản lý chi phí bao gồm các nội dung sau:
– Dự toán chi phí

Lập kế hoạch chi phí

Kiểm soát chi phí
Chương I:
Dự toán chi
phí
Kế hoạch chi
phí
Quy trình quản lý chi phí
Hình 1-2: Quy trình quản lý chi phí
Kiểm soát
chi phí
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Dự toán chi phí

Dự toán chi phí là việc tính toán trước các chi phí
dự kiến để thực hiện dự án.
– Đối với hoạt động xây dựng, dự toán chi phí chính
là việc xác định các chỉ tiêu giá trong quá trình
đầu tư.

Vai trò của dự toán chi phí
Công tác dự toán có vai trò rất quan trọng đối với
Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý có thẩm
quyền trong việc quản lý và kiểm soát chi phí
trong hoạt động xây dựng
Chương I:
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Dự toán chi phí
Chương I:
Hình 1-3: Quá trình dự toán
Đầu vào
Bảng khối lượng
(WBS)
Định mức kinh tế –
kỹ thuật
Độ dài thời gian xây
dựng
Số liệu thống kê
Giá của yếu tố đầu
vào
Bản vẽ thiết kế
Rủi ro
Phương pháp/ công
cụ
Dựa vào bản vẽ thiết
kế và định mức
Dựa vào chỉ tiêu
công suất hoặc năng
lực khai thác
Dựa vào dự án tương
tự
Phần mềm dự toán
Dựa vào mô hình
toán học
Đầu ra
Dự toán
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Lập kế hoạch chi phí
Kế hoạch chi phí là bảng thể hiện phân bổ chi phí
cho từng thành phần chi phí hoặc theo từng giai
đoạn xây dựng.

Kế hoạch chi phí theo thành phần chi phí bao
gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí giải
phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư
vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự
phòng.

Đối với chi phí xây dựng còn được phân bổ theo
từng hạng mục, bộ phận công trình

Vai trò của kế hoạch chi phí
Làm căn cứ để kiểm soát chi phí dự án đầu tư xây
dựng công trình.
Chương I:
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Lập kế hoạch chi phí
Chương I:
Đầu vào
Dự toán
Bảng khối lượng
(WBS)
Tiến độ xây dựng
Khả năng huy
động nguồn lực
Phương pháp/
công cụ
Đầu ra
Kế hoạch chi
phí
Đường giới
hạn chi phí
Hình 1-7: Quá trình lập kế hoạch chi
phí
Phần mềm
máy tính
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Lập kế hoạch chi phí
Đầu ra:
-
Kế hoạch chi phí dạng bảng
-
Đường giới hạn chi phí
Chương I:
Đường giới hạn chi phí
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giai đoạn
Chi phí
+ Đường giới hạn
chi phí tích luỹ -
đường cong chữ S
+ Đường giới hạn
chi phí dạng cột
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Kiểm soát chi phí
Kiểm soát chi phí xây dựng còn được hiểu là điều
khiển việc hình thành chi phí, giá xây dựng công
trình sao cho không phá vỡ hạn mức đã được xác
định trong từng giai đoạn.

Sự cần thiết của kiểm soát chi phí là do:

Tình trạng các công trình xây dựng thường xuyên
phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán và phát
sinh chi phí trong quá trình thực hiện còn diễn ra
khá phổ biến, đặc biệt là các công trình sử dụng
vốn nhà nước.

Yêu cầu của chủ đầu tư về mục tiêu và hiệu quả
đầu tư

Yêu tố môi trường thay đổi nhanh: công nghệ, giá
cả,…

Các nguyên nhân khác: sự tham gia của nhiều chủ
thể, tiêu cực,…
Chương I:
Company LOGO
Qun lý chi phớ trong cỏc d ỏn u t xõy
dng cụng trỡnh

Kim soỏt chi phớ
Chng I:
Nội dung kiểm soát chi phí
Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý
Theo dõi tình hình thực hiện chi phí
Quản lý thay đổi chi phí
Dự báo chi phí thực hiện
Ngăn chặn quyết định sai lầm
Tập hợp đầy đủ, chính xác
Thông tin cho các bên liên quan
Dự toán chi phí
Kế hoạch chi phí
Lập báo cáo
Phát hiện sai lệch
Báo cáo
Biên bản thay đổi chi phí
Trách nhiệm và quyền hạn của các bên
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Kiểm soát chi phí
Chương I:
Hình 1-9: Quy trình kiểm soát chi phí
Đầu vào
Đường giới hạn chi phí
Báo cáo thực hiện
Yêu cầu thay đổi
Số liệu thống kê
Kế hoạch chi phí
Bảng biểu tính toán
Rủi ro
Phương pháp/ công cụ
Hệ thống kiểm soát
thay đổi chi phí
Hệ thống giá trị thu
được
Phần mềm kiểm soát
Đầu ra
Dự toán chi phí đã
điều chỉnh
Cập nhật kế hoạch
chi phí
Ước tính dự toán
hoàn thành
Quyết toán
Bài học kinh nghiệm
Văn bản pháp luật
Hệ thống kiểm soát
thanh toán chi phí
Company LOGO
Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây
dựng công trình

Kiểm soát chi phí
Phương pháp và công cụ
Chương I:
Hệ thống kiểm soát
thay đổi chi phí
Hệ thống kiểm soát
thanh toán chi phí
Kiểm soát chi phí theo
Hệ thống giá trị thu được
Hệ thống
kiểm soát
chi phí
Hệ thống
kiểm soát
chi phí

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×