Tải bản đầy đủ

Giáo án toán mầm non 2 ppt


Chủ đề: TỔ ẤM GIA ĐÌNH
Tên hoạt động: BÉ CHƠI VỚI
HÌNH KHỐI – ÔN KHỐI CẦU,
KHỐI TRỤ, KHỐI CHỮ NHẬT,
KHỐI VUÔNG
Lứa tuổi : trẻ 5 tuổi
Thời gian: 25 phút
Người dạy: HÀ THỊ BÉ DIỄM
(lớp ĐHGDMN08A)

1 2
Khối cầu
Khung của khối cầu.
Khung của khối cầu.
1. Mặt tròn bao quanh.
1. Mặt tròn bao quanh.
2. Khối cầu có thể lăn.
2. Khối cầu có thể lăn.

1 3 42

Khối trụ
Khung của khối trụ.
Khung của khối trụ.
1. Mặt trên và mặt đáy.
1. Mặt trên và mặt đáy.
2. Mặt tròn bao quanh.
2. Mặt tròn bao quanh.
3. Khối trụ có thể trượt.
3. Khối trụ có thể trượt.
4. Khối trụ có thể lật và lăn.
4. Khối trụ có thể lật và lăn.

Khung của khối vuông.
Khung của khối vuông.
1. Mặt trên và mặt đáy.
1. Mặt trên và mặt đáy.
2. Hai mặt hai bên.
2. Hai mặt hai bên.
3. Mặt sau và mặt trước.
3. Mặt sau và mặt trước.
4. Khối vuông có thể lật.
4. Khối vuông có thể lật.
5. Khối vuông có thể trượt.
5. Khối vuông có thể trượt.
1 2
Khối vuông
543

Khung của khối chữ
Khung của khối chữ
nhật.
nhật.
1. Mặt trên và mặt đáy.
1. Mặt trên và mặt đáy.
2. Hai mặt hai bên.
2. Hai mặt hai bên.
3. Mặt sau và mặt trước.
3. Mặt sau và mặt trước.
4. Khối chữ nhật có thể
4. Khối chữ nhật có thể
lật.
lật.
5. Khối chữ nhật có thể trượt.
5. Khối chữ nhật có thể trượt.
1 2
Khối chữ nhật
543


x b c
r
f s
xx bb cc
rr
ff ss

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×