Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng HS yếu kém môn Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
A. Đặt vấn đề
Đất nớc đang chuyển mình trớc sự phát triển không ngừng của nhân loại. Ngành Giáo dục -
Đào tạo cũng không ngừng lớn mạnh để cung cấp cho x hội nguồn lực lớn nhất, quý báu nhất,ã
trong đó có nguồn lực trí tuệ - nguồn lực con ngời Việt Nam. Những chủ nhân tơng lai của đất nớc
phải là những con ngời biết hành động một cách năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh trớc sự
phát triển của khoa học công nghệ, sự biến đổi không ngừng của x hội. Từng ngã ời dân Việt Nam
hiếu học, mỗi gia đình và toàn x hội coi trọng học vấn. Đảng ta xác định Giáo dục là quốc sáchã
hàng đầu. Đổi mới giáo dục đóng vai trò quan trọng cấp thiết trong giáo dục phổ thông.Đổi mới
giáo dục là nền tảng, là động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc để Việt Nam
từng bớc vững vàng khi hội nhập nền kinh tế thế giới, vững vàng trớc sự phát triển khoa học công
nghệ của nhân loại.
Từ năm học 2002-2003 Bộ giáo dục đào tạo đ thực hiện cuộc cách mạng về giáo dục, đổiã
mới cả nội dung và phơng pháp dạy học. Năm học 2006-2007 vừa qua là năm đầu tiên ngành
GD- ĐT triển khai cuộc vận động lớn Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục. Cuộc vận động này đ đã ợc toàn x hội hã ởng ứng, làm thay đổi nhiều mặt hệ thống giáo
dục, đem lại những thành công đáng ghi nhận. Từ những thành công khi triển khai cuộc vân động
lớn Hai không, năm học 2007-2008 này, Bộ GD - ĐT thêm vào cuộc vận động đó hai nội dung
quan trọng là chống ngồi nhầm lớp của học sinh và vi phạm đạo đức nhà giáo. Đây cũng là
những điểm mấu chốt tiếp theo để việc dạy và học trong nhà trờng đi vào thực chất, để Ngành
giáo dục tự khẳng định đổi mới vì sự phát triển của đất nớc, của ngành, xây đắp nền móng cho

ngôi nhà giáo dục vơn cao.
Đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học đòi hỏi phải có sự đổi mới về phơng pháp dạy học,
là quá trình tích cực hoá hoạt động học tập tích cực của học sinh dới sự chỉ đạo hớng dẫn trực
tiếp của ngời giáo viên; học sinh phải tự giác, chủ động sáng tạo, vận dụng linh hoạt các kiến
thức đ thu nhận đã ợc một cách có hiệu quả vào thực tế nhằm nâng cao chất lợng trong nhà trờng.
Nền kinh tế thị trờng trong giai đoạn mới đang mở cửa, Tiếng Anh từ lâu đợc coi là ngôn ngữ
giao tiếp quan trọng, càng quan trọng hơn trong xu hớng hội nhập kinh tế ngày nay bởi học sinh
học tốt bộ môn này sẽ có điều kiện sử dụng ngôn ngữ quốc tế để học tập, giao tiếp, trao đổi
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
1
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
thông tin. Ngời thầy giáo phải nắm vững phơng pháp dạy học một cách vững chắc, vận dụng linh
hoạt các thao tác trong quá trình dạy học. Mỗi thầy cô giáo phải là tấm gơng sáng về đạo đức,
tấm gơng sáng về tự học và sáng tạo. Coi trọng kỳ vọng rất nhiều nhng bản thân từng nhà giáo
phải nỗ lực thật lớn mới có thể hoàn thiện mình trong nghề dạy học. Đặc biệt Tiếng Anh là bộ
môn đặc trng mang những nét đặc thù riêng, học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng
cao chất lợng dạy học bộ môn, nhất là việc giảm thiểu tỉ lệ học sinh yếu kém. Giáo viên Tiếng
Anh phải nỗ lực nh thế nào đây để nâng cao chất lợng học sinh yếu kém, thực hiện tốt nội dung
chống học sinh ngồi nhầm lớp trong cuộc vận động Hai không của Bộ GD-ĐT.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh, bản thân tôi đ nhiều đêm trăn trở làm sao đểã
những học sinh thuộc diện yếu kém có thể biết đọc, biết viết, biết giao tiếp bằng Tiếng Anh những
tình huống gần gũi trong cuộc sống. Phải chăng những học sinh này là những học sinh yếu lõi
không đợc quan tâm một cách thích đáng, do hoàn cảnh gia đình hay do các em lêu lỏng dẫn đến
mất gốc, chán nản, không thích học Vì vậy trong phạm vi của đề tài tôi xin đa ra một vài kinh
nghiệm của mình về Một số biện pháp để nâng cao chất lợng học sinh yếu - kém môn Tiếng
Anh
B. Nội dung
I. Cơ sở lý luận:
Nghị quyết Trung ơng khóa VII của Đảng đ xác định phải khuyến khích tự học phải ápã
dụng những phơng pháp giáo dục hiện đại để bồi dỡng cho học sinh năng lực t duy, sáng tạo,
năng lực giải quyết vấn đề .
Nghị quyết TW 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định Đổi mới phơng pháp giáo dục đào tạo, khắc
phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp
dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo
điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh .
Luật giáo dục cũng nêu rõ trong điều 28.2 Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,
tác động đến tình cảm, đem lại niềm hứng thú học tập cho học sinh .
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
2
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Ngành Giáo dục Lệ Thủy đ và đang chỉ đạo một cách tích cực hã ớng tới sự hoàn thiện về đổi mới
phơng pháp dạy học, thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội dung của Ngành Giáo
dục. Trong đó việc chống học sinh ngồi nhầm lớp đang là một vấn đề nóng bỏng và nan giải.
Với đối tợng học sinh yếu, đây quả là một bớc đột phá đặc biệt hết sức quan trọng mà ngời
giáo viên cần phải chuẩn bị hết sức kỹ càng công việc của mình, đòi hỏi nỗ lực không ngừng của
những ngời làm ngành Giáo dục và của toàn x hội.ã
Phơng pháp nâng cao chất lợng cho học sinh yếu kém lại là một vấn đề hết sức thiết thực và
quan trọng nhằm nâng cao chất lợng dạy học nói chung và bộ môn Tiếng Anh nói riêng ở bậc
THCS.
II. Tình hình thực tiễn.
1. Tình hình thực tế học sinh.
Từ những năm qua, theo phơng pháp đổi mới trong dạy và học, học sinh đợc học chơng trình,
sách giáo khoa mới; nhng đối tợng tiếp nhận vẫn chủ yếu là học sinh khá giỏi. Đối tợng học sinh
yếu cha nắm chắc kiến thức, học theo tính thụ động, chờ đợi kết quả của bạn mình đa ra. Nhiều
em rất ngại thực hành nói ở trên lớp, sợ nói ra sẽ bị sai. Một số em cha đọc thông viết thạo, thậm
chí không thích ghi chép bài học ở trên lớp cũng nh không làm bài tập về nhà. Phơng pháp học
cha phù hợp với tình hình đổi mới về giáo dục trong giai đoạn mới.
2. Thực tế của giáo viên trong cách hớng dẫn học sinh yếu học Tiếng Anh.
Trong những năm thực hiện đổi mới chơng trình, sách giáo khoa và phơng pháp dạy học bộ
môn Tiếng Anh, giáo viên chỉ chú trọng đến việc đổi mới trong tổ chức các hoạt động học tập của
học sinh, hoàn thiện các bớc dạy theo hớng đổi mới chứ cha thật sự chú trọng hớng dẫn cách học
và thực hành cho đối tợng học sinh yếu kém. Giáo viên chỉ dừng lại ở mức độ hớng dẫn còn
chung chung với tất cả các đối tợng học sinh.
3. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học.
Với yêu cầu đổi mới giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trờng ngày càng đợc tăng trởng nhanh.
Song sự thiếu đồng bộ hóa trong các khối lớp học, góp phần ảnh hởng đến sự tiếp thu bài của
học sinh dẫn đến các em có sự chán nản, mệt mỏi cho các em.
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
3
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Trang thiết bị đợc trang cấp khá đầy đủ nhằm phục vụ tối đa cho mục đích đổi mới dạy học
và sách giáo khoa mới, sử dụng có hiệu quả những trang thiết bị trên trong giai đoạn đầu đổi mới
còn khó khăn nhất là trang thiết bị nghe nhìn cha đợc trang cấp đầy đủ, cha mang tính đặc trng
của bộ môn nh phòng nghe nhìn, băng đĩa, máy móc phục vụ dạy và học trên lớp.
4. Thực trạng đổi mới phơng pháp học tiếng Anh tại đơn vị trờng THCS Liên Thuỷ.
Từ năm học 2002- 2003 thực hiện đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và đào tạo về cả nội
dung và phơng pháp, bản thân tôi đ chú trọng nhiều về phã ơng pháp dạy học. Đặc biệt là phơng
pháp để nâng cao chất lợng cho học sinh yếu, kém.Tôi đ xây xựng kế hoạch phụ đạo học sinhã
yếu - kém dựa trên kế hoạch phụ đạo của trờng và của phòng GD. Số lợng học sinh yếu - kém đ-
ợc tôi phân thành 3 loại: Trung bình - Yếu;Yếu;Yếu- kém; và tôi đ theo dõi cụ thể diễn biến củaã
từng học sinh, số lợng học sinh tiến bộ ở cuối học kỳ I so với chỉ tiêu đề ra đầu năm. Song trong
quá trình thực hiện việc đổi mới, chúng tôi vẫn còn lúng túng nên việc nâng cao chất lợng cho học
sinh yếu cha đạt hiệu quả cao.
Vì vậy, chất lợng của học sinh khối 6,7 cha đợc nh mong muốn. Cuối năm 2006- 2007 chất l-
ợng bộ môn Tiếng Anh của khối 6 đợc thể hiện về các kỹ năng nghe, đọc, viết, bởi các chỉ số
nh sau:
Lớp
Số l-
ợng
HS
yếu
kém
Ngữ pháp Viết Đọc Nghe
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
6A 16 8 50,0 8 50,0 7 43,8 9 56,3 9 56,3 7 43,8 6
37
,5 10 62,5
6B 15 8 53,3 7 46,7 8 53,3 7 46,7 10 66,7 5 33,3 9
60
,0 6 40,0
6C 17 8 47,1 9 52,9 9 52,9 8 47,1 11 64,7 6 35,3 10
58
,8 7 41,2
Từ bảng thống kê chất lợng trên ta thấy tỉ lệ học sinh cha nắm đợc kiến thức vận dụng còn yếu ở
tất cả các kĩ năng nghe, đọc, viết còn quá cao.Chứng tỏ học sinh cha nắm đợc phơng pháp
học tập bộ môn, cha vận dụng đợc kiến thức mà giáo viên đ hã ớng dẫn để chủ động sáng tạo thể
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
4
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
hiện cái tôi của mình trong hoạt động giao tiếp. Mặt khác, hoàn cảnh gia đình các em cha động
viên thích đáng, hớng dẫn, định mức thời gian học cho các em.
Từ những thực tiễn cấp thiết trên tôi tìm tòi, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lợng môn học
cao hơn. Từ đó tôi mạnh dạn đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng học sinh yếu kém
môn Tiếng Anh ở trờng THCS.
III. CáC BIệN PHáP THực hiện.
1. Nắm đặc điểm tâm - sinh lý của học sinh.
Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi hết sức nhạy cảm thuộc vào giai đoạn giữa trẻ em và ngời
lớn, không còn là trẻ em nhng cũng cha phải là ngời lớn, mà các em thích làm ngời lớn nhng xử sự
nh là trẻ con, thích làm theo ý mình, thích cái lạ, thích bạn bè và bắt đầu cảm thấy chán bộ môn.
Tôi nắm bắt đợc điểm này ở các em đặc biệt là những em yếu - kém. Do đó tôi đ thay đổi phã ơng
pháp học cho các em,vừa học vừa chơi, tạo cho các em không khí nhẹ nhàng thoải mái khi hoạt
động nhóm, hoạt động cặp.Với những em có vẻ nhút nhát, cha tự tin khi hoạt động tập thể , ngại
nói tiếng Anh, sợ nói ra dễ bị sai, tôi hỏi học sinh bằng những câu hỏi dễ nhất để khuyến khích và
động viên các em.
Ví dụ: - gọi những học sinh này khi muốn kiểm tra nghĩa Tiếng Việt của từ đ họcã
- nhắc lại từ, cụm từ hay câu mà các bạn hay cô giáo vừa mới nói xong
- gọi học sinh sửa những lỗi đơn giản nh: lỗi chính tả,
Ngời giáo viên phải đặt cái tâm lên trên hết, bởi chỉ giỏi về chuyên môn thôi cha đủ mà phải
có đức nh câu nói của Bác Hồ Ngời có tài mà không có đức là ngời vô dụng . Do đó ngời giáo
viên lên lớp phải nắm đợc đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh, coi
học sinh nh là ngời con, ngời em trong gia đình, cùng trò chuyện tâm sự với các em vào giờ ra
chơi và những lúc rảnh rỗi, tôi luôn dành tình cảm cho học sinh đặc biệt là những học sinh có
hoàn cảnh khó khăn để các em hiểu rằng các em đợc chia sẽ và cảm thông, giúp các em tránh
xa sự mặc cảm từ đó không ngừng phấn đấu vơn lên trong học tập. Tôi đ thực sự cảm thông,ã
chia sẽ với các em, luôn mang trong mình tình cảm Cô giáo nh mẹ hiền, phấn đấu suốt đời vì sự
nghiệp dạy học Tất cả vì học sinh thân yêu.
2. Đặt tên, phân chỗ ngồi cho học sinh yếu kém:
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
5
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Đối tợng học sinh yếu luôn có những khía cạnh khác nhau: em thì vì hoàn cảnh gia đình
nghèo khó, túng thiếu không đủ điều kiện cho việc học hành dẫn đến học kém, em thì do gia đình
quá nuông chiều ít quan tâm đến việc học của các em dẫn đến các em chơi bời, lêu lỏng, không
chú tâm vào việc học. Có em chăm học song vì thiếu sự đầu t, chăm sóc, hớng dẫn từ các lớp d-
ới, dẫn đến mất gốc
Trong quá trình dạy, tôi thờng đặt cho học sinh những cái tên nhí nhảnh, khác nhau từ tên
của một số loài trái cây, một số đồ vật, con vật hay màu sắc, vừa tạo không khí vui vẻ, nhẹ
nhàng vừa giúp cho các em khắc sâu từ vựng, bằng cách đó các em nhớ đợc từ vựng mà không
cần phải mất thời gian để học nhiều.
Ví dụ: You are an orange; You are a dog; Your name is red; etc.
Chỗ ngồi của học sinh yếu - kém cũng là một vấn đề quan trọng ảnh hởng không nhỏ đến
chất lợng học tập của các em. Bởi lẽ khi đến lớp các em không những chỉ học ở thầy cô, mà còn
phải học ở bạn rất nhiều, bạn bè chính là nơi để các em luyện tập, giao tiếp, trao đổi thông tin và
cả những kiến thức đ lĩnh hội đã ợc từ thầy cô. Do đó bạn giao tiếp theo nhóm hay theo cặp phải là
những đối tợng nhằm hỗ trợ hoạt động của các em,các em cùng thi đua với nhau theo từng nhóm
hay cặp; hay là các em trở thành những đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn cùng tiến
Ví dụ: Với đối tợng học sinh trung bình - yếu, các em sẽ đợc ngồi cạnh những học sinh giỏi
của lớp; đối tợng học sinh yếu ngồi cạnh những em khá - giỏi, đối tợng học sinh kém đợc ngồi
cạnh những em khá.
Tuy nhiên cũng theo đặc điểm tình hình học sinh yếu kém của từng lớp mà bố trí chỗ ngồi cho
các em phù hợp với khả năng của từng em; tránh sự mặc cảm, tự ti về trình độ; nắm chắc vị trí
chỗ ngồi của từng học sinh yếu - kém; thờng xuyên kiểm tra, theo dõi sự tiến bộ của các em.
3. Dành sự quan tâm thích đáng đối với học sinh yếu kém ở trên lớp:
Đây là một hoạt động khá quan trọng và hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lợng bộ môn
cho học sinh yếu kém. Từ trớc đến nay mỗi một giáo viên khi lên lớp đều mong muốn đợc hớng
dẫn hết những kiến thức cơ bản của bài học trong phạm vi của một tiết dạy nên phần lớn đều tập
trung cho tất cả các đối tợng mà cha dành sự quan tâm thích đáng đến đối tợng học sinh yếu
kém. Bởi lẽ đối tợng này sẽ làm cháy giáo án nếu chúng ta không biết vận dụng linh hoạt và
sáng tạo các phơng pháp tổ chức hoạt động trong lớp cho các em.
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
6
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Trong khi hớng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức bài học, ngoài việc kết hợp nhuần nhuyễn các
đối tợng học sinh tôi còn đặc biệt chú ý đến sự tiếp thu của đối tợng học sinh yếu kém bằng cách
nhấn mạnh, nói chậm r i hay nhắc lại kiến thức cần lã u ý để đối tợng này dễ hiểu bài hơn.
Khi kiểm tra, đánh giá tôi cũng dành những câu hỏi dễ, gợi mở để giúp các em tự tin trả lời
câu hỏi.
Khi sử dụng đồ dùng dạy học, tôi dùng tranh trái cây, đồ vật , con vậtđể học sinh đọc lên từ
tiếng Anh. Ngoài tranh ảnh, cards, posters, băng, đài tôi còn hớng dẫn cho các em làm một
bảng phụ cá nhân. Chỉ bằng một tờ lịch hay một tấm bìa cũ có bao giấy trong ở ngoài, bài học sẽ
trở nên rất hứng thú thông qua các trò chơi nh Bingo, Guessing; hoặc tôi tổ chức cho các em
làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi Rung chuông vàng mà các em thờng hay xem ở trên
truyền hình. Bằng cách đó sẽ lôi cuốn đợc tất cả các đối tợng học sinh, đặc biệt là những em
hằng ngày thờng tỏ ra nhút nhát cũng tham gia rất sôi nổi.
Ví dụ: Unit 4 - English 7: Muốn khắc sâu những tính từ trong dạng câu Compliments từ sáu từ
mới: delicious, interesting, bad, wet, great, bright. Tôi cho học sinh chọn bốn trong sáu từ trên,
mỗi em viết vào bảng phụ của mình bốn từ đ chọn.Giáo viên đọc đáp án, học sinh nghe và đốiã
chiếu kết quả của mình với đáp án. Học sinh nào đúng với đáp án thì giơ bảng phụ lên và hô to
Bingo. Giáo viên dán những bảng phụ đúng lên bảng, học sinh dới lớp dễ dàng đọc thấy đáp án
để kiểm tra.
4. Dạy phụ đạo theo lịch của nhà trờng:
*Các nguyên tắc mà tôi đã dựa vào để có tit dy ph đạo tốt:
-Giáo viên luôn soạn giáo án chu đáo, chuẩn bị đồ dùng kỹ lỡng và phù hợp với nội dung bài
soạn.
-Tạo sự tự do, thoải mái cho học sinh.
(Đây là những buổi học mà học sinh yếu kém cảm thấy tự do trong khuôn phép, thoải mái nhất
bởi xung quanh không còn đối tợng để mặc cảm. Do đó tôi đ vận dụng điểm này để cho các emã
luyện tập nội dung bài học một cách nhẹ nhàng).
-Củng cố kiến thức cơ bản các em đ đã ợc học ở các tiết trớc hoặc kiến thức của lớp dới mà các
em bị hỏng.
-Đơn giản hoá nội dung bài tập và nâng độ khó từ từ một cách phù hợp với trình độ của các em.
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
7
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
-Luôn cho các em học theo nhóm, cặp để tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đoàn kết và chắc chắn về
kiến thức mà các em còn nhớ đợc.
-Bầu một cán sự bộ môn của lớp học phụ đạo (HS này là trợ lý đắc lực giúp tôi thờng xuyên kiểm
tra, đánh giá việc làm bài tập ở nhà của các em, kiểm tra những nhiệm vụ mà giáo viên đ giao ởã
tiết trớc. Kiểm tra việc chuẩn bị bài vở, SGK, SBT và cả việc ghi chép ở trên lớp).
-Khôn khéo, mềm dẻo nhng cứng rắn, phải biết nói bằng mắt khi học sinh tỏ thái độ không nghe
lời.
Những buổi học phụ đạo theo lịch của nhà trờng là những buổi rất thuận lợi để tôi hớng dẫn ph-
ơng pháp làm các dạng bài tập một cách cụ thể cho học sinh yếu kém. Mỗi lớp có hai tiết học liên
tục trong một buổi, tôi dành hớng dẫn phơng pháp làm mỗi dạng bài tập vào một buổi, buổi này h-
ớng dẫn dạng bài tập ngữ pháp - từ vựng; buổi sau hớng dẫn dạng bài tập ngữ âm; trắc nghiệm;
đọc hiểu; nghe hiểu; Khi đảm bảo HS đ nắm chắc kiến thức cơ bản tôi bắt đầu luyện bài tập tổngã
hợp theo tháng hoặc kỳ. Với mỗi dạng bài tập tôi hớng dẫn học sinh làm bài trình tự theo các bớc:
*Ví dụ:
-Tôi ra dạng bài tập: Multiple choice
1. This is new classmate. (a. we b. us c. our)
2. name is Hoa. (a. she b. her c. hers)
3. We are class 7a. (a. on b. in c. at)
4. Hoa is Hue. (a. from b. of c. on)
5. Her parents still there. (a. lives b. living. c. live)
6. Hoa has of friends in Hue. (a. some b. lots c. lot)
7. Her new school is than her old school. (a. bigger b. big c. biggest)
*Chỉ đẫn phơng pháp làm bài theo yêu cầu của bài tập:
-Tôi hớng dẫn các em đọc đáp án và tập trung vào từ loại mà đáp án đề cập đến.
+Câu 1, 2 đều có đáp án là đại từ chủ từ, đại từ túc từ, tính từ và đại từ sở hữu.
+Câu 3, 4 đều có đáp án là giới từ
+Câu 5 đáp án liên quan đến dạng của động từ.
+Câu 6 đáp án là các tính từ số lợng.
+Câu 7 đáp án có liên quan đến tính từ so sánh
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
8
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
*Gợi ý để học sinh làm - làm mẫu:
+Câu 1:
? Chổ trống này có cần chủ ngữ không -Không. Chủ ngữ của câu là This.
? Vậy trớc một cụm danh từ từ loại gì đợc dùng -Tính từ. (Sẽ có em trả lời là túc từ)
-Cô giáo cần phải khẳng định ngay là dùng Tính từ
? Em h y xác định đáp án của câuã
-Giáo viên sẽ nhận đợc có thể là cả ba đáp án, không phải là một. Việc các em quên từ loại về
đại từ chủ từ, túc từ và tính từ sở hữu là dễ nhận thấy. Tôi đ chuẩn bị một poster với các từ loạiã
này và cấu trúc câu có sử dụng chúng: S + V + O/ S + V + adj +N/ S + be + adj
Đại từ chủ từ Đại từ túc từ Tính từ sở hữu
I Me My
He Him His
She Her Her
We Us Our
You You Your
They Them Their
It It Its
-Bây giờ thì học sinh dễ dàng để đọc đáp án của mình trớc lớp. Nhiều buổi học và nhiều bài tập đ-
ợc sử dụng các từ loại tơng tự sẽ làm cho các em nhớ điểm ngữ pháp và hiẻu bài hơn.
-Giáo viên tiếp tục hớng dẫn các em chọn đáp án theo cách làm trên để các em tự tin và tiếp tục
làm những câu còn lại của bài tập.
-Học sinh tự làm theo nhóm hoặc theo cặp, tự phân tích và cùng nhau chọn đáp án đúng.
-Kiểm tra và đánh giá: ở bớc cuối cùng này, tôi cho học sinh tự đánh giá bài làm của bạn mình
bằng cách chấm chéo bài với đáp án giáo viên đ chuẩn bị trã ớc: 1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.a.
Làm nh thế học sinh không những hứng thú hơn mỗi khi làm bài tập mà còn cảm thấy tự tin hơn
khi đợc giáo viên giao nhiệm vụ. (Giáo viên có thể kiểm tra sự hiểu bài của các em với câu hỏi:
Tại sao em chọn đáp án này?)
*Với bài tập ngữ âm: H y chọn một từ có cách phát âm của ã chữ gạch d ới khác những từ còn lại:
1. A. appliance B. amazing C. calendar
2. A. famous B. math C. equation
3. A. drawing B. author C. area
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
9
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
? Yêu cầu của bài tập này là gì.
-Chọn từ có cách phát âm của chữ gạch dới khác với những từ còn lại.
? H y đọc to từ của các đáp án (HS đọc to từ và nhận thấy âm đã ợc đọc khác biệt với những âm
còn lại. Đáp án:1.c, 2.b, 3.c)
Cũng tơng tự nh thế với một bài tập từ vựng: H y tìm một từ sai trong ba từ, và sửa lại trong ngoặcã
trống.
1. A. area B. horible C. favorite (B. horrible)
2. A. phisycal B. appear C. summer (A. physical)
3. A. accident B. ahead C. apertment (C. apartment)
Học sinh xem qua bài tập và cho biết yêu cầu của bài tập này làm gì, HS trả lời là phải tìm một từ
sai chính tả trong ba từ A; B hoặc C. Vậy câu 1 các em h y nhận biết xem từ nào sai chính tả? Cóã
em chọn A, có em chọn B, có em lại chọn C. Tôi hỏi: Tại sao các em chọn B? Trò trả lời từ đúng
B phải là horrible. Tôi đồng ý: OK; rồi viết từ đúng vào ô trống ở cuối câu. Tơng tự học sinh làm
theo nhóm câu 2 và 3. Tôi kiểm tra và đa ra đáp án 2. A. physical; 3. C. apartment. Sau đó từng
nhóm đổi chéo bài, chấm điểm.
4. Củng cố và hớng dẫn phơng pháp làm bài tập về nhà cho học sinh yếu kém:
Đây là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết bởi sau một tiết học các em cần biết mình đ họcã
đợc những gì. phải học và vận dụng những kiến thức cơ bản nào vào bài tập, cách làm bài tập
trong sách bài tập nh thế nào. Đối với học sinh yếu kém hoạt động này đòi hỏi phải có sự cụ thể
và tỉ mỉ hơn.
Ví dụ: Yêu cầu học sinh mở SBT ( trang 16 - 17), đọc và nêu yêu cầu của bài tập, giáo viên h-
ớng dẫn cách làm bài tập với hình thức so sánh hơn và hơn nhất của những tính từ trong ngoặc. Gợi
ý làm mẫu từ 1 đến 2 câu.
Bài tập 2 (a): Fruit is candy. ( good)
Đối tợng làm bài là HS yếu kém cho nên với câu bài tập trên tôi thêm từ than vào,
Fruit is than candy. ( good) ;
? Điểm ngữ pháp của bài tập này là gì.
- Hình thức so sánh hơn. (có em nói là hình thức so sánh hơn nhất.)
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
10
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
? Tại sao em biết dó là hình thức so sánh hơn.
- Có sử dụng than ở trong câu.
? Thế hình thức so sánh hơn nhất có đúng không
- Không đúng.
GV khẳng định điểm ngữ pháp của câu trên là so sánh hơn nhờ có than ở trong câu.
Em h y cấu tạo hình thức so sánh hơn good ã - better.
Đáp án của câu trên sẽ là: Fruit is
better
than candy.
*Dạng bài tập chia động từ trong ngoặc
1. He (go) . to the zoo yesterday.
2. Lan (go) to school every day.
3. They (have) a party tonight.
4. The students (visit) their old teacher next week?
5. She (not eat) bread for breakfast now.
6. My mother (read) books after dinner.
? Thời động từ nào đợc dùng ở câu 1 - hiện tại đơn, quá khứ đơn
-Các câu trả lời trên các em suy nghĩ và xác định bằng kiến thức mà các em nhớ đợc. Tuy nhiên
giáo viên có thể khẳng định quá khứ đơn để tiếp tục gợi mở hớng các em tới câu trả lời đúng
? Tại sao em biết dó là thì quá khứ đơn.
-HS nhận ra đợc là có dấu hiệu nhận biết yesterday ở trong câu.
? Thế thì hiện tại đơn có đúng không?. (GV vừa đa ra các dấu hiệu cụm thời gian của hiện tại đơn:
always, often, every day, every time )
-HS sẽ thấy đợc đáp án đúng là quá khứ đơn.
? Em h y chia động từ goã -went
-He went to the zoo yesterday.
Trên đây chỉ đơn cử một vài ví dụ về dạng bài tập và phơng pháp gợi mở, dẫn dắt các em vận dụng
kiến thức cơ bản vào thực hành và giao tiếp.
Dạy học là một nghệ thuật, các cách thức tổ chức dạy học trên lớp chỉ có thể là một nghệ thuật
khi nó đợc tiến hành dới sự điều khiển tài nghệ của GV. Làm tốt các hình thức trên học sinh sẽ đợc
tiếp thu một cách có hiệu quả.
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
11
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Sau khi áp dụng các phơng pháp trên tôi tiến hành kiểm tra lại chất lợng học sinh. Kết quả chất l-
ợng thể hiện qua bảng số khảo sát khối lớp 7 kỳ II năm học 2007-2008 nh sau:
Lớp
Số l-
ợng
HS
yếu
Ngữ pháp Viết Đọc Nghe
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
Nắm đợc
kiến thức
vận dụng
khá
Cha nắm
đợc kiến
thức vận
dụng yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
7A 16 11 68,8 5 31,2 13 81,3 3 18,7 14 87,5 2 12,5 13 81,3 3 18,7
7B 15 10 66,7 5 33,3 12 80,0 3 20,0 13 86,7 2 13,3 10 66,7 5 33,3
7C 17 12 70,6 5 29,4 15 88,2 2 11,8 14 82,4 3 17,6 14 82,4 3 17,6
Nh vậy cả năm học lớp 6 và cho đến cuối kỳ II lớp 7, sự hớng dẫn cẩn thận về phơng pháp
học cho đối tợng học sinh yếu, tôi nhận thấy, chất lợng học tập của các em đ có sự chuyển biếnã
rõ rệt. Các em nắm đợc nhiều từ mới, từ đó ngữ pháp chắc hơn, cách phát âm chuẩn hơn, phơng
pháp nghe đ có sự chuyển biến, các em tiếp thu bài nhanh hơn, luôn hứng thú và thích hoạtã
động trong mỗi tiết học, chủ động hơn trong mọi hoạt động của mình và đặc biệt giao tiếp tiếng
Anh của các em không còn rụt rè nh trớc nữa.
IV. KếT LUậN
Việc học tập bộ môn Tiếng Anh để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là công việc lâu dài
vất vả, khó nhọc đối với học sinh nhất là học sinh ở các lớp đầu bậc học THCS. Do vậy ngời giáo
viên ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức còn phải tìm cách làm cho giờ học trở nên hấp d n, thúã
vị nhằm thu hút các em hứng thú hăng say học tập. Hớng dẫn cho học sinh phơng pháp học ở
trên lớp và tự học ở nhà có hiệu quả là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là phơng pháp học cho đối
tợng học sinh yếu trong thời điểm cả ngành giáo dục đang thực hiện cuộc cách mạng Hai không
là vô cùng cần thiết và cấp bách bởi lẽ không để cho học sinh ngồi nhầm lớp tức là các em đợc
trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, tự tìm tòi sáng tạo nâng cao kiến thức của mình, hình thành thói
quen làm việc độc lập tự chủ dới sự hớng dẫn chỉ đạo của giáo viên, đồng thời học sinh có khả
năng hợp tác làm việc với bạn bè nhằm đáp ứng yêu cầu của bài học. Đây chính là nền tảng để
xây dựng tác phong làm việc của thế hệ ngời Việt nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nớc và thời kỳ hội nhập hiện nay.
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
12
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
Là một giáo viên đứng trên bục giảng tôi luôn mong muốn mang đến cho học sinh của mình
những giờ học thực sự hấp dẫn và lôi cuốn, tạo mọi điều kiện cho các em học thật tốt từ đó nâng
cao chất lợng học tập và kết quả bộ môn ngày càng cao hơn. Với kinh nghiệm và khả năng còn
có hạn này chắc chắn các bạn đồng nghiệp sẽ rất hài lòng khi tiếp nhận nó, đóng góp thêm và
cùng nhau thực hiện mục đích đẩy lùi việc đánh giá học sinh không chính xác dẫn đến học sinh
ngồi nhầm chỗ , góp một phần sức lực nhỏ bé của mình thực hiện tốt cuộc vận động Hai không
của Bộ Giáo dục và Đào tạo để
Ngôi nhà giáo dục mãi mãi vơn cao
.
Lệ Thủy, ngày 10 tháng 5 năm 2008
Ngời thực hiện
Phạm Thị Hạnh

Tài liệu tham khảo
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
13
Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao chất lợng HS yếu kém môn Tiếng Anh
1. Báo giáo dục thời đại chủ nhật số 36 (9/ 9/2007 )
2. Báo giáo dục thời đại số đặc biệt tháng 9 (15/ 9/2007 )
3. Báo giáo dục thời đại chủ nhật số 37 (16/ 9/2007 )
4. Tạp chí giáo dục. Số 43/ 2002
5. Teaching English - Trainers handbook.(Tác giả Adrian Daff)
6. Tài liệu tâm lý lứa tuổi học sinh PTCS (Biên soạn: Thế Trờng. NXB Đại học quốc gia Hà Nội
1998)
7. Luật Giáo dục : NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội / 2006
8. Tài liệu tập huấn công tác Giáo dục pháp luật năm 2006 của Sở GD- ĐT Quảng Bình
9. Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên Tiếng Anh chu kì III.
( 2004- 2007 ) NXB Giáo dục .
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hạnh . Trờng THCS Liên Thuỷ
14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×