Tải bản đầy đủ

BAI 51-52. THUC HANH VE SO DO NGUYEN LY-LAP DAT

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Tuần: 30 Bài 51 - 52
Tiết: 47 THIẾT BỊ ĐÓNG – CẮT VÀ LẤY ĐIỆN
CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ. THỰC HÀNH
THIẾT BỊ ĐÓNG – CẮT VÀ LẤY ĐIỆN
I.MỤC TIÊU
-Hiểu được công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số thiết bò đóng cắt và
lấy điện của mạng điện trong nhà.
-Biết cách sử dụng các thiết bò điện đó an toàn và đúng kỹ thuật.
-Hiểu cấu tạo, chức năng của công tắc, phích cắm và ổ điện.
-Hiểu được nguyên lí làm việc, vò trí lắp đặt các thiết bò điện trong mạch điện.
-Rèn luyện kỹ năng tháo lắp các thiết bò điện.
1.Giáo viên
-Tranh vẽ cấu tạo của một số thiết bò đóng – cắt và lấy điện.
-Một số thiết bò: Cầu dao, các loại công tắc điện, ổ cắm, phích cắm điện tháo được.
2.Học sinh
-Đọc trước bài 51.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn đònh lớp:
-Ổn đònh kỹ luật lớp.
2.Kiểm tra bài cũ: (7 phút)

-Mạng điện trong nhà có những đặc điểm nào?
-Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào?
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG
I. THIẾT BỊ ĐÓNG – CẮT MẠCH ĐIỆN:
Hoạt động 1. Tìm hiểu thiết bò
đóng – cắt mạch điện: (10
phút)
-Cho HS q/s H51.1
-Cho biết trong trường hợp nào
bóng đèn sáng hoặc tắt? Tại sao?
-Cho HS q/s H51.2 kết hợp với
vật thật.
-Cho HS thảo luận nhóm:
-Nêu cấu tạo, chức năng các bộ
-Hình a: Sáng, do kín mạch.
-Hình b: Tắt, do hở mạch
-HS thảo luận theo nhóm dựa trên
câu hỏi GV đề ra.
-Vỏ: cách điện, cực động và cực
I.Thiết bò đóng – cắt mạch điện
1.Công tắc điện
a. Khái niệm
-Công tắc điện là thiết bò dùng để
đóng hoặc cắt dòng điện bằng tay.
b. Cấu tạo
-Gồm có: Vỏ, cực động và cực tónh.
-Trên vỏ có ghi điện áp và dòng
điện đònh mức (220V – 10A).
c. Phân lọai:
-Dựa vào số cực có: Công tắc 2
cực, công tắc 3 cực.
-Dực vào thao tác đóng – cắt: Công
tắc bật, công tắc bấm, công tắc
Gv: Nguyễn Thành Tâm Bài: 51-52
1
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 8
phận chính của công tắc?
-Trên vỏ một công tắc có ghi
220V – 10A, giải thích ý nghóa?


-Có nên dùng công tắc bò vở
không? Tại sao?
-Dựa vào đâu để phân loại công
tắc?
-Hoàn thành Bảng 51.1/178
-GV cho HS thảo luận nhóm điền
vào chỗ trống trang 178 để tìm ra
nguyên lý làm việc.
-Công tắc điện thường được mắc
ở đâu trên mạch điện?
-Cho HS q/s H51.4 kết hợp với
vật thật.
-Cho HS thảo luận nhóm:
-Nêu cấu tạo, chức năng các bộ
phận chính của cầu dao?
-Trên vỏ một cầu dao có ghi 250V
– 15A, giải thích ý nghóa?
-Cầu dao thường được lắp đặt ở vò
trí nào trong mạch điện?
-Khi cần sửa chữa điện trong
mạng điện thì cầu dao có gía trò
gì?
-GV cho HS q/s cầu dao một pha,
ba pha (Hình 51.5)
tónh: để đóng cắt mạch điện.
-HS giải thích ý nghóa.
-Không nên vì rất nguy hiểm.
-HS làm việc theo nhóm.
-HS làm việc theo nhóm.
-Được đặt ở đầu đường dây chính.
-Cầu dao giống như công tắc,
dùng để ngắt điện.
-HS q/s và ghi vào tập phần phân
loại cầu dao.
xoay, …
d. Nguyên lý làm việc
-Khi đóng công tắc, cực động tiếp
xúc với cực tónh làm kín mạch. Khi
ngắt công tắc, cực động tách khỏi
cực tónh làm hở mạch điện.
-Công tắc điện thường được lắp trên
dây pha nối tiếp với tải và sau cầu
chì.
2.Cầu dao
a. Khái niệm
-Là thiết bò đóng cắt dòng điện
bằng tay đơn giản.
b. Cấu tạo
-Gồm có: Vỏ, các cực động và các
cực tónh.
-Trên vỏ có ghi điện áp và dòng
điện đònh mức (250V – 15A)
c. Phân loại
-Căn cứ vào số cực của cầu dao, có
các lọai: 2 cực, 3 cực.
-Căn cứ vào sử dụng, có các loại:
một pha, ba pha.
II. THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN:
Hoạt động 2. Tìm hiểu thiết bò
lấy điện: (8 phút)
-Cho HS q/s H51.6 kết hợp với
vật thật.
II.Thiết bò lấy điện
1.Ổ điện
-Là thiết bò lấy điện cho các đồ
dùng điện.
-Ổ điện gồm:
+Vỏ: làm bằng nhựa hay sứ, trên
có ghi điện áp và dòng điện đònh
mức.
Gv: Nguyễn Thành Tâm Bài: 51-52
2
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 8
-Cho HS thảo luận nhóm:
-Nêu công dụng, cấu tạo, chức
năng các bộ phận chính của ổ
điện?
-Cho HS q/s H51.7 kết hợp với
vật thật.
-Cho HS thảo luận nhóm:
-Nêu công dụng, cấu tạo, chức
năng các bộ phận chính của
phích điện?
-Có những lọai phích cắm nào?
-Khi dùng phích cắm ta cần lưu ý
cái gì?
-Vỏ: Sứ, nhựa, dùng để cách điện.
-Cực tiếp điện: bằng đồng, dùng
để lấy điện.
-HS thảo luận nhóm.
-Công dụng: lấy điện từ ổ cắm tới
phụ tải.
-Thân: làm bằng chất cách điện
tổng hợp chòu nhiệt.
-Chốt tiếp điện: làm bằng đồng.
-Cắm tròn, cắm dẹt, 3 chốt, 2
chốt, …
-Chọn loại có chốt và số liệu kỹ
thuật phù hợp với ổ điện.
+Cực tiếp điện: làm bằng đồng.
2.Phích cắm
-Dùng lấy điện cung cấp cho các đồ
dùng điện.
-Có nhiều loại : tháo được, không
tháo được, chốt cắm tròn, chốt cắm
dẹt, …
-Khi sử dụng ta chọn loại có chốt
cắm và số liệu kỹ thuật phù hợp
với ổ điện.
THỰC HÀNH - THIẾT BỊ ĐÓNG – CẮT VÀ LẤY ĐIỆN
Hoạt động 1. Chuẩn bò:(3 phút)
-GV kiểm tra các nhóm, nhắc lại
nội quy an toàn và hướng dẫn
trình tự làm bài thực hành cho
các nhóm hs.
Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung
và trình tự thực hành: (10 phút)
-Cho HS q/s các thiết bò đóng cắt
và lấy điện.
-GV hướng dẫn hs đọc, giải thích
ý nghóa số liệu kỹ thuật của các
thiết bò đó.
-GV hướng dẫn HS tháo rời một
vài thiết bò như, ổ điện, phích
cắm, … để q/s kỹ cấu tạo bên
trong, tìm hiểu nguyên lý làm việc
của các thiết bò đo và ghi vào báo
cáo thực hành.
-GV hướng dẫn HS lắp các thiết
-HS q/s.
-HS theo dõi, thảo luận nhóm và
ghi vào mục 1 báo cáo thực hành.
-HS thảo luận nhóm
-Các nhóm thực hành theo sự
hướng dẫn của GV và ghi vào
báo cáo thực hành.
I.Chuẩn bò
SGK trang 181
II.Nội dung
1.Tìm hiểu số liệu kỹ thuật
-Đọc các số liệu kỹ thuật ghi trên
thiết bò đóng cắt và lấy điện.
-Giải thích ý nghóa ghi vào mục 1.
2.Tìm hiếu cấu tạo
a. Tìm hiểu cấu tạo các thiết bò
lấy điện.
-Quan sát cấu tạo, hình dáng bên
ngoài của ổ điện, phích cắm điện.
-Tháo ổ điện, phích cắm điện, q/s
và mô tả cấu tạo, ghi vào mục 2
báo cáo TH.
-Lắp hoàn chỉnh lại thiết bò đó.
Gv: Nguyễn Thành Tâm Bài: 51-52
3
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 8
bò lại cho hoàn chỉnh.
-Tương tự như tìm hiểu cấu tạo
các thiết bò lấy điện, GV cho HS
tự thảo luận và thực hành để tìm
hiểu các thiết bò đóng cắt.
-GV q/s các nhóm thực hành.
-Chỉnh sửa cho HS thao tác sai.
-GV lưu ý cho HS trình tự tháo và
lắp ngược với nhau.
-HS tự thảo luận và thực hành.
-Hoàn thanh mục 2 trong báo cáo
thực hành.
b. Tìm hiểu cấu tạo các thiết bò
đóng cắt.
-Quan sát cấu tạo, hình dáng bên
ngoài của cầu dao, công tắc điện,
nút ấn điện.
-Tháo công tắc điện 2 cực, 3 cực,
q/s và mô tả cấu tạo, ghi vào mục
2 báo cáo TH.
-Tháo cầu dao, nút ấn, q/s và mô
tả cấu tạo vào mục 2 báo cáo TH.
-Lắp hoàn chỉnh lại thiết bò đó.
BÁO CÁO THỰC HÀNH
1. Số liệu kó thuật và giải thích ý nghóa:
2. cấu tạo của các thiết bò:
Tên thiết bò Các bộ phận chính
Tên gọi Chức năng
Công tắc
-Vỏ : đế và nắp
-Cực động
-Cực tónh
-Để cách điện, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.
-Đóng ngắt dòng điện.
-Nối dây dẫn điện.
Cầu dao
-Vỏ : đế và nắp
-Cực động
-Cực tónh
-Để cách điện, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.
-Đóng ngắt dòng điện.
-Nối dây dẫn điện.
Ổ điện
-Vỏ : đế và nắp
-Bộ phận tiếp điện
-Để cách điện, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.
-Nối dây dẫn điện, là nguồn tiếp điện cho phích cắm.
Phích cắm
-Vỏ
-Chốt tiếp điện
-Để cách điện, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.
-Nối dây dẫn điện và lấy điện từ ổ cắm
4.Củng cố : (5 phút)
- GV yêu cầu hs trả lời câu 1 và 2 SGK.
-Nhận xét về sự chuẩn bò, tinh thần, thái độ và kết quả thực hành của hs.
-GV hướng dẫn hs tự đánh giá kết quả thực hành.
-Thu báo cáo thực hành.
5.Yêu cầu về nhà: (2 phút)
-Học bài 50.
-Đọc trước và chuẩn bò bài 53.
+ Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc của cầu chì.
+ Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc của aptomatt.
Gv: Nguyễn Thành Tâm Bài: 51-52
4
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH MÔN: CÔNG NGHỆ 8
-Chuẩn bò mẫu báo cáo thực hành-CẦU CHÌ.
o0o
Gv: Nguyễn Thành Tâm Bài: 51-52
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×