Tải bản đầy đủ

Công văn 150/SGD&ĐT hướng dẫn ghi học bạ Tiểu học

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 150 /SGD&ĐT-GDTH Nha Trang, ngày 23 tháng 02 năm 2010
V/v làm rõ một số nội dung Thông tư 32
về đánh giá, xếp loại HS tiểu học.
Kính gửi : Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-
BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo
làm rõ một số nội dung khi thực hiện Thông tư 32/TT-BGDĐT như sau :
I/ Làm rõ một số thuật ngữ được sử dụng trong Thông tư 32/2009/TT-
BGDĐT:
1. Kiểm tra bổ sung:
- Điểm kiểm tra định kì được coi là bất thường khi điểm số đó không phản
ánh đúng kết quả học tập hàng ngày của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp và hiệu
trưởng xác định tính bất thường của điểm kiểm tra định kì và quyết định học sinh
được kiểm tra bổ sung. Kết quả kiểm tra bổ sung thay thế cho kết quả kiểm tra
định kì trước đó.
- Những học sinh vì lí do khách quan không đủ số điểm kiểm tra định kì
được kiểm tra bổ sung.
Điểm kiểm tra bổ sung trong hai trường hợp trên được sử dụng để xét: xếp

loại học lực môn, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục,
khen thưởng.
- Đơn vị chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra bổ sung đã được hướng dẫn trong
công văn số 1585/SGD&ĐT-GDTH ngày 17/12/2009.
2. Xếp loại giáo dục và xét khen thưởng:
- Xếp loại giáo dục được thực hiện vào cuối năm học căn cứ vào kết quả xếp
loại hạnh kiểm và xếp loại giáo dục. Học lực môn năm của các môn học tự chọn
chỉ sử dụng để xét khen thưởng học sinh, không tham gia xét lên lớp và không
tham gia xếp loại giáo dục.
- Xét khen thưởng chỉ dành cho đối tượng học sinh được lên lớp thẳng.
II/ Việc ghi học bạ :
Để phù hợp với qui định của Thông tư 32 về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu
học và hướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số
điểm khi ghi học bạ ở các lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 như sau :
1. Việc ghi điểm, số nhận xét đạt được và xếp loại học lực môn :
a/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét:
- Cột điểm (Đ) dùng ghi điểm KTĐK.CKI, KTĐK.CN, không ghi điểm
KTĐK giữa HK I, giữa HK II như hướng dẫn trước đây (Không kẻ đường ngang
để ghi điểm bài KTĐK giữa học kì và cuối học kì như công văn 18/GDTH ngày
05/01/2005 của Sở).
- Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM
(HKII), cột HLM (CN) để trống.
MÔN HỌC
XẾP LOẠI HỌC LỰC Kết quả
kiểm tra,
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
HK I HK II CN
Đ HLM Đ HLM HLM K I K II
TOÁN 9 G 10 G
TIẾNG VIỆT 8 K 9 G

b/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:
- Cột điểm (Đ) dùng ghi số nhận xét đạt được trong học kì I, số nhận xét đạt
được trong cả năm. Giáo viên kẻ thêm đường dọc trong các ô ghi kết quả học tập
của các môn đánh giá bằng nhận xét để một bên ghi số nhận xét đạt được và một
bên ghi xếp loại.
MÔN HỌC
XẾP LOẠI HỌC LỰC Kết quả
kiểm tra,
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


HK I HK II CN
Đ HLM Đ HLM HLM K I K II

TỰ NHIÊN
VÀ XÃ HỘI
3 A 7 A

ĐẠO ĐỨC 5 A+ 10 A+

2. Cột “Kết quả kiểm tra, đánh giá lại”: ghi kết quả kiểm tra, đánh giá bổ
sung lần cuối của học kì I hoặc cuối năm (nếu có).
3. Cột “Nhận xét của giáo viên”: ghi nhận xét về sự tiến bộ của học sinh về
môn học cụ thể hoặc những điểm học sinh cần cố gắng, không dùng những từ ngữ
gây tổn thương học sinh.
4. Ghi kết quả Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng 2 - Lên lớp, lưu
ban.
5. Phần Xếp loại giáo dục thực hiện như sau :
Phần “Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát về học lực các môn học,
sau đó ghi kết quả “Xếp loại giáo dục”.
II/ HỌC LỰC
1 - Nhận xét chung:2 - Lên lớp, lưu ban:
(Không ghi phần “Xếp loại Giáo dục” như công văn số 1585/SGD&ĐT-
GDTH ngày 17/12/2009 đã hướng dẫn).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai
hướng dẫn trên đến các trường có học sinh tiểu học, các giáo viên tiểu học thực
hiện. Công văn này thay thế công văn số 03/SGD&ĐT-GDTH ngày 05/01/2010.
Nơi nhận : KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu VT,TH. (đã kí)
Lê Thị Hòa

+ Xếp loại Giáo dục : Giỏi (Khá, Trung bình, Yếu)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×