Tải bản đầy đủ

on thi cuoi nam lop 5

§Ị kiĨm tra häc k× II m«n To¸n 5
( Thêi gian 40 phót)
Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ ®Ỉt tríc c©u tr¶
lêi ®óng:
a) Ch÷ sè 8 trong sè 17,308 thc hµng
nµo?
A. Hµng ®¬n vÞ B. Hµng tr¨m
C. Hµng phÇn tr¨m D. Hµng phÇn ngh×n
b) Ph©n sè
5
3
viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ:
A. 3,5 B.5,3 C.0,6 D. 6
c)Tõ 11 giê kÐm 10 phót ®Õn 11 giê 30
phót cã:
A. 10 phót B. 20 phót C. 30 phót D. 40
phót
d) 0,8 % = ?
A.
10
8

B.
100
8

C.
1000
8
D.
10000
8

Bµi 2: §iỊn dÊu ( > , < , =) thÝch hỵp vµo
chç chÊm:
a) 8,009 8,01 b) 23,589 23,59… …
c) 0,635 0,605 d) 50,7 50,700… …
Bµi 3: §Ỉt tÝnh råi tÝnh:
a) 3,267 + 14,8 + 5,49 b) 76 – 30,08
c) 19,07 x 0,25 d) 13,65 :
5,46
Bµi 4: ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
a) 840 dm
3
= …. m
3
b) 7,05 kg =
……g
c) 25% cđa 420 m
2
lµ …. m
2
d) 38,9 cm
=….m
Bµi5: Hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 105 km.
Cïng mét lóc hai ngêi ®i xe m¸y xt ph¸t
tõ hai tØnh vµ ®i ngỵc chiỊu nhau. Hä gỈp
nhau sau 1,5 giê.
a) TÝnh mçi giê hai ngêi ®i ®ỵc bao nhiªu
km?
b) TÝnh vËn tèc cđa mçi ngêi, biÕt vËn tèc cđa
ngêi ®i tõ tØnh A b»ng
4
3
vËn tèc cđa ngêi ®i tõ
tØnh B.
Bµi 6: Cho h×nh thang ABCD cã diƯn tÝch lµ 29,4
cm
2
, chiỊu cao lµ 4,2 cm.
a) TÝnh tỉng hai ®¸y cđa h×nh thang ®ã.
b) TÝnh diƯn tÝch cđa tam gi¸c ABC vµ diƯn tÝch
cđa tam gi¸c ADC biÕt ®¸y CD dµi h¬n ®¸y AB
lµ 2,8 cm.
3 – Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài
hai đáy và đường cao là 89m và độ dài hai đáy
hơn đường cao 18,6m. Trong mảnh đất đó có
một hồ nước hình lập phương với cạnh là 3,6m.
Tính diện tích còn lại của mảnh đất?
4/. Một thùng xách nước hình hộp chữ nhật có
chiều dài 3dm, chiều rộng 2dm và cao 4dm, vậy
thể tích của thùng là bao nhieu lít?
………………………………………………………
………………………………………………….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×