Tải bản đầy đủ

Tai lieu on tap Lich Su Dang.pdf

Lòch Sử Đảng

Câu 1: Trình Bày Quá Trình Chuẩn Bò Về Tư Tưởng Chính Trò Và Tổ Chức Cho
Việc Thành Lập Đảng Cộn Sản Nam Của Nguyễn i Quốc ?
Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917), phong trào Cộng Sản và công
nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc
bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đòa
của Lênin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng
dân tộc do Lênin vạch ra.
Tháng 12 năm 1920, tại Đại Hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn
Ái Quốc đã tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III và biểu quyết sáng
lập ra Đảng Cộng Sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến só Cộng
Sản đầu tiên của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc tích cực xúc tiến việc chuẩn bò về chính trò, tư tưởng và
tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Về mặt tư tưởng và chính trò:
- Người đã viết bài đăng các báo: “Người cùng khổ”, báo “Nhân đạo” –
cơ quan Trung ương của Đảng Cộng Sản Pháp, báo “Đời sống công
nhân” – tiếng nói của giai cấp công nhân, báo “Sự thật” (Liên Xô), Tạp
chí thư tín quốc tế (Quốc tế Cộng Sản), báo Thanh niên (Việt Nam Thanh
niên cách mạng đồng chí hội)… và tác phẩm “Bản án chế độ thực dân

Pháp”, “Đường cách mệnh”. Qua nội dung của các bài báo đó Người đều
tập trung lên án chủ nghóa đế quốc, chủ nghóa thực dân nói chung và chủ
nghóa thực dân Pháp. Người vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bốc
lột, đàn áp tàn bạo của chủ nghóa thực dân. Bằng những bằng chứng sinh
động, cụ thể, Người đã tố cáo trước dư luận Pháp và thế giới tội ác tày
trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc đòa. Đặc biệt,
Người đã trình bày các quan điểm lý luận về cách mạng thuộc đòa một
cách đúng đắn, sáng tạo và khá hoàn chỉnh. Hệ thống quan điểm đó được
truyền vào Việt Nam nhằm chuẩn bò về tư tưởng và chính trò cho việc
thành lập Đảng.
Về mặt tổ chức:
- Tháng 12-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc),
Người tham gia sáng tạo Hội liên hiệp các dân tộc bò áp bức Á-Đông để
thống nhất hành động chống chủ nghóa thực dân.
- Tháng 6-1925, Người thành lập “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng
chí hội”, tổ chức trung kiên là “Cộng sản đoàn” làm nồng cốt để trực tiếp
truyền bá chủ nghóa Mác – Lênin vào Việt Nam; mở nhiều lớp huấn
luyện đào tạo một số thanh niên Việt Nam thành những cán bộ cách
mạng, trong đó một số được chọn đi học ở Trường đại học Phương đông
(Liên Xô), một số được cử đi học quân sự, phần lớn sau này được đưa về
nước hoạt động.
- Hệ thống quan điểm, lý luận về con đường cách mạng của Nguyễn Ái
Quốc trở thành tư tưởng cách mạng hướng đạo phong trào dân tộc và các
tổ chức chính trò theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời
các tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam:
Đông Dương Cộng Sản đảng (6-1929), An Nam Cộng Sản đảng (7-1929)
và Đông Dương Cộng Sản liên đoàn (9-1929).
- Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghò thống nhất Đảng đã
họp tại Cửu Long (Hương Cảng), dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc đã
nhất trí hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên
là Đảng Cộng Sản Việt Nam; thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược
vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Điều lệ vắn
tắt của các hội quần chúng; thông qua Lời kêu gọi nhân dòp thành lập
Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc thảo. Các văn kiện quan trọng của
Đảng được hội nghò thông qua là Cương lónh cách mạng đầu tiên của
Đảng Cộng Sản Việt Nam.Câu 2: Trình Bày Nghóa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Năm
1930 ?
- Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu
tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở nước ta trong thời đại mới, là một
bước ngoặt vó đại trong lòch sử CMVN, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về
đường lối, giải pháp, giai cấp lãnh đạo CMVN. Đây là sự chọn lựa lần
nhất của CMVN.
- Sự vận động đúng quy luật của chân lý là độc lập dân tộc gắn liền với
CNXH, là sự kết hợp giữa CN Mác Lênin, phong trào công nhân và
phong trào yêu nước.
- Sự khẳng đònh giai cấp công nhân đủ sức gánh vác sứ mệnh lòch sử của
dân tộc.
- Có đường lối chính trò đúng đắn, tổ chức chặt chẽ trong cả nước sẽ quyết
đònh toàn bộ quá trình phát triển của CMVN và đưa CMVN phát triển
theo đúng xu thế thời đại.
Câu 3: Trình Bày Nghóa Lòch Sử Và Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cuộc Kháng
Chiến Chống Thực Dân Pháp ?
a/ Ý nghóa lòch sử:
- Lần đầu tiên trong lòch sử, một nước thuộc đòa nhỏ yếu đã đánh thắng 1
nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân
Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân
tộc, dân chủ và xã hội chủ nghóa trên toàn thế giới.
- Chứng minh đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào
sức mình là chính kết hợp sự chi viện quốc tế là hoàn toàn đúng đắn.
- Vónh viễn kết thúc ách thống trò dài 96 năm của thực dân Pháp ở Đông
Dương, mở ra con đường làm tan rã không gì cứu vãn nổi hệ thống thực
dân cũ của đế quốc nói chung. Cuộc kháng chiến thực dân Pháp thắng
lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc xây dựng đi lên chủ
nghóa xã hội, làm hậu phương lớn cho cả nước, chi viện cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.
b/ Nguyên nhân thắng lợi:
- Do sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo, vững vàng của Đảng, đứng đâu là
Chủ tòch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến và đường lối cách
mạng đúng đắn, động viên và tổ chức được toàn dân đánh giặc bảo vệ
được thành quả cách mạng tháng 8.
- Do tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân ta biến thành một
sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi (sự hy sinh chòu
đựng gian khổ lâu dài, kháng chiến của lực lượng vũ trang 3 thứ quân và
tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm, có chính quyền nhân dân, có
mặt trận tống nhất rộng rãi…).
- Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Việt Nam, Lào,
Campuchia chống 1 kẻ thù chung.
-Có sự đồng tình và ủng hộ giúp đỡ ngày càng to lớn từ 1950 trở đi của
Liên Xô, Trung Quốc và bè bạn các dân tộc bò áp bức và các lực lượng
tiến bộ trên thế giới.


Câu 4: Phân Tích Nhiệm Vụ , Vò Trí Và Mối Quan Hệ Của Chiến Lược Cách
Mạng Dân Tộc , Dân Chủ Miền Nam Và Xây Dựng Chủ Nghóa Xã Hội Miền
Bắc Do Đại Hội III ( 9/1960) Của Đảng Vạch Ra ?
Đảng xác đònh CM Việt Nam trong giai đoạn này có 2 nhiệm vụ chiến
lược khác nhau, tiến hành đồng thời ở cả 2 miền:
Một là: CM XHCN ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững
mạnh của CM cả nước.
Hai là: CM dân tộc dân chủ ở miền Nam nhằm giải phóng miền Nam
khỏi ách thống trò của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước
nhà, hoàn thành độc lập dân tộc dân chủ trong cả nước.
- Trong 2 chiến lược CM đó, mỗi chiến lược có vò trí quyết đònh của nó và
nhằm giải quyết yêu cầu riêng của từng miền và có liên quan chặt chẽ
với nhau.
- Cuộc CM XHCN ở miền Bắc có vai trò quyết đònh nhất đối với sự phát
triển của CM cả nước và sự nghiệp thống nhất đất nước.
- Cuộc CM ở miền Nam: có vò trí quyết đònh trực tiếp đối với sự nghiệp
giải phóng ở miền Nam thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn
thành CM dân tộc dân chủ trong cả nước.
- Vì đều là trong một nước nên 2 nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau,
tác động nhau cùng nhau phát triển và có một mục tiêu chung trước mắt
là hòa bình đất nước.
- Đây là cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ nhằm chống đế quốc Mỹ và
tay sai ở miền Nam. Ta kiên trì đấu tranh giữ vững đường lối thống nhất
hòa bình nước nhà, nhưng đồng thời đề cao cảnh giác sẵn sàng đối phó
nếu đế quốc Mỹ gây ra chiến tranh xâm lược ở miền Bắc thì nhân dân cả
nước quyết tâm đánh bại chúng để hoàn thành độc lập và thống nhất đất
nước.
(Đường lối này được Đại hội lần thứ III của Đảng thông qua). Đường lối
đó chính là ngọn cờ dẫn đến thắng lợi rực rỡ của sự nghiệp chống Mỹ cứu
nước.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×