Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây .DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KẾ TOÁN
CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP CHUYÊN NGHÀNH
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY
HỌ TÊN SINH VIÊN: BÙI KHÁNH LINH
LỚP: KT 39 – BXD
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TIẾN SÝ LÊ KIM NGỌC
HÀ NỘI, THÁNG 5 / 2010
1
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
Lời mở đầu.......................................................................................................... 1
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ
phần thương mại dịch vụ Hà Tây.....................................................................3
1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hà
Tây ..........................................................................................................................3
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây. .3

1.1.2. Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây ................4
1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây
.................................................................................................................................4
1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch
vụ Hà Tây ...............................................................................................................6
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại
dịch vụ Hà Tây ..................................................................................................9
2.1 Kế toán doanh thu bán hàng ............................................................................9
2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu bán hàng ........................................9
2.1.1.1 Chứng từ sử dụng.......................................................................................9
2.1.1.2 Tài khoản sử dụng .....................................................................................9
2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty...10
2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu ...........................................................................12
2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và hàng bán bị trả lại ...................31
2.1.4 Kế toán tổng hợp về doanh thu ...................................................................34
2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ..............................................................................38
2.2.1 Đặc điểm kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty ........................................38
2
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ để xác định giá vốn hàng bán ................38
2.3 Kế toán chi phí bán hàng ...............................................................................48
2.3.1 Chứng từ và thủ tục kế toán ........................................................................48
2.3.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng ........................................................................48
2.3.1.2 Quy trình luân chuyển ..............................................................................48
2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng ................................................................49
2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng .............................................................54
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phẩn thương mại
dịch vụ Hà Tây 55
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương
mại dịch vụ Hà Tây .............................................................................................55
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà
Tây .......................................................................................................................55
3.1.2 Nhược điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ
Hà Tây .................................................................................................................56
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện
3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại
dịch vụ Hà Tây ....................................................................................................58
3.2.1 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản trong việc hạch toán tổng


hợp .......................................................................................................................58
3.2.2 Hoàn thiện hạch toán ban đầu ...................................................................60
3.2.3 Hoàn thiện sổ kế toán ................................................................................61
3.2.4 Ứng dụng tin học vào công tác kế toán ....................................................61
Kết luận.............................................................................................................63
3
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu 01: Hóa đơn giá trị gia tăng .........................................................................13
Biểu 02: Hóa đơn giá trị gia tăng .........................................................................14
Biểu 03: Phiếu xuất kho .......................................................................................15
Biểu 04: Phiếu xuất kho .......................................................................................16
Biểu 05: Thẻ kho ..................................................................................................17
Biểu 06: Thẻ kho ..................................................................................................18
Biểu 07: Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra .........................19
Biểu 08: Phiếu thu ................................................................................................20
Biểu 09: Hóa đơn bán hàng ..................................................................................22
Biểu 10: Bảng kê bán lẻ hàng hóa .......................................................................23
Biểu 11: Sổ nhật ký chung ...................................................................................25
Biểu 12: Sổ chi tiết tài khoản 131 ........................................................................26
Biểu 13: Sổ chi tiết tài khoản 333.1 .....................................................................27
Biểu 14: Sổ chi tiết tài khoản 156 ........................................................................28
Biểu 15: Sổ chi tiết tài khoản 511 ........................................................................29
Biểu 16: Bảng tổng hợp sản phẩm hàng hóa tài khoản 156 ...............................30
Biểu 17: Biên bản trả lại hàng bán ......................................................................32
Biểu 18: Phiếu nhập kho ......................................................................................33
Biểu 19: Sổ chi tiết tài khoản ...............................................................................34
Biểu 20: Bảng tổng hợp doanh thu ......................................................................36
Biểu 21: Trích sổ cái tài khoản 511 .....................................................................37
Biểu 22: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa ..........................................................41
Biểu 23: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa ..........................................................42
Biểu 24: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa ..........................................................43
4
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Biểu 25: Sổ chi tiết tài khoản 632 ........................................................................44
Biểu 26: Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán ..........................................................45
Biểu 27: Sổ nhật ký chung ...................................................................................46
Biểu 28: Sổ cái tài khoản 632 ..............................................................................47
Biểu 29: Phiếu chi ................................................................................................49
Biểu 30: Phiếu chi ................................................................................................50
Biểu 31: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH .....................................................51
Biểu 32: Sổ nhật ký chung ...................................................................................52
Biểu 33: Sổ chi tiết tài khoản 641 ........................................................................53
5
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp nói chung và
doanh nghiệp thương mại nói riêng là lợi nhuận, do đó các doanh nghiệp thương
mại luôn tìm mọi cách quản lý tốt hoạt động kinh doanh giảm thiểu chi phí đẩy
mạnh quá trình tiêu thụ hàng hóa hay bán hàng. Bán hàng là một khâu quan
trọng trong quá trình kinh doanh, có bán được hàng thì mới lập được kế hoạch
mua hàng và dự trữ hàng hoá kì tới. Bên cạnh đó kế toán phải không ngừng hoàn
thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng để có thể cung cấp đầy đủ thông tin
cho nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý phân tích đánh giá, lựa chọn phương
án kinh doanh có hiệu quả đảm bảo phục vụ tốt thị hiếu người tiêu dùng.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, kế toán bán hàng là
phần hành quan trọng chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và là công cụ đắc
lực cho việc nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hóa. Do đó trong quá trình thực tập
tại Công ty Cổ phần thương mại dich vụ Hà Tây, được sự chỉ bảo tận tình của
thầy cô trong khoa kế toán, đặc biệt là Cô giáo Tiến sỹ Lê Kim Ngọc
cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong Công ty em đã mạnh dạn đi sâu
nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ
thương mại Hà Tây ’’.
Phương pháp nghiên cứu: dựa trên phương pháp duy vật biện chứng kết hợp
giữa lý luận đã học ở nhà trường với thực tế công tác kế toán ở doanh nghiệp
thực tập để từ đó chỉ ra được những tồn tại khó khăn và nêu ra những phương
hướng biện pháp giải quyết.
Nội dung chuyên đề gồm ba phần chính
6
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
• Chương 1 : Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty
cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây
• Chương 2 : Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương
mại dịch vụ Hà Tây
• Chương 3 : Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ
thương mại Hà Tây
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tập chưa lâu, kiến thức
chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế tại Công ty còn ít nên chuyên đề
thực tập tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến sửa chữa của thầy cô giáo và các anh chị cán bộ
trong Công ty để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 1
7
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN
HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
HÀ TÂY

1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch
vụ Hà Tây
1.1.1 Danh mục hàng bán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây là doanh nghiệp được thành
lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
100% vốn góp.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây
MST: 0400101764003
Điện thoại: 04- 33827413 Fax: 04- 33522162
Trụ sở chính: số 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội
Công ty chủ yếu kinh doanh tập trung vào mấy nhóm mặt hàng chủ yếu sau
đây:
Nhóm hàng thực phẩm: Bao gồm bánh kẹo, bia rượu, thuốc lá, đồ ăn uống đóng
hộp… các mặt hàng này thường phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của
người dân. Nhóm hàng thực phẩm của công ty luôn đảm bảo về nguồn gốc xuất
xứ cũng như về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.
Nhóm hàng tiêu dùng như: Quần áo, dầy giép, đồ dùng sinh hoạt…
Hình thức kinh doanh của công ty chủ yếu là bán buôn và bán lẻ các nhóm
mặt hàng trên nhằm cung cấp phục vụ đời sống nhân dân và các cơ sở kinh
doanh trong địa bàn quận Hà Đông.
8
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1.1.2 Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây
Kể từ lúc bắt đầu thành lập đến nay, Công ty đã không ngừng phấn đấu lớn
mạnh phát triển cùng xu hướng mở rộng của thị trường nhằm đem lại kết quả
kinh doanh tốt nhất. Thị trường chủ yếu của công ty là phục vụ nhu cầu tiêu
dùng của người dân quận Hà Đông nói riêng và xuất hàng cho cửa hàng bán
buôn, bán lẻ của các quận huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ nay là TP Hà Nội
như huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Ba Vỳ, Phú Xuyên….
1.1.3 Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà
Tây
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây là doanh nghiệp có hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Do đó hoạt động bán hàng là quy
trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng bán giữa Công ty và khách hàng, để từ
đó thu được tiền. Trong những doanh nghiệp thương mại bán hàng là khâu cuối
cùng , khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán bán
hàng là tính toán, phản ánh đúng đắn kịp thời doanh thu, trị giá vốn hàng bán,
xác định kết quả bán hàng…Hiện nay Công ty áp dụng chủ yếu hai phương pháp
chủ yếu như:
• Bán buôn : Theo phương thức này hàng của Công ty thường được bán theo
lô hoặc với số lượng lớn, giá bán biến động tùy thuộc vào khối lượng bán
ra và phương thức thanh toán. Công ty thường bán buôn các mặt hàng
thực phẩm với số lượng lớn cho các cửa hàng kinh doanh trong vùng
nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Ví dụ như bán buôn thuốc lá, rựơu
bia, đồ ăn uống đóng hộp…
Trong phương pháp này có hai hình thức:
9
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Bán buôn qua kho trực tiếp: Khách hàng cử người mang giấy ủy nhiệm
đến kho của Công ty trực tiếp nhận hàng về. Sau khi giao nhận hàng đại diện bên
mua kí nhận đủ hàng và chứng từ bán hàng của Công ty đồng thời trả tiền ngay
hoặc ký nhận nợ.
-Bán buôn qua kho theo hình thức gửi bán: Công ty căn cứ vào hợp đồng
kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng của người mua xuất kho gửi hàng cho
người mua bằng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài. Hàng gửi bán
vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty cho đến khi bên kia nhận được hàng, chứng
từ đã chấp nhận thanh toán thì quyền sở hữu mới được chuyển cho bên mua.
• Bán lẻ : Phương thức này là công ty bán hàng trực tiếp cho người tiêu
dùng. Hình thức này thường được bán qua các cửa hàng trực thuộc của
công ty. Các cửa hàng này thường bán các mặt hàng tiêu dùng sinh hoạt
thường ngày như sà bông, dầu gội…
Công ty áp dụng mấy hình thức bán lẻ như sau:
- Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng trực tiếp thu
tiền của khách hàng và giao hàng cho khách. Cuối ngày hoặc ca bán thì hàng hóa
được kiểm kê dể lập báo cáo bán hàng, nhân viên bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ.
- Bán hàng đại lý: là phương thức mà Công ty (chủ hàng) xuất hàng cho bên
nhận đại lý, ký gửi để bán. Bên nhận đại lý sẽ được hưởng thù lao dưới hình thức
hoa hồng hoặc chênh lệch giá.
Việc bán lẻ của công ty chủ yếu được thực hiện qua 3 cửa hàng:
- Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Quang Trung.
- Cửa hàng kinh doanh tổng hợp chợ Hà Đông.
- Cửa hàng sửa chữa xe đạp, xe máy chợ Hà Đông
10
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Ngoài ra công ty còn 1 số hệ thống của hàng, đại lý bán lẻ khác rất tốt.
Doanh số của các cửa hàng này chiếm một phần không nhỏ trong doanh số bán
hàng toàn công ty. Đặc biệt với hình thức thanh toán tiền ngay đã góp phần giúp
cho công ty tránh bị ứ đọng vốn trong khâu thanh toán.
 Phương thức thanh toán:
Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, Công ty đã áp dụng nhiều phương pháp
thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh
toán. Việc áp dụng nhiều hình thức thanh toán tuy làm cho công tác kế toán có
phần phức tạp hơn trong quá trình theo dõi nhưng bù đắp lại đây là một trong
những biện pháp nhằm thu hút thêm khách hang đối với Công ty.
+ Thanh toán trực tiếp bằng tiền hoặc séc đối với những khách hàng mua ít,
không thường xuyên hoặc những khách hang có nhu cầu thanh toán ngay.
+ Người mua ứng trước, phương thức này áp dụng cho khách hàng có nhu
cầu đặt hàng theo yêu cầu, mua một lúc với số lượng lớn mà công ty chưa áp
dụng được ngay.
+ Thanh toán chậm, phương thức này được áp dụng cho khách hàng có quan
hệ thường xuyên, có uy tín với công ty. Tuy bị chiếm dụng vốn nhưng bù lại
khách hàng phải chịu phần lãi xuất do việc trả chậm.
+ Ngoài ra, khách hàng còn có thể thanh toán bằng cách chuyển tiền cho Công
ty qua ngân hàng mà Công ty mở tài khoản tại đó.
1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại
dịch vụ Hà Tây
Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình lưu chuyển hàng hóa do đó
để làm tốt nhiệm vụ này thì công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải được thực
hiện một cách chặt chẽ nghiêm ngặt. Muốn làm tốt công việc này yêu cầu công
11
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
ty phải khảo sát và tiến hành phân cấp chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ
phận chức năng đảm nhiệm những công việc cụ thể như:
+ Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật và đại diện pháp nhân của
Công ty trong mọi giao dịch, điều hành trực tiếp các đơn vị, các phòng chức
năng của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra và ký kết trực tiếp với
khách hàng có hợp đồng buôn bán với công ty.
+ Hai Phó giám đốc: Hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của
Công ty. Trong đó: 01 Phó giám đốc phụ trách khâu tiêu thụ hàng có nhiệm vụ
giám sát việc tiêu thụ hàng hóa, củng cố các đối tác hiện tại và không ngừng tìm
kiếm các bạn hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ; 01 Phó giám đốc phụ trách
việc cung ứng hàng hóa có nhiệm vụ giám sát, kiểm soát chất lượng hàng hóa
cũng như duy trì mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp hàng hóa, chủ
động tìm kiếm các nguồn hàng có chất lượng cao đề xuất với Giám đốc.
- Hệ thống các phòng ban bao gồm:
+ Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ thực hiện công tác hạch toán kế
toán của toàn Công ty, quản lý chặt chẽ tài chính, tổ chức ghi chép các nghiệp vụ
kinh tế- tài chính phát sinh, tổng hợp số liệu của các cửa hàng, tính toán, theo dõi
và lên báo cáo, tạo điều kiện cung cấp thông tin kinh tế chính xác, kịp thời phục
vụ cho công tác lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
+ Phòng kế hoạch kinh doanh: Với nhiệm vụ tiến hành các hoạt động
nghiên cứu, đánh giá nhu cầu mong muốn chưa được thỏa mãn của người tiêu
dùng để xác định chiến lược marketing hỗn hợp cho thị trường của Công ty, tổ
chức hợp lý việc quản lý nguồn hàng, thực hiện ký kết hợp đồng với các bạn
hàng.
Tăng cường các mối quan hệ, tìm kiếm thị trường, đối tác
12
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+ Phòng tổ chức hành chính: Với nhiệm vụ quản lý bộ máy hành chính,
phân bổ mạng lưới kinh doanh, hợp lý hóa việc sử dụng lao động.
- Các đơn vị trực thuộc: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Tây có hệ
thống cửa hàng trực thuộc được phân bổ đều trong Quận Hà Đông và một số
huyện lân cận. Tại các cửa hàng đều có cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động kinh
doanh của cửa hàng và đội ngũ nhân viên đảm nhiệm công việc cụ thể. Các cửa
hàng chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu
thụ, định kỳ phải báo cáo về tình hình kinh doanh của mình lên Ban lãnh đạo
công ty.
13
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng.
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu bán hàng.
2.1.1.1.Chứng từ sử dụng:
Như đã trình bày ở Chương 1, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hà
Tây áp dụng 2 phương thức bán hàng là bán buôn và bán lẻ. Để xác định doanh
thu bán hàng thì phòng kinh doanh và kế toán tai các cửa hàng thường sử dụng
các chứng từ sau:
- Hóa đơn GTGT gồm 3 liên
Liên 1 (màu đen): dùng để lưu lại cùng với cuống sổ
Liên 2 (màu đỏ): dùng để giao cho kháh hàng
Liên 3 (màu xanh): dùng để thanh toán
- Thẻ kho
- Bảng kê chứng từ hàng hóa
- Bảng kê bán lẻ hàng hóa
- Tờ khai thuế GTGT
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Báo cáo bán hàng hàng ngày
- Phiếu thu
2.1.1.2. Tài khoản sử dụng:
14
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Để hạch toán nghiệp vụ doanh thu bán hàng kế toán công ty sử dụng các tài
khoản sau:
a. Tài khoản sử dụng chủ yếu:
TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Các TK cấp 2:
TK5111: Doanh thu bán hàng hoá
TK5112: Doanh thu bán thành phẩm
TK5113: Doanh thu dịch vụ
Các tài khoản có liên quan:
TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
TK 111: Tiền mặt
TK 131: Phải thu khách hàng
TK 521: Chiết khấu thương mại
TK 531: Hàng bán bị trả lại
TK 532: Giảm giá hàng bán

2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty:
• Nghiệp vụ bán buôn:
- Qui trình tiêu thụ sản phẩm:
+ Bước 1: Người mua đề nghj mua hàng
+ Bước 2: Kế toán tiêu thụ lập hóa đơn GTGT
Trên mỗi hóa đơn bán hàng có ghi đầy đủ họ tên khách hàng, địa chỉ, hình
thức thanh toán, khối lượng đơn giá của từng loại mặt hàng bán ra, tổng tiền
hàng, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán.
+ Bước 3: Thủ trưởng và người bán ký hóa đơn GTGT.
15
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
+ Bước 4: Trường hợp thanh toán ngay thì kế toán thanh toántiến hành lập phiếu
thu tiền.
+ Bước 5: Căn cứ hóa đơn GTGT thủ kho xuất hàng.
+ Bước 6: Kế toán căn cứ hóa đơn GTGT kế toán định khoản và ghi vào sổ sách
kế toán.
+ Bước 7: Cuối tháng lên biểu tổng hợp chi tiết bán hàng.
+ Bước 8: Căn cứ vào bảng tổng hợp và Nhật ký chung
Khi bán hàng căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán tiến hành kiểm tra chứng từ
và tiến hành định khoản, xác định doanh thu đồng thời xác định giá vốn của hàng
hoá bán ra.
• Nghiệp vụ bán lẻ:
Đối với hình thức này, khi phát sinh các nghiệp vụ bán hàng nhân viên bán
hàng không lập hóa đơn bán hàng mà chỉ ghi loại hàng, số lượng giá vốn của
hàng hóa bán ra.
• Các khoản giảm trừ doanh thu:
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây áp dụng các phương pháp
thanh toán linh hoạt, giá cả chính sách hợp lý, hàng hóa lại không có hình thức
tiêu thụ xuất khẩu nên chỉ có các khoản hàng bán bị trả lại, mới làm giảm trừ
doanh thu của công ty. Khi bán hàng cho khách hàng nếu kém phẩm chất, không
đúng quy cách, chủng loại hàng hóa…Như đã ghi trên hợp đồng thì công ty cho
phép khách hàng trả lại một phần hay toàn bộ số hàng đã mua tùy theo mức độ vi
phạm. Trị giá hàng bán bị trả lại được tính đúng trên giá trị ghi trên hóa đơn và
kế toán sử dụng TK 531 “ Hàng bán bị trả lại ” để theo dõi. Khi phát sinh nghiệp
vụ này, người bán sẽ lập phiếu nhập kho số hàng bán bị trả lại.
16
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu
- Theo phương thức bán buôn: Khi khách có nhu cầu đến phòng nghiệp vụ của
Công ty làm thủ tục mua hàng. Bộ phận kế toán căn cứ vào nhu cầu của khách
hàng viết hóa đơn GTGT. Sau khi khách hàng nhận hàng và ký nhận vào phiếu
xuất kho để thủ kho lập thẻ kho chi tiết cho từng mặt hàng.
Sau đây em xin lấy một vài ví dụ về quá trình bán hàng của công ty và của
Cửa hàng kinh doanh tổng hợp chợ Hà Đông
Ví dụ1: Ngày 26/02/2009 theo hóa đơn số 0022869, công ty bán buôn số hàng
rượu sâm banh Nga cho Chị Hòa - cửa hàng Công nghệ thực phẩm, số lượng :
120 chai dơn giá bán: 52.727 đ/chai, thuế suất 10%, tiền thuế: 632.724 đ, tổng
giá thanh toán 6.959.964đ
Ví dụ2: Ngày 27/02/2009 theo hóa đơn số 0022873, công ty mua hàng bán
chuyển thẳng cho Anh Quân số thuốc lá Du Lịch số lượng 50.000 bao giá mua:
1536,36 (đ/bao), giá bán 1567,26 (đ/bao), thuế suất 10%.
Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, kế toán vật tư, hàng hoá lập hoá đơn
GTGT(Biểu 01), đồng thời lập phiếu xuất kho (Biểu 02) cho số hàng này và vào
thẻ kho (Biểu 03). Sau khi vào thẻ kho, thủ kho chuyển hoá đơn GTGT cùng với
phiếu xuất kho cho số hàng vừa xuất cho phòng kế toán. Căn cứ vào đó, kế toán
lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ( Biếu 04). Lập phiếu thu
đối với hàng hóa thanh toán ngay bằng tiền mặt (Biểu 05)
Biểu 01

17
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT-3LL
Liên1: Lưu Ký hiệu : EH/2009B
Ngày 26 tháng 02 năm 2009 Số : 0022869

Nhân viên bán hàng : Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây
Địa chỉ : 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội
Điện thoại: 04- 33827413 MST : 0400101764003
Họ và tên người mua hàng: Chị Hòa
Đơn vị : Cửa hàng Công nghệ thực phẩm
Địa chỉ: Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội
Hình thức thanh toán : Thanh toán ngay
STT Tên hàng hoá , dịch vụ Đơn vị tính Sản lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3
1 Sâm banh Nga Chai 120 52.727 6.327.240
Cộng tiền hàng : 6.327.240
Thuế suất GTGT :10% Tiền thuế GTGT: 632.724
Tổng cộng tiền thanh toán : 6.959.964
Số tiền bằng chữ : Sáu triệu chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi tư đồng.
Ngày 26 tháng 02 năm 2009
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên )
Biểu 02

18
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT-3LL
Liên1: Lưu Ký hiệu : EH/2009B
Ngày 26 tháng 02 năm 2009 Số : 0022873

Nhân viên bán hàng: Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây
Địa chỉ : 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội
Điện thoại: 04- 33827413 MST : 0400101764003
Họ và tên người mua hàng: Anh Quân
Đơn vị : Cửa hàng đại lý rượu bia – thuốc lá
Địa chỉ: Lê Lợi – Hà Đông – Hà Nội
Hình thức thanh toán : Thanh toán chậm
STT Tên hàng hoá , dịch vụ Đơn vị tính Sản
lượng
Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3
1 Thuốc lá Du Lịch A Bao 50.000 1567,26 78.363.000
Cộng tiền hàng : 78.363.000
Thuế suất GTGT :10% Tiền thuế GTGT: 7.836.300
Tổng cộng tiền thanh toán: 86.199.300
Số tiền bằng chữ : Tám sáu triệu một trăm chín chín nghìn ba trăm đồng chẵn.
Ngày 27 tháng 02 năm 2009

Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên ) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên )
Biểu 03

19
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Đơn vị: Công ty CPTM-DV Hà Tây Mẫu sổ: 02-VT
Địa chỉ: 157 Trần Phú – Hà Đông (Ban hành theo QĐ số 15/2006/Q Đ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)
Quyển số: 357
Số: 015202
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 26 tháng 02 năm 2009
Họ tên người mua hàng: Chị Hòa
Lý do xuÊt kho: Xuất bán Rượu Sâmbanh Nga
Xuất kho tại: kho hàng công ty - 157 Trần Phú – Hà Đông
STT
Tên, nhãn hiệu , quy
cách phẩm chất vật tư
(sản phẩm, hàng hoá )

số
Đơn
vị
tính
Số lượng
Đơn giá Thành tiền
Yêu cầu
Thực
xuất
A B C D 1 2 3 4
1 Rượu Sâm banh Nga chai 120 120
Cộng
Tổng số tiền(viết bằng chữ) : …………………………..
Số chứng từ gốc kèm theo:01
Xuất, ngày 26 tháng 02 năm 2009
Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký , họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên)
20
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Biểu 04
Đơn vị: Công ty CPTM-DV Hà Tây Mẫu sổ: 02-VT
Địa chỉ: 157 Trần Phú – Hà Đông (Ban hành theo QĐ số 15/2006/Q Đ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)
Quyển số: 357
Số: 015203
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 27 tháng 02 năm 2009
Họ tên người mua hàng: Anh Quân
Lý do xuất kho : Xuất bán Thuốc Lá Du Lịch A
Xuất kho tại: kho hàng công ty - 157 Trần Phú – Hà Đông
STT
Tên, nhãn hiệu , quy
cách phẩm chất vật tư
(sản phẩm, hàng hoá )

số
Đơn
vị
tính
Số lượng
Đơn giá Thành tiền
Yªu cÇu
Thùc
xuÊt
A B C D 1 2 3 4
1
Thuốc lá Du lịch A
Bao 50.000 50.000
Céng
Tổng số tiền(viết bằng chữ) : …………………………..
Số chứng từ gốc kèm theo:01
Xuất, ngày 27 tháng 02 năm 2009
Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký , họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên ) (Ký, họ tên)
21
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Sau khi có hoá đơn bán và phiếu xuất kho nhân viên phòng kinh doanh sẽ cầm 2 chứng từ này làm thủ tục xuất
kho. Thủ kho khi nhận được hoá đơn và phiếu xuất sẽ căn cứ vào đó để ghi vào thẻ kho.
Biểu 05
22
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây
Địa chỉ: 157 Trần Phú – Hà Đông
THẺ KHO
Ngày lập thẻ: 01/02/2009
Tờ số 02
Tên hàng : Thuốc lá Du Lịch A
Mã số: DLA
Chứng từ
Diễn giải
Ngày
N-X
ĐVT
Số lượng
Chữ ký của
kế toán
Số Ngày Nhập Xuất Tồn
Tháng 02
Tồn đầu 12.500
22873 27/02 Anh Quân 27/02 Bao 50.000 50.000
...
Cộng số phát sinh 50.000 50.000 12.500
Tồn cuối tháng 2 12.500
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Biểu 06
Sau khi vào thẻ kho, thủ kho chuyển hoá đơn GTGT và phiếu xuất kho lên phòng kế toán. Kế toán lập bảng kê
hóa đơn, chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra (Biểu 07)
23
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây
Địa chỉ: 157 Trần Phú – Hà Đông
THẺ KHO
Ngày lập thẻ: 01/02/2009
Tờ số 02
Tên hàng : Sâm banh Nga
Mã số: SBN
Chứng từ
Diễn giải
Ngày
N-X
ĐVT
Số lượng
Chữ ký của
kế toán
Số Ngày Nhập Xuất Tồn
Tháng 02
Tồn đầu 35
22869 26/02 Chị Hòa 26/02 chai 85 120
...
Cộng số phát sinh 85 120 35
Tồn cuối tháng 2 0
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Biểu 07
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
Tháng 02/2009
Tên cơ sở kinh doanh: Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hà Tây
Mã số: 0400101764003
Địa chỉ: Số 157 Trần Phú – Quận Hà Đông – TP Hà Nội
Ngày 28 tháng 02 năm 2009
Người lập Thủ trưởng đơn vị
24
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh
Hóa đơn chứng từ bán
Họ tên
người mua
Mã số
thuế
người
mua
Mặt hàng
Doanh số bán
chưa thuế
Thuế suất Thế GTGT
Ghi
chú
Ký hiệu
hóa đơn
Số hóa
đơn
Ngày
tháng
năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
022869 26/02 Chị Hòa
Sâm banh
Nga
6.327.240
10%
6.959.964
022873 27/02 Anh Quân
Thuốc lá DL
A
78.363.000
10% 7.837.000
… … … …
Cộng 246.780.000 271.458.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phiếu thu đối với hàng hóa thanh toán ngay bằng tiền.(Biểu 08)
Biểu 08
Công ty Cổ phần TM-DV Hà Tây Quyển số:….
Địa chỉ: 157 Trần Phú – Hà Đông Số: PT56
PHIẾU THU
Ngày 26 tháng 02 năm 2009
Nợ TK 111: 6.959.964đ
Có TK 333.1: 632.724đ
Có TK 511: 6.327.240đ
Họ tên người nộp tiền: Chị Hòa
Địa chỉ: Cửa hàng công nghệ thực phẩm
Lý do nộp: Tiền bán hàng
Số tiền: 6.959.964đ
(Số tiền bằng chữ: Sáu triệu chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi
tư đồng.)
Kèm theo hóa đơn bán hàng , chừng từ gốc số: 022869
Ngày 26 tháng 02 năm 2009
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ Quỹ
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
Đã nhận đủ số tiền: Sáu triệu chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm sáu
mươi tư đồng.)
25
Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x