Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 4 buổi chiều tuần 32 tiết 1

Toán: RÈN KĨ NĂNG CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục đích – Yêu cầu:
- Giúp học sinh củng cố cách cộng ,trừ, nhân, chia các số có nhiều chữ số,
tìm số bị chia, số chia, thừa số, tính giá trị của biểu thức.
- Hướng dẫn học sinh luyện giải toán trung bình cộng
- Giáo dục học sinh tính chính xác trong học toán.
II. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kết hợp trong bài mới
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Luyện tập
Bài 1: Ghi đề: Đặt tính rồi tính:
a. 345 x 1 253
b. 3185 x 204
c. 385 120 : 316
- Yêu cầu học sinh đọc đề
- Yêu cầu hs làm vào bảng con, 3 em
lên bảng
- Yêu cầu hs trả lời câu hỏi: Khi thừa

số thứ hai có nhiều chữ số hơn thừa
số thứ nhất ta có thể đặt tính thế nào?
- Lưu ý hs khi thừa số thứ 2 có chữ số
0
Bài 2:
Tìm x:
a. x x 36=828
b. x :23= 1034
c. 9999 :x = 99
Yêu cầu hs xác định thành phần cần
tìm và nêu cách tìm từng thành phần
đó?
Yêu cầu hs làm vào bảng con, 3 em lên
bảng làm
Bài 3:
Tính giá trị của biểu thức:
a. 12852 : (15+27)
b. 2800 :28 + 42 x 31
- Nghe
- Đọc đề, làm lần lượt từng phép
tính vào bảng con
Đặt thừa số có nhiều chữ số ở
trên
a. Muốn tìm thừa số ta lấy tích
chia cho thừa số đã biết
b. Muốn tìm số bị chia ta lấy
thương nhân với số chia
c. Muốn tìm số chia ta lấy số bị
chia chia thương

- Làm theo yêu cầu bên
- Nếu biểu thức có dấu ngoặc
đơn ta thực hiện phép tính
trong ngoặc dơn trước
c. (75x4 -50x2) :5
Yêu cầu hs nêu cách tính giá trị của các
biểu thức trên
Yêu cầu hs làm bài vào vở
Bài 4:
Tổ một góp được 18 kg giấy vụn, Tổ

2 góp nhiều hơn tổ một 2 kg nhưng
lại ít hơn tổ 3 là 2 kg. Hỏi trung bình
mỗi tổ góp được bao nhiêu kg giấy
vụn?
Yêu cầu hs đọc đề, phân tích đề, nhận
ra dạng toán, nêu cách giải dạng toán
đó
Gợi ý cho hs yếu: Muốn biết trung
bình mỗi tổ góp được bao nhiêu kg
giấy vụn cần biết gì?
Tổ 2 góp nhiều hơn tổ 1 là 2 kg
nhưng lại ít hơn tổ 3 là 2kg tức là tổ 2
góp nhiều hơn tổ 1 là 2 kg còn tổ 3 lại
góp nhiều hơn tổ 2 là 2 kg
Bài 5: Dành cho hs khá- giỏi: Trung
bình cộng của 2 số là 11, nếu xét
thêm số thứ ba nữa thì trung bình
cộng của các số đó là 12. Tìm số thứ
ba.
Yêu cầu hs cho biết biết số thứ ba cần
tinh gì?
Nhấn mạnh cho hs: Muốn tìm tổng
của nhiều số ta lấy trung bình cộng
của các đó nhân với số các số hạng
3.Củng cố:
Lưu ý hs cách tính giá trị của biểu
thức
4. Dặn dò
- Ra bài tập về nhà 3 bài tương
tự bài 2,3,4
- Nếu biểu thức có các phép
tính cộng trừ, nhân, chia ta
thực hiện phép tính nhân, chia
trước, cộng trừ sau.
- Làm bài vào vở
Đọc đề, phân tích đề
Toán trung bình cộng
Số giấy cả 3 tổ nộp
Làm bài vào vở
Đáp số: 20 kg
Tổng của 2 số, tổng của 3 số
Đáp số: 14
Nghe
Chép bài về nhà

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×