Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp xây dựng 102 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.DOC

PHẦN I:
TỔNG QUAN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG
102 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
I. Giới thiệu về Xí nghiệp
Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội tiền thân là Công ty Kiến trúc
khu nam Hà Nội được thành lập ngày 5/8/1958 trực thuộc Bộ kiến trúc.
Ngày 18/3/1977: Công ty chính thức đổi tên thành Công ty xây dựng số
1 trực thuốc Bộ xây dựng. Nhiệm vụ chính của Công ty trong giai đoạn này là
xây dụng các công trình phúc lợi như Cung văn hoá lao động Hữu nghị Việt
Xô, Bệnh viện Thuỷ Điện,...
Để phục vụ công tác xây dựng ngày càng phát triển của thủ đô, ngày
31/3/1983 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội được thành lập và từ đó cho đến
nay Công ty cổ phần Xây dựng số 1 chịu sự quản lý của cơ quan cấp trên là
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.
Công ty Xây dựng số 1 lúc này bao gồm nhiều Xí nghiệp trực thuộc có
quy mô khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xây dựng, theo đề
nghị của Công ty, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội lần lượt ra các quyết định
tách các Xí nghiệp trực thuộc Công ty thành công ty trực thuộc Tổng công ty
và trao quyền tự chủ cho một số Xí nghiệp trực thuộc Công ty.
Xí nghiệp xây dựng số 102 trước khi được thành lập chỉ một công trình
tham tán của Công ty.

Tháng 8/1994 do yêu cầu sản xuất kinh doanh và do yêu cầu mở rộng
quyền tự chủ của Xí nghiệp, Công ty Xây dựng số 1 quyết định chuyển công

1
trình tham tán của công ty thành Xí nghiệp Xây dựng số 102. Khi đó, Xí
nghiệp vẫn là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty.
Theo quyết định số 843/TCT - TCLĐ ngày 18/06/1998 của Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội, Công ty ban hành quy chế phân cấp đối với các đơn vị trực
thuộc. Cụ thể là phân cấp về tổ chức, về công tác kế toán. Lúc này, Xí nghiệp
mới trở thành đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng trực thuộc Công ty
Xây dựng số 1.
Năm 2005, căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế của công ty, Công
ty Xây dựng số 1 lựa chọn hình thức cổ phần hoá theo mục 2 điều 3 Nghị
định 187/2004/NĐ - CP ngày 16/11/2004 về chuyển Công ty Nhà nước thành
Công ty cổ phần. Do đó, Bộ xây dựng đã ra quyết định số 1820/QĐ - BXD
ngày 23/09/2005 về việc chuyển Công ty Xây dựng số 1 thuộc Tổng Công ty
Xây dựng Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây dựng số 1; và đổi thành Công
ty cổ phần Xây dựng số 1 - Hà Nội theo quyết định số 1820/QĐ - BXD ngày
08/11/2005 của Bộ Xây dựng. Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định số
82/CT - TCLĐ về việc thành lập lại Xí nghiệp Xây dựng số 102 trực thuộc
Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.
Kể từ đó, Xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, có trụ sở làm
việc tại 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; được
sử dụng con dấu phù hợp với phương thức hạch toán theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
Từ khi thành lập đến nay, Xí nghiệp không chỉ tiến hành thi công các
công trình Công ty giao cho mà còn đứng trên danh nghĩa của Công ty tự tiến
hành đấu thầu thêm các công trình khác nữa. Xí nghiệp không chỉ dừng lại ở
việc thi công trên địa bàn Hà Nội mà cũng là nhà thầu của một số công trình
xây dựng khác từ Thanh Hoá, Nghệ An trở ra. Với sự cố gắng không ngừng

2
đó, Xí nghiệp đã xây dựng được nhiều công trình góp phần vào sự giàu đẹp
và phát triển của đất nước, xã hội.
Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của xí nghiệp:
- Xây dựng những công trình công nghiệp, công cộng và dân dụng.
- Xây dựng các công trình giao thông
- Xây dựng các công trình thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và
khu công nghiệp, các công trình bưu điện, đường dây trạm biến áp.
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, Thương mại, Du lịch.


- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.
Về bộ máy quản lý được sắp xếp bố trí một cách logic khoa học, phù hợp
với qui mô và tạo điều kiện cho các phòng ban khối kết hợp với nhau, giúp
cho Xí nghiệp quản lý chặt chẽ các mặt kinh tế kỹ thuật ở từng đội thi công,
đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh liên tục, đem lại hiệu quả cao. Có
thể khái quát bộ máy quản lý theo sơ đồ sau:

3
Giám đốc
Phó giám đốc
Phòng tài
chính-kế
toán
Phòng kỹ
thuật thi
công
Phòng tổ chức lao
động-tiền lương-
hành chính-y tế
Các đội thi công
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý sản xuât ở Xí
nghiệp
II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán, quan hệ tổ chức và công tác
giữa phòng kế toán với các cấp, các bộ phận khác trong doanh
nghiệp
1. Chức năng:
- Tham mưu cho giám đốc về tình hình tài chính, kế hoạch SXKD, định
hướng phát triển trước mắt và lâu dài.
- Sử dụng vốn tài sản, vay vốn và huy động vốn, hoàn thành nghĩa vụ với
nhà nước và cấp trên.
- Xây dựng qui chế quản lý, bảo quản, sử dụng tài sản của Xí nghiệp, qui
định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với các trường hợp hư
hỏng, mất mát tài sản.
2. Nhiệm vụ:
Công tác tài chính:
- Lập kế hoạch thu chi năm, kế hoạch tài chính.
Công tác kế toán:
- Thanh toán quyết toán công trình, đảm bảo thu hồi vốn nhanh.
- Mở sổ theo dõi, phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời các hoạt động sản
xuất kinh doanh, hạch toán cụ thể từng công trình, đối chiếu công nợ với các
chủ đầu tư.
- Thực hiện chế độ khoán mới, nghĩa vụ với nhà nước, tập thể và người
lao động.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành
của Nhà nước, không được cung cấp số liệu ra ngoài nếu chưa được lãnh đạo
công ty đồng ý.

4
3. Mối quan hệ tổ chức và công tác giữa phòng kế toán với các cấp các bộ
phận khác trong doanh nghiệp
Bộ máy kế toán của Xí nghiệp được tổ chức tập trung, đơn giản, gọn nhẹ
phù hợp với quy mô, bộ máy quản lý của Xí nghiệp. Nhờ vậy đã hỗ trợ, tham
mưu cho lãnh đạo, cũng như kiểm tra, phối hợp với các phòng ban khác trong
Xí nghiệp. Do đó, bộ máy kế toán luôn cung cấp thông tin trực tiếp, kịp thời
và chính xác, cả thông tin tổng hợp và chi tiết phục vụ cho công tác quản trị
của Xí nghiệp.
Phòng Tài chính - kế toán kết hợp với phòng Tổ chức lao động tiền
lương để nắm vững tình hình, số lượng và thu nhập lao động tại mỗi thời kỳ,
lập ra các báo cáo chi phí tiền lương, Báo cáo lao động và thu nhập của người
lao động, bản quyết toán các khoản trích theo lương nộp cho Công ty theo
từng quý...
Phòng Tài chính - kế toán hỗ trợ cho Phòng kỹ thuật thi công tính và xây
dựng các định mức đơn giá xây dựng của Xí nghiệp, lập dự toán các công
trình... góp phần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự phát
triển lơns mạnh của Xí nghiệp.
Với sự thiết kế hài hoà đó, công tác hạch toán kế toán, trình tự luân
chuyển các chứng từ trong Xí nghiệp được thực hiện nhịp nhàng, được kiểm
tra chặt chẽ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý... tạo điều kiện cho lãnh
đạo kiểm tra, kiểm soát chứng từ khi cần thiết. Từ kế toán viên các phần hành
căn cứ vào các chứng từ gốc lập các bảng chi tiết và tổng hợp rồi trình Kế
toán trưởng Xí nghiệp phê duyệt sau đó mới đến Giám đốc Xí nghiệp ký và
đóng dấu. Hơn nữa, Kế toán trưởng cũng đồng thời là kế toán chi phí giá
thành nên thông tin chi phí giá thành - nguồn thông tin mang tính tổng hợp từ

5
nhiều phần hành kế toán khác cũng được cung cấp nhanh chóng, kịp thời và
chính xác.
Có thể nói, Phòng tài chính - kế toán đã đóng vai trò quan trọng trong
việc không ngừng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh nói riêng và hiệu quả quản lý nói chung.
III. Đặc điểm nhân lực kế toán của Xí nghiệp xây dựng 102 - Công ty cổ
phần xây dựng số 1 Hà Nội
Tổng số nhân viên kế toán: 05 người, trong đó:
+ Trên đại học: 04 người
+ Đại học: 00 người
+ Cao đẳng: 00 người
+ Trung cấp: 01 người
+ Sơ cấp: 00 người
+ Chưa qua đào tạo: 00 người
Đại đa số nhân viên kế toán của Xí nghiệp có trình độ Đại học nên về
mặt chuyên môn khá cao và đồng đều. Công tác kế toán của Xí nghiệp kết
hợp giữa thủ công và máy móc nên việc tập hợp số liệu kế toán ban đầu
thường do nhân viên kế toán trung cấp làm, còn việc cập nhật số liệu vào máy
tính thường do nhân viên kế toán trình độ đại học. Điều đó thể hiện sự khác
nhau cơ bản giữa hai trình độ khi tiến hành công việc. Tuy nhiên cũng có sự
phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ phận để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất.
Bộ máy kế toán của Xí nghiệp được tổ chức đơn giản gọn nhẹ, theo mô
hình tập trung kiểu trực tuyến. Kế toán trưởng trực tiếp điều hành các kế toán

6
viên phần hành. Phòng kế toán của Xí nghiệp gồm 01 Kế toán trưởng, 03 kế
toán viên phần hành, 01 thủ quỹ.
Có thể khái quát bộ máy kế toán của Xí nghiệp theo sơ đồ sau:

7
Kế toán trưởng
Kế toán thanh
toán kiêm kế
toán lương và
các khoản
trích theo
lương
Kế toán
TSCĐ
kiêm kế
toán thuế
Kế toán
vật tư
kiêm phải
trả người
bán
Thủ
quỹ
Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×