Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM pdf

ĐỀ TÀI KC 01-05ĐỀ TÀI NHÁNH-04
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU
CỦA THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM

***
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”

2
Mục lục

1. MỞ ĐẦU: 3
2. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 3
3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN 4
3.1 Chức năng thông tin chung: 4
3.2 Chức năng vấn tin 5
3.3 Chức năng chuyển khoản thanh toán 8
3.4 Chức năng thanh toán tiện ích cho các dịch vụ cung cấp (hoá đơn điện, điện
thoại, nước, ) 8
3.5 Chức năng chuyển khoản thanh toán cho bên thứ ba (các nhà cung cấp dịch
vụ thanh toán trực tuyến) 8
3.6 Chức năng mở điện thanh toán quốc tế (Telegraphic Transfer-TT) 9
3.7 Chức năng mở đơn Tín dụng thư (Letter Credit –LC) 11
3.8 Chức năng đặt phát hành sổ séc 15
3.9 Chức năng theo dõi tình trạng séc 15
3.10 Chức năng dừng séc 16
3.11 Chức năng thanh toán khoản vay 16
3.12 Yêu cầu sao kê các giao dịch thanh toán 16
3.13 Lịch sử giao dịch theo tài khoản 17
3.14 Xem nhật ký giao dịch điện tử (tất các các thao tác và truy cập hệ thống –
ebank-activity-log) 17
4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 17
4.1 Thiết kế hệ thống 17
4.2 Tính năng hệ thống 19
4.3 Yêu cầu hệ thống 20
5. TÍNH NĂNG CHUẨN MỞ VÀ GIAO DIỆN VỚI CÁC HỆ THỐNG
GATEWAY, THANH TOÁN KHÁC 22
6. KẾT LUẬN 23

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
3

1. MỞ ĐẦU:

Thách thức lớn nhất mà các nhà chiến lược của Ngân hàng thương mại phải đối
mặt là tối ưu hóa hoạt động kinh doanh truyền thống đang hết sức khó khăn đồng
thời phải chuyển dịch Ngân hàng mình thế nào để cạnh tranh trong TMĐT

Các công ty tài chính nhanh chóng mở rộng các kênh giao dịch của mình trên cơ
sở công nghệ truyền thông nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và đạt được mối liên
h
ệ thuận tiện, tiết kiệm cho khách hàng. Các bộ phận tài chính trung gian như
ngân hàng, các tổ chức tài chính-tín dụng, bảo hiểm, đại lý môi giới bổ sung
nghiệp vụ với các dịch vụ trực tuyến qua Internet; đồng thời các tổ chức này áp
dụng những công nghệ thông tin (nền tảng là kỹ thuật số mới) hiện đại nhằm làm
giảm các chi phí giao dịch tiền mặt và đơn giản hoá quá trình thanh toán, tăng
cạnh tranh tạo l
ợi nhuận cao với lưu lượng giao dịch khổng lồ.

Qua kết quả nghiên cứu những kỹ thuật, công nghệ, giải pháp ứng dụng trong
Thanh toán điện tử tại một số quốc gia trên thế giới kết hợp với tình hình thực tế
tại Việt nam; qua đó NHCTVN xây dựng và triển khai mô hình thử nghiệm ứng
dụng thanh toán điện tử trong thương mại điện tử tại Việt nam nói chung, và hệ
thống thanh toán trực tuyến hỗ trợ các giao dịch TMĐT của NHCTVN nói riêng
trên cơ sở đó đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành về khả năng thực hiện cũng
như triển khai hệ thống đáp ứng nhu cầu phát triển TMĐT tại Việt nam.


2. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hệ thống thanh toán trực tuyến hỗ trợ Thương mại điện tử là một mô đun cấu
phần không thể tách rời trong hệ thống Hiện đại hoá Hệ thống Thanh toán của
Ngân hàng. Mô đun được thiết kế đa lớp (n-tier) chuẩn công nghệ mở đáp ứng
yêu cầu của hệ thống có thể kết nối giao diện với hệ thống khác thông qua hệ
thố
ng gateway chung của hệ thống thanh toán. Hệ thống thanh toán trực tuyến hỗ
trợ các giao dịch thanh toán trực truyền trên Internet được đảm bảo an ninh an
toàn bảo mật bằng các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới áp dụng cho
thanh toán trực tuyến với các phương thức đa dạng như thẻ nội địa, tài khoản tiền
gửi thanh toán tại ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, mua bán
trực tuyến trên Internet.
Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
4

3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
3.1 Chức năng thông tin chung:
Cho phép người dùng thực hiện quản lý các thông tin cá nhân như
¾ Thay đổi Email – cho phép người sử dụng đổi sang địa chỉ Email mới
¾ Đổi mật khẩu – cho phép người sử dụng đổi sang mật khẩu mớiDự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
5
¾ Lời chào – cho phép người sử dụng tự lựa chọn cách chào hỏi theo ý
muốn

Cho phép người dùng xem các thông tin các nhân

3.2 Chức năng vấn tin
Cho phép người dùng thực hiện các vấn tin các tài khoản của mình (đa tiền
tệ)

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
6

¾ Tài khoản Tiền gửi thanh toán (Curent Account)

¾ Tài khoản Tiết kiệm không kỳ hạn (Saving Account)


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
7
¾ Tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn quản lý theo nhóm (Deposit Account)¾ Tài khoản tiền vay và trả lãi vay (Loan Account)


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
8
3.3 Chức năng chuyển khoản thanh toán
Cho phép người dùng thực hiện chuyển khoản từ các tài khoản của mình
như:
¾ Chuyển khoản giữa các tài khoản Tiền gửi thanh toán với tài khoản Tiền
gửi tiết kiệm, Tiết kiệm có kỳ hạn
¾ Chuyển khoản giữa các tài khoản Tiền gửi tiết kiệm với tài khoản Tiền
gửi Thanh toán, Tiết kiệm có kỳ hạn

3.4 Chức năng thanh toán tiện ích cho các dịch vụ cung cấp (hoá
đơn điện, điện thoại, nước, )
Cho phép người dùng thực hiện thanh toán hoá đơn các dịch vụ như tiền điện,
tiền nước, tiền điện thoại,
¾ Thanh toán hoá đơn điện
¾ Thanh toán hoá đơn điện thoại
¾ Thanh toán hoá đơn nước

3.5 Chức năng chuyển khoản thanh toán cho bên thứ ba (các nhà
cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến)
Cho phép người dùng thanh toán các khoản mua bán của các nhà cung cấp
hàng hoá và dịch vụ (có thể dừng ngoại tệ để trả cho khách hàng-được hệ
thống quy đổi tự động về VNĐ)


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
9

3.6 Chức năng mở điện thanh toán quốc tế (Telegraphic Transfer-
TT)
Cho phép người dùng tạo các đơn mở điện thanh toán quốc tế để thực hiện
các thanh toán với đối tác nước ngoài

Ajax Co.
Telegraphic Transfer
as at
Please fill in the following required fields.

Required fields are indicated *

Beneficiary
Beneficiary Name * Account No.
109888-838-
4
*
Address * Beneficiary Bank
WellsFargo B
*
Address *
(include City)
Beneficiary
Identification No.Country

Please Select
*
SWIFT Code
WF09922

Clearing Code
OIXS23
Settlement
Pay Amount
USD 100,000.00
*
Debit Account
Please Select
*
Charges Borne By
Applicant Beneficiary*
Payment Details
Payment for contract ref.109-3948-34839

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
10
Exchange Rate
Use Prevailing Board Rates Utilise FX Contract(s)
Exchange
Rate
15.310,00

Contract
No.

Equivalent
Amount
VN
D
1.531.000.0
0


Max
Exchange
RateMin
Exchange
Rate

Intermediary Bank
Name
OCBC

SWIFT Code
WF09922

Address
Blk 219 #01-
0

Clearing Code
OIXS23


Brudh Street


San Francisc


Instructions to Remitting Bank
none


Save as

Description


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
11

3.7 Chức năng mở đơn Tín dụng thư (Letter Credit –LC)

Cho phép người dùng thực hiện mở các đon LC với các đối tác nước ngoài


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
12Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
13


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
14


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
15


3.8 Chức năng đặt phát hành sổ séc
Cho phép người dùng yêu cầu Ngân hàng phát hành sổ séc3.9 Chức năng theo dõi tình trạng séc

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
16
3.10 Chức năng dừng séc


3.11 Chức năng thanh toán khoản vay3.12 Yêu cầu sao kê các giao dịch thanh toán


Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
17
3.13 Lịch sử giao dịch theo tài khoản

3.14 Xem nhật ký giao dịch điện tử (tất các các thao tác và truy cập
hệ thống – ebank-activity-log)


4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế hệ thống

Trên cơ sở nghiên cứu các hệ thống thanh toán trực tuyến của các Ngân hàng
tiên tiến trên thế giới cũng như sự phát triển các công nghệ thông tin cho các
ứng dụng tài chính ngân hàng, Ngân hàng Công thương Việt nam đã tiến
hành thiết kế hệ thống đảm bảo được yêu cầu của hệ thống đặt ra và khả
năng kết nối với các hệ thống khác bên ngoài thông qua các chuẩn kết n
ối
mở đảm bảo khả năng linh hoạt của hệ thống.
Hệ thống có khả năng và hạ tầng để đưa ra một kênh phục vụ 24
giờ/tuần/365 ngày dành cho khách hàng của bạn để thực hiện các giao dịch

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
18
ngân hàng tức thời dưới hình thức ảo từ bất cứ máy PC hoặc thiết bị Web
nào.
Các tiêu chuẩn cơ bản được sử dụng để thiết kế, thực hiện và phát triển hệ
thống:
 Phát triển nhanh chóng
 Kiến trúc dễ nâng cấp
 Tính sẵn sàng cao
 An ninh an toàn cao
 Tính dễ dịch chuyển và vận hành tương tác
BW CIF
Internet, GSM, PSTN,
Touch
Points
Servers
User Touch Points
Firewall 1
Firewall 2
Optional Firewall 3
Online
Services
Platform
Mission
Critical
Systems
Web Server WAP Server Mobile & Broadband Server
Single Sign On
OFA Functional Modules
Application Server
Database Server
Silverlake Integrated
Banking System
Silverlake Trade
Finance System
3rd Party Financial
Systems
WAP & Mobile Devices
Broadband Devices
Web Browsers
Datawarehouse
Business Intelligence CRM DataMining
Intelligent ATMs
Delivery Service Processor

Hệ thống được thiết kế và xây dựng giúp hệ thống nâng cấp cùng với sự phát
triển của bạn về thương mại điện tử và phát triển của công nghệ. Hệ thống của
chúng tôi được xây dựng trên những công nghệ tiên tiến có lựa chọn đã được
thực tế chứng minh dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp như J2EE (Java 2
Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
19
Enterprise Edition), XML, SQL và Unix. Những công nghệ này cung cấp một
nền dễ nâng cấp, đáng tin cậy và mạnh mẽ để xây dựng các dịch vụ điện tử
đầu cuối.
Việc thiết kế tập trung vào thương mại điện tử và các sản phẩm phi truyền
thống như B2B, B2SME, thanh toán điện tử, quản lý tiền mặt v.v , đây có thể
là giải pháp ưa chuộng và người cung cấp dịch vụ và đối tác cho các hoạt động
ngân hàng ở bất cứ đâu, bất cứ hình thức nào và bất cứ thời gian nào; đặc biệt
với khách hàng là doanh nghiệp việc thiết kế hệ thống kiểm soát chữ ký phức
tạp hiện có phức tạp của công ty khác với một cá nhân có đầy đủ thẩm quyền
kiểm soát các tài khoản của riêng mình đảm bảo an ninh an toàn cho quá trình
quản lý và thực hiện giao dịch giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.4.2 Tính năng hệ thống
- Tiêu chuẩn quốc tế hệ thống tài chính ngân hàng
- Hệ thống mở do áp dụng các chuẩn giao diện và kết nối với các hệ thống
bên ngoài
- Hệ thống tích hợp
- Sử dụng các hệ thống công nghệ bảo mật tiên tiến trên thế giới áp dụng
cho tài chính Ngân hàng
Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
20
- Hệ thống bảo mật và xác thực quốc tế (sử dụng xác thực Verisign)

4.3 Yêu cầu hệ thống
- Hệ thống máy tính: Hệ thống được sử dụng trên nền tảng hệ thống xử lý
cao 64 bits: RISC, intel Itanium, PA-RISC, SPARC
- Hệ thống bảo mật chuyên dụng xác thực truy cập và phiên làm việc: HSM
- Thales-eSecurity, hệ thống cấp phát CA của verisign cho hệ thống máy
chủ cung cấp dịch vụ
- Hệ thống bức tường lửa Firewall: Checkpoint NG, Netscreen, PIX, ISS
- Hệ thống gia tốc bảo mật: CISCO-CSS/CSA, Junipper-SA
- Hệ thống phát hiện chống thâm nhậm trái phép và tự bảo vệ : ISS,
Junipper, Nokia
- Hệ thống phòng chống virus: Trend Micro, Symantec, McAfee, F-Secure,
CA-Trust
- Hệ thống chống dịch vụ từ chối DOS: Mitigrator
- Hệ thống giám sát: CA, Tivoli, HP
- Hệ thống phần mềm ứng dụng Web: Apache, Weblogic, Interstage,
Websphere, IIS
- Hệ thống cơ sở dữ liệu: Oracle, DB2, MS SQL, MySQL
- Ngôn ngữ phát triển: Java, XML, DHTML, PHP

Trên cơ sở đó, Ngân hàng đã phát triển hệ thống phân chia theo vùng và theo
lớp hệ thống đảm bảo an ninh an toàn trong việc cung cấp các dịch vụ trên
Internet:
¾ Máy chủ: sử dụng hệ thống với các hệ điều hành có khả năng xử lý và
an toàn cao như Windows 64 bits 2003 .Net Enterprise for Itanium, hệ
điều hành Unix HP-UNIX 11 for PA-RISC, hệ điều hành Unix SUN
SPARC, hệ điều hành AS/400 iSeries V5 for RISC được sử dụng theo
các tính năng của từng vùng
¾ Hệ thống bảo mật chuyên dụng: HSM – 8000 của Thales
¾ Hệ thống bức tường lửa được xây dựng 4 lớp tích hợp giữa Checkpoint
NG và PIX làm tăng cường khả năng chống đỡ và ngăn cản truy cập
trái phép cả bên trong lẫn bên ngoài (truy cập theo thẩm quyền cấp
phép)
Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
21
¾ Hệ thống gia tốc bảo mật đáp ứng các dịch vụ SSL, SET nhằm giảm
thiểu việc xử lý trên máy chủ: CSS/CSA 11000
¾ Hệ thống chống thâm nhập trái phép sử dụng của ISS (IDS, IPS) nhằm
tăng cường và hỗ trợ việc phát hiện xâm nhập trái phép mà hệ thống có
thể tự bảo vệ đảm bảo an toàn hệ thống
¾ Hệ thống phòng chống virus đảm bảo chống sự phá hoại do virus gây
ra cho hệ thống web và mail: Trend Micro Officescan Suite
¾ Hệ thống chống dịch vụ DOS: Mitigrator 1000 nhằm ngăn chặn các
dịch vụ DOS đảm bảo băng thông của hệ thống
¾ Hệ thống quản lý giám sát: sử dụng giải pháp của CA, HP
¾ Hệ thống ứng dụng web: Apache SSL, Weblogic
¾ Cơ sở dữ liệu: Oracle, DB2
¾ Ngôn ngữ phát triển: Java, DHTML, XML, PHP

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
22

5. TÍNH NĂNG CHUẨN MỞ VÀ GIAO DIỆN VỚI CÁC HỆ
THỐNG GATEWAY, THANH TOÁN KHÁC

Với thiết kế hệ thống mở theo các tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống cho phép kết
nối với các hệ thống bên ngoài qua cổng thanh toán của Ngân hàng payment
gateway: như chuẩn mẫu điện SWIFT, chuẩn giao thông điệp dữ liệu ISO
8583, chuẩn an ninh bảo mật ISO 17799 đảm bảo khả năng liên kết và xác
thực kết nối, các giao dịch giữa các hệ thống

Dự án “Nghiên cứu một số công nghệ - kỹ thuật chủ yếu của Thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm”
23
6. KẾT LUẬN

Trong phạm vi nghiên cứu về những kỹ thuật, công nghệ, giải pháp ứng dụng
trong thanh toán điện tử tại một số quốc gia trên thế giới kết hợp với tình hình
thực tế tại Việt nam, qua đó xây dựng và triển khai mô hình thử nghiệm ứng
dụng thanh toán điện tử trong thương mại điện tử tại Việt nam của đề tài
KC01-05, nhóm nghiên cứu Ngân hàng Công thương Việ
t nam và đội ngũ
cộng tác viên tập trung vào các nội dung liên quan đến những kỹ thuật, công
nghệ, giải pháp ứng dụng trong Thanh toán điện tử. Qua phân tích, đánh giá,
rút kinh nghiệm của một số quốc gia điển hình trên thế giới và kết hợp với tình
hình thực tế tại Việt nam cũng như việc xây dựng mô hình thử nghiệm ứng
dụng thanh toán điện tử trong thương mại điện tử tại Ngân hàng Công thương
Việt nam
Tập trung nghiên cứu về các xu hướng phát triển TMĐT dựa trên cơ sở những
dữ liệu phân tích từ khâu cơ sở pháp lý, nền tảng hạ tầng kỹ thuật, cấu trúc tổ
chức và quan hệ giữa các đối tượng tham gia từ lúc khởi tạo đến khi hoàn tất
từng loại giao dịch.
Xây dựng giải pháp triển khai và phát triển thanh toán điện tử trong TM
ĐT
một cách đồng bộ từ các vấn đề vĩ mô đến các chi tiết về cơ sở hạ tầng/ chính
sách/ pháp lý/ nguyên tắc…cho đến các yếu tố cụ thể đang được nghiên cứu
triển khai về lĩnh vực nghiệp vụ và lĩnh vự kỹ thuật và công nghệ. Những giải
pháp này cũng bao gồm các đề xuất rất quan trọng về xây dựng cơ sở hạ tầng
dịch vụ liên kết thanh toán điện tử quốc gia dành cho ngành ngân hàng, tài
chính, thuê, bảo hiểm, hải quan, kho bạc, doanh nghiệp và công dân.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×